Tydzień z awansem zawodowym nauczyciela - część 2

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs stanowi uzupełnienie pierwszej części i skupia się na praktycznych zadaniach związanych z realizacją wymagań w ramach aktywności w projektach eTwinning. Jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning i adresowany zarówno do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zawodem nauczyciela lub planują swój rozwój zawodowy, jak również dla tych, którzy już znajdują się na ścieżce awansu i realizują staż na poprzednich zasadach. Kurs dedykowany jest nauczycielom wszystkich poziomów edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania następujących umiejętności:

 • Swobodne posługiwanie się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami.
 • Posiadanie aktywnego konta pocztowego.
 • Umiejętność edytowania dokumentów tekstowych.
 • Znajomość techniki wykonywania zrzutów ekranu.

Cele kursu

 • Uczestnicy kursu poznają akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
 • Poznają rolę programu eTwinning w procesie awansu zawodowego nauczyciela, będą świadomi przepisów prawnych oraz możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych i miękkich.
 • Uczestnicy dowiedzą się, jak wpierać nauczycieli początkujących przy użyciu eTwinning, zrozumieją korzyści i wyzwania z tym związane.
 • Nauczą się rozumieć kryteria oceny pracy nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz integrować projekty eTwinning z tymi kryteriami.
 • Poznają praktyczne zastosowanie eTwinning do przeprowadzenia lekcji otwartych w ramach realizacji projektów.
 • Uczestnicy nauczą się przygotowywać projekty eTwinning jako innowację pedagogiczną.

Opis kursu

Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych 

MODUŁ 1 – eTwinning w procesie awansu zawodowego nauczyciela

 • Omówienie przepisów i aktów prawnych regulujących awans zawodowy nauczyciela oraz sposobów, w jakie eTwinning może wspierać ten proces.
 • Analiza możliwości wykorzystania eTwinning do zdobywania kompetencji związanych z awansem zawodowym, takich jak rozwój umiejętności cyfrowych, pracy zespołowej czy umiejętności miękkie.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania szkoleń i kursów w ramach programu eTwinning jako narzędzia wsparcia procesu awansu zawodowego.

MODUŁ 2 – eTwinner jako mentor nauczyciela początkującego

 • Przedstawienie strategii wykorzystania eTwinning w celu  wsparcia nauczyciela początkującego w trakcie awansu.
 • Analiza przypadków wykorzystania eTwinning w procesie awansu na nauczyciela mianowanego, identyfikacja korzyści i wyzwań związanych z tą formą wsparcia.

MODUŁ 3 – Ocena na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego

 • Omówienie kryteriów oceny pracy nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, obejmujących zarówno kryteria obowiązkowe, jak i dodatkowe, które mogą być powiązane z pracami projektowymi realizowanymi w ramach eTwinning.
 • Informacja na temat sposobów, w jakie nauczyciele mogą integrować projekty eTwinning z kryteriami oceny, aby pokazać swoje kompetencje i osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

MODUŁ 4 – Lekcja otwarta z eTwinning

 • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem programu eTwinning, do przeprowadzenia obowiązkowych lekcji otwartych w ramach realizacji aktywności projektowych.
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do przygotowania lekcji.

MODUŁ 5 – Innowacja pedagogiczna z eTwinning jako możliwość prezentacji dorobku na egzaminie na nauczyciela mianowanego i rozmowie na nauczyciela dyplomowanego

 • Przygotowanie opisu działalności innowacyjnej z wykorzystanie sztucznej inteligencji.
 • Omówienie metodyki zgłaszania projektów eTwinning jako działalności innowacyjnej oraz przygotowania prezentacji na egzamin innowacji, co stanowi jedno z kryteriów oceny nauczyciela dyplomowanego.
 • Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania i prezentacji projektów eTwinning jako formy innowacji pedagogicznej, uwzględniające zarówno wymagania egzaminacyjne, jak i potencjał projektów do prezentacji osiągnięć nauczyciela.

W kursie znajdują się także: Moduł 0 (wprowadzenie do kursu, sylabus oraz forum pomocy) oraz  moduł Podsumowanie (ankiety ewaluacyjne). 

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. 

Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie  co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów. 

Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie  potrzeby korzystają ze wsparcia trenera w Forum pomocy. 

Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera w Forum aktualności, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. 

Regulamin, harmonogram i zasady oceniania

 1. Kurs „TYDZIEŃ Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI – CZĘŚĆ II” trwa tydzień (od poniedziałku do poniedziałku) i składa się z 5 modułów. 
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania wszystkich zadań w każdym z 5 modułów kursu. Za  każde dobrze wykonane zadanie, uczestnik otrzymuje określoną liczbę punktów. W całym kursie jest 5 zadań do  wykonania. 
 3. Moduły składają się z części instruktażowej (materiały w pdf, linki, przykłady zadań, prezentacje) oraz  zadaniowej. 
 4. Zadania są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy. 
 5. Do ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 75% maksymalnej liczby punktów.  
 6. Certyfikaty pojawią się do pobrania w ostatnim module kursu, jeśli uczestnik uzyska określoną liczbę punktu w zakładce OCENY. Uczestnik zobowiązany jest pobrać certyfikat do czasu ukończenia kursu.
 7. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do  prowadzącego kurs lub innych uczestników. 
 8. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od  początku. 
 9. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od usunięcia uczestnika posiadającego zaległości dłuższe niż trzydniowe, jednak uczestnik jest  zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej  wykonać zaległe zadania. 
 10. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz  wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie. 
 11. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi. 
 12. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać w Forum pomocy. 
 13. Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym  zasadom poszanowania praw autorskich. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest  zabronione. 
 14. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety. 
 15. Kurs jest bezpłatny.

 

Autorką kursu jest Celina Świebocka

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl