Tydzień z Wooclap

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy nauczycielskiej i w projektach międzynarodowych eTwinning chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzie Wooclap do tworzenia interaktywnych pytań, quizów, sond/ankiet i innych form interakcji, wykorzystywanych podczas lekcji, spotkań projektowych, szkoleń czy warsztatów w czasie rzeczywistym, jak również udostępniania tablicy wiadomości, na której uczestnicy zamieszczają swoje odpowiedzi w dowolnym czasie.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, zrzutów z ekranu, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo, iż prezentowana podczas kursu aplikacja jest dostępna wyłącznie w wersji obcojęzycznej (m.in. anglojęzycznej i niemieckojęzycznej), do jego realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego ponieważ materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają bezpłatne narzędzie Wooclap do tworzenia interaktywnych pytań, quizów, sond/ankiet i innych form interakcji, wykorzystywanych podczas lekcji, spotkań projektowych, szkoleń czy warsztatów w czasie rzeczywistym, jak również udostępniania tablicy wiadomości, na której uczestnicy zamieszczają swoje odpowiedzi w dowolnym czasie. Uczestnicy kursu dowiedzą się jak tworzyć różnego rodzaju pytania, prezentować je podczas lekcji lub spotkania projektowego, szkolenia lub warsztatów, integrować pytania z prezentacją, udostępniać własne wydarzenia innym użytkownikom platformy, importować i edytować wydarzenia innych oraz tworzyć tablicę wiadomości. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów.

 • W module 1 uczestnicy zapoznają się z instrukcją zakładania konta i stworzą pierwsze wydarzenie z samouczkiem. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć wydarzenie, dodawać pytania różnego typu, zapoznają się z szablonami dostępnymi na platformie, instrukcją przeprowadzenia wydarzenia podczas lekcji lub spotkania projektowego oraz instrukcją uzyskiwania wyników. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 2a i 2b.
 • W module 3 uczestnicy zapoznają się z instrukcją integrowania interakcji/ pytań z prezentacją i dowiedzą się jak ją udostępnić w czasie rzeczywistym oraz jak uzyskać wyniki. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 uczestnicy zapoznają się z instrukcją udostępniania przygotowanych wydarzeń innym nauczycielom posiadającym konto na platformie Wooclap. Dowiedzą się jak importować i edytować wydarzenia od innych. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 4a i 4b.
 • module 5 uczestnicy zapoznają się z instrukcją tworzenia wydarzenia z tablicą wiadomości, na której uczestnicy zamieszczają swoje odpowiedzi na żywo lub w dowolnym czasie. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadania 5a i 5b.
 • W module 6 uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej

 • poznanie przykładowego narzędzia Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela

 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych

 • umiejętne organizowanie samokształcenia

 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

   

Treści szkoleniowe

 1. Platforma WOOCLAP
 • O platformie Wooclap
 • Zakładanie konta
 • Pierwsze wydarzenie z samouczkiem
 • Zadanie 1
 1. Wydarzenie WOOCLAP
 • Tworzenie wydarzenia
 • Dodawanie interakcji/pytań
 • Gotowe szablony
 • Prowadzenie wydarzenia
 • Uzyskiwanie wyników
 • Zadanie 2a i 2b
 1. Wydarzenie WOOCLAP w prezentacji
 • Dodawanie pytań/interakcji do prezentacji
 • Prowadzenie wydarzenia z interaktywnymi pytaniami w prezentacji
 • Uzyskiwanie wyników
 • Zadanie 3
 1. Udostępnianie i importowanie wydarzeń Wooclap
 • Udostępnianie wydarzeń
 • Importowanie wydarzeń
 • Zadanie 4a i 4b
 1. Tablica wiadomości WOOCLAP
 • Aktywacja tablicy wiadomości.
 • Udostępnianie tablicy wiadomości
 • Uzyskiwanie wyników
 • Zadanie 5a i 5b
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna 1
 • Ankieta ewaluacyjna 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie https://etwinning.pl/kursy-internetowe Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23:55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zawarte w modułach 1, 2 i 3 zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w tych modułach oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do czwartku do godziny 23.55.

Treści szkoleniowe zawarte w modułach 4 i 5 zostaną udostępnione w czwartek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi materiałami w tych modułach oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do poniedziałku do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego

Autorką kursu jest Katarzyna Drabarek.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl