Program eTwinning – europejska społeczność szkolna

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Od września 2014 roku, istnieje również możliwość realizacji projektów wyłącznie z udziałem partnerów z tego samego kraju. eTwinning krajowy, bez barier językowych, pozwala nabrać wprawy i doświadczenia w realizacji projektów, zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej.

Kto może wziąć udział w Programie eTwinning?

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych – realizujące obowiązującą podstawę programową) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Program daje możliwość współpracy również z partnerami z krajów znajdujących się w sąsiedztwie z Unią Europejską: Armenia, Azerbejdżan, Czarnogóra, Gruzja, Mołdawia, Tunezja, Ukraina, Jordania i Liban.

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

Z kim można współpracować?

Współpracę można rozpocząć z każdym zarejestrowanym w eTwinning nauczycielem.

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o kraje sąsiadujące z UE: Armenię, Azerbejdżan, Czarnogórę, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Partnerstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED) oraz Jordanię i Liban.

Przykładowe formy projektów

Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach.

Forma, tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników projektu. Często zmienia się w trakcie realizacji dopasowując się do aktualnych potrzeb współpracujących.

Najważniejsze cechy projektów eTwinning:

 1. Wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi;
 2. Języki obce wykorzystywane są do bezpośredniej komunikacji z rówieśnikami – partnerami w projekcie. Potrzeba sprawniejszej, płynniejszej rozmowy, porozumienia mobilizuje uczniów do nauki języka;
 3. Temat projektu bardzo łatwo zintegrować z podstawą programową nawet kilku dowolnych przedmiotów nauczanych w szkole, i realizować w ramach planowych zajęć, czyniąc treści edukacyjne znacznie atrakcyjniejszymi.
 4. Projekty eTwinning są bardzo elastyczne – nauczyciele realizujący projekt swobodnie dopasowują tematykę, działania, narzędzia, czas trwania projektu do potrzeby uczniów, swoich i szkoły. W trakcie realizacji zadań maja stałą możliwość modyfikacji zaplanowanych aktywności.
 5. Współpraca - działania opierają się na wspólnie opracowanym planie, nastawione są na ścisłą współpracę i tworzenie rezultatów będących efektem pracy wszystkich partnerów. Dzięki takiemu podejściu projekty rozwijają niezwykle istotne kompetencje społeczne, uczą efektywnej komunikacji, otwartości na różnorodność i kreatywności podczas szukania nowych rozwiązań.

Zalety projektów eTwinning

Program stawia minimum wymagań. Chętnym do stworzenia projektu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Nie wymaga nakładów finansowych i związanych z tym skomplikowanych formalności i procedur – zarejestrowany użytkownik ma dostęp do licznych, bezpłatnych narzędzi, za pomocą których może rozpocząć i prowadzić współpracę.

Oferowane narzędzia są łatwe w obsłudze i bezpieczne dla uczniów, którzy mają możliwość skorzystania z nich bez obaw ingerencji z zewnątrz i dostępu do nieodpowiednich treści.

Uczniowie biorący udział w projektach są bardziej zmotywowani do nauki, zwłaszcza języków obcych, informatyki oraz pozostałych przedmiotów z zakresu współpracy. Sami chętnie szukają nowych informacji, uczą się nowych słów i zwrotów, aby ciekawiej zaprezentować swoją wiedzę partnerom.

Tematykę projektu łatwo dostosować do możliwości i zainteresowań uczniów i szkoły oraz aktualnie omawianych treści. Program jest niezwykle elastyczny – projekty mogą ewoluować nawet w trakcie realizacji.

Każdy nauczyciel z tej samej szkoły może równolegle z kolegami prowadzić nawet kilka projektów – zależy to wyłącznie od jego chęci, czasu i możliwości.

Doskonalenie nauczycieli:

eTwinning oferuje szereg form doskonalenia zawodowego dla zarejestrowanych nauczycieli:

 • Szkolenia krajowe: ogólnopolskie i regionalne spotkania kierowane do różnych grup docelowych (np. nauczycieli szkół zawodowych) często połączone z praktycznymi warsztatami, seminaria z cyklu Mój pierwszy projekt Twinning,
 • Szkolenia międzynarodowe: warsztaty doskonalenia zawodowego oraz seminaria kontaktowe,
 • Kursy internetowe dla nauczycieli: miesięczne „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”, „Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?” oraz liczne kursy tygodniowe prowadzone na platformie Moodle (w ofercie ponad 140 różnych tematów z zakresu TIK i nowoczesnych metod pracy z uczniem),
 • Wydarzenia online - webinaria, warsztaty i konferencje prowadzone w całości online o zróżnicowanej tematyce edukacyjnej i dedykowane różnym grupom odbiorców,
 • Szkolenia regionalne –  warsztaty organizowane bezpośrednio w szkołach z udziałem regionalnych przedstawicieli eTwinning. Spotkania te organizowane są z inicjatywy przedstawicieli lub zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów placówek

Przedstawiciele eTwinning w poszczególnych województwach:

 • Ambasadorzy – doświadczeni eTwinnerzy wspierający swoją pracą działalność Krajowego Biura eTwinning w Polsce. Ich rola opiera się na:
  • działaniach informacyjnych w stosunku do środowiska oświatowego oraz wsparciu nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w programie
  • promowaniem Programu eTwinning w regionie – spotkania, warsztaty, konferencje,
  • prezentowaniem przykładów dobrej praktyki,
  • rozpowszechnianiem materiałów i publikacji związanych z programem,
  • wspomaganiu  promocyjno-szkoleniowych aktywności Krajowego Biura eTwinning w Polsce, w szczególności w roli trenera lub eksperta z danej dziedziny na poziomie krajowym oraz europejskim
  • pomocy i opiece mentorskiej dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektów eTwinning;
 • Przedstawiciele kuratoriów – pracownicy Kuratoriów Oświaty, których zadaniami są:
  • Promowanie Programu eTwinning w regionie,
  • Utrzymywanie kontaktu ze szkołami chętnymi do udziału w Programie,
  • Organizowanie konferencji i warsztatów szkoleniowych.
 • Trenerzy kursów online dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”, „Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?”, kursów tygodniowych. Ich zadania to:
  • Realizacja programów kursów,
  • Merytoryczne i techniczne wspieranie kursantów w realizacji zadań,
  • Tworzenie grup wsparcia, służących uczestnikom kursu do wymiany uwag i doświadczeń.

Pełna lista przedstawicieli eTwinning

Krajowe Biuro eTwinning w Polsce

Działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Krajowe Biuro eTwinning (NSS) jest odpowiedzialne za koordynowanie, rozwój, promocję programu eTwinning oraz monitorowanie podjętych działań. Działalność ta skupia się przede wszystkim na organizowaniu konferencji informacyjnych, warsztatów szkoleniowych, kursów internetowych, wspomaganiu działań szkół, sprawdzaniu jakości projektów pod względem pedagogicznego i europejskiego podejścia, zbieraniu przykładów dobrej praktyki, publikowaniu ich i rozpowszechnianiu, prowadzeniu narodowego portalu www.etwinning.pl, profilu eTwinning Polska na portalach Facebook i Twitter oraz usługi helpdesk pod adresem etwinning@frse.org.pl.

NSS współpracuje z istniejącymi już sieciami i inicjatywami oraz instytucjami: MENMCOEIiZKKENINASCIENTIXBritish Council, itp.

Ważnym zakresem działalności jest organizowanie ogólnopolskich konkursów mających na celu wyłonienie i promowanie, jako przykładów dobrej praktyki, najbardziej interesujących projektów eTwinning.

Ogólnopolskie konkursy eTwinning

Konkurs Nasz projekt eTwinning organizowany jest co roku przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji w celu wyróżnienia najlepszych projektów eTwinning realizowanych przez polskie przedszkola i szkoły.

Projekty mogą być zgłaszane do Konkursu w następujących kategoriach wiekowych uczniów:

 • projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat,
 • projekt dla uczniów w wieku 7-10 lat,
 • projekt dla uczniów w wieku 11-15 lat,
 • projekt dla uczniów w wieku 16-19 lat,

a także kategoriach dodatkowych:

 • Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy programów eTwinning i Erasmus+),
 • dla nauczycieli realizujących zgłaszany projekt w trakcie pełnienia funkcji ambasadora eTwinning,
 • debiut – pierwszy projekt eTwinning nauczyciela i szkoły,
 • oraz dwóch kategoriach tematycznych ogłaszanych we wrześniu roku poprzedniego.

Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody: tablice interaktywne, laptopy, kamery cyfrowe, nagrody finansowe, udział w warsztatach i konferencjach, itp). W konkursie mogą brać udział projekty nagrodzone Krajową Odznaką Jakości.

Odznaki Jakości eTwinning

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu międzynarodowego osiągnęła określony, wysoki poziom.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, za realizację ciekawych projektów spełniających szereg kryteriów, takich jak: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii.

Krajowe Odznaki Jakości przyznawane są ‚na bieżąco’ przez cały rok.

Jeżeli w projekcie minimum dwie szkoły partnerskie, z różnych krajów, otrzymały Krajowe Odznaki Jakości i przynajmniej jedna z nich została nominowana do Europejskiej Odznaki Jakości, otrzymają one tę Odznakę w kolejnej edycji w październiku/listopadzie.

Odznaki uprawniają nauczycieli do udziału w konkursach, odpowiednio krajowym i europejskim.

Lista nagrodzonych projektów.

Szkoła eTwinning

To wyróżnienie jest symbolem uznania nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznaniem ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole. Nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:

Lista nagrodzonych szkół.