Transformacja cyfrowa z eTwinning

 

 

Transformacja cyfrowa to proces włączania technologii i rozwiązań cyfrowych, które możemy obserwować niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Podobnie jest z edukacją - innowacyjne szkoły podążając za zmianami, i poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, rozwijają kompetencje cyfrowe uczniów.

Dostrzegając potrzeby wsparcia, zarówno w obszarze stosowania technologii cyfrowych przez nauczycieli,1 jak i podstawowych umiejętności cyfrowych uczniów,2 Komisja Europejska ogłosiła plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027. Transformacja cyfrowa to również jeden z czterech priorytetów programu Erasmus+ w obecnej perspektywie finansowej.

Realizacja takich projektów jak Erasmus+ i eTwinning w naturalny sposób stwarza warunki do stosowania metod cyfrowych w codziennej pracy, wzbogaca potencjał warsztatu pracy i możliwości nauczyciela.

Doświadczenia związane z edukacją zdalną i hybrydową wdrażaną w wyniku pandemii COVID-19 uwypukliły potrzebę doskonalenia umiejętności w zakresie stosowania metod pracy na odległość z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Badanie3 przeprowadzone na nauczycielach, którzy wcześniej korzystali z programu eTwinning potwierdziło, że dzięki realizacji projektów w formule online i korzystaniu z licznych szkoleń oferowanych przez program, byli przygotowani merytorycznie i technicznie do nauczania w nowym trybie.   

Nie należy zapominać, że udział w projektach europejskich to nie tylko współpraca w oparciu o technologie, ale także rozwijanie szerokiej gamy kompetencji oraz umiejętności XXI wieku - umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność i otwartość otwierają długą listę korzyści płynących z takich działań zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Praca metodą projektu, nauka w środowisku międzynarodowym oraz technologie cyfrowe to sprawdzony przepis na atrakcyjną i efektywną lekcję.

 

Do udziału w naszej najnowszej kampanii Transformacja cyfrowa z eTwinning zapraszamy nauczycieli każdej specjalności, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności cyfrowe na dwóch obszarach:

  • Technologie - we współpracy z ekspertami pomagamy szkołom wykorzystać ich potencjał cyfrowy. W praktyczny sposób pokazujemy jak efektywnie włączyć do pracy placówki sprzęt i narzędzia nabyte w ramach różnych programów wsparcia szkół.
  • Kompetencje cyfrowe – w ramach szkoleń oraz poprzez praktyczne materiały przygotowujemy nauczycieli do efektywnej pracy w trybie hybrydowym i pomagamy rozwinąć nowe umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Aktywny udział w szkoleniach i konferencjach, a także korzystanie z materiałów dydaktycznych przygotowanych w ramach kampanii, dostarczy uczestnikom odpowiedniej wiedzy i rozwinie niezbędne umiejętności, dzięki którym będą mogli zapewnić swoim uczniom właściwe warunki do nauki w formule hybrydowej a także dobrze przygotować ich do świadomego, bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania w cyfrowym świecie.

W ofercie pojawią się liczne wydarzenia stacjonarne, online, w formule hybrydowej:

  • seminaria, w ramach których poznacie zarówno platformę eTwinning, narzędzia TIK oraz zasady realizacji wartościowych projektów,
  • warsztaty rozwoju zawodowego prezentujące bardzo praktyczne zastosowanie nowoczesnego sprzętu, aplikacji i metod pracy,
  • webinaria prowadzone przez doświadczonych nauczycieli dzielących się swoją wiedzą, doświadczeniem i wskazówkami mocno osadzonymi w szkolnej rzeczywistości oraz ekspertów wspierających ich działania,
  • scenariusze zajęć z konkretnych tematów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii – opracowane w trybie lekcji online i stacjonarnej,

i wiele innych aktywności odpowiadających na bieżące potrzeby uczniów i nauczycieli.

 

 

Zapraszamy na wydarzenia w ramach Kampanii:

 

Zachęcamy do skorzystania ze scenariuszy zajęć opracowanych przez doświadczonych eTwinnerów z wykorzystaniem ciekawych narzędzi i innowacyjnych metod. Scenariusze zostały przygotowane w wersji online i stacjonarnej. Materiały te powstały jako uzupełnienie i rozwinięcie warsztatów narzędziowych przeprowadzonych podczas konferencji inaugurującej kampanię.

 

Scenariusze zajęć
 

Zachęcamy także do obejrzenia nagrań warsztatów online i prezentacji:

 

Warsztaty online
 

Zakończone rekrutacje:

 

1. Badanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 2018 r. wykazało, że niespełna 40 procent nauczycieli w całej UE uważa się za gotowych do korzystania z technologii cyfrowych w nauczaniu. Ponadto, pomiędzy poszczególnymi krajami biorącymi udział w badaniu, występowały duże różnice w kwestii badanych umiejętności.
2. Kolejne,
Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych (ICILS) w 2018 pokazało, że ponad jedna trzecia uczniów w wieku 13–14 lat nie reprezentowała najbardziej podstawowego poziomu biegłości w zakresie umiejętności cyfrowych.
3. Badanie Krajowego Biura eTwinning i Działu Badań i Analiz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
Nauczyciele w sieci wyraźnie pokazały, że aktywne uczestnictwo w programie eTwinning, korzystanie z oferty szkoleniowej skupionej wokół kluczowych kompetencji i nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem TIK, kontakt, wspólna realizacji projektów i wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, przygotowuje zarówno uczniów, jak i nauczycieli, do efektywnego korzystania z potencjału edukacji online i dostępnych narzędzi cyfrowych.