Tydzień z TIK na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, a także wszystkich nauczycieli zainteresowanych poznaniem możliwości różnorodnych programów i stron internetowych z zakresu nauczania WOS. Kurs pozwoli także poszerzyć znajomość oprogramowania pomocnego w realizacji projektów eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, instalowania i uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie i zapisywania grafiki. Wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski wszystkie najważniejsze polecenia. Wskazane jest też, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają narzędzia TIK pomocne w pracy nauczyciela WOS. Udział w kursie pozwoli na poznanie i przećwiczenie działania podstawowych programów, zapoznanie się z interesującymi witrynami internetowymi oraz dostępnymi materiałami. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować własne materiały, stworzyć własne osie czasu, wizualizacje, zaawansowane grafiki. Poznają możliwości Tableu Public  i ThinLink, odwiedzą biblioteki i strony pomocne w pracy nauczyciela WOS na wszystkich poziomach nauczania.

Wszyscy uczestnicy wykonają obowiązkowe zadania w planowanych 6 modułach – od prostej edycji osi czasu, po wyszukiwanie interesujących miejsc oraz potrzebnych informacji. Wykorzystają narzędzia oferowane przez programy, nauczą się przygotowywania materiałów do prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Kurs składa się z ośmiu modułów, w których uczestnicy będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i obsługą programów oraz stron internetowych. Wykonają także sześć zadań obowiązkowych (ocenianych) oraz w zależności od możliwości czasowych jedno zadanie nieobowiązkowe.

Na zakończenie kursu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Cele kursu

  • poznanie wybranych narzędzi TIK dla nauczycieli WOS w stopniu wystarczającym do samodzielnego z niego korzystania,
  • nabycie umiejętności tworzenia, edytowania, formatowania obrazów, osi czasu oraz innych materiałów,
  • sprawne posługiwanie się podstawowymi, najczęściej wykorzystywanymi poleceniami i narzędziami wybranych programów,
  • wykorzystanie bardziej skomplikowanych poleceń i narzędzi programów ThingLink, World Mapper,
  • nabycie umiejętności przygotowania materiału do wykorzystania podczas lekcji i w trakcie zajęć dodatkowych np. na kole historycznym,
  • porównanie wybranych funkcji w różnych programach,
  • poznanie serwisów internetowych udostępniających materiały dla historyków będących w domenie publicznej lub dostępną na licencji Creative Commons,
  • przygotowanie ciekawych materiałów do prezentacji i wymiany w celu urozmaicenia zawiązanych projektów eTwinning,
  • umiejętne organizowanie samokształcenia oraz sprawne korzystanie z platformy Moodle.

Treści szkoleniowe

Moduł I

apoznanie ze stronami/programami do tworzenia i edycji osi czasu. Zapoznanie z wyglądem okien i ich głównymi elementami. Wyjaśnienie znaczeń przycisków/narzędzi. Pierwsze działania z wykorzystaniem podstawowych funkcji.
Zadanie 1. Przygotowanie własnej osi czasu.

Moduł II

Zapoznanie ze stroną World Mapper. Przegląd dostępnych aktualnych i archiwalnych map zniekształconych w zależności od wybranego kryterium.
Zadanie 2. Przygotowanie karty pracy z wybranymi mapami.

Moduł III

Zapoznanie z witryną Tableu Public oraz wyborem najciekawszych wizualizacji do wykorzystania na zajęciach WOS.
Zadanie 3. Wybór wizualizacji i jej opisu pod kątem wykorzystania jej na zajęciach edukacyjnych.

Moduł IV

Poznanie możliwości i zasad działania Latarnika wyborczego i Barometru wyborczego oraz możliwości ich wykorzystania na zajęciach.
Zadanie 4. Wykonanie testu i analiza pytań w teście użytych.

Moduł V

ThingLink – podstawowe działania w programie. Możliwości tworzenia inteligentnych i rozbudowanych grafik.
Zadanie 5. Przygotowanie grafiki/zdjęcia w programie ThingLink.

Moduł VI

Zapoznanie się z zasobami stron fundacji, bibliotek, instytutów. Przegląd możliwości i zasobów oferowanych przez witryny.
Zadanie 6. Wyszukanie i zaprezentowanie wyszukanej strony z ciekawymi materiałami w kontekście prowadzenia zajęć z WOS

Moduł VII

Zapoznanie się z zasobami różnych stron internetowych przydatnych w pracy nauczyciela WOS.
Zadanie 7 (nieobowiązkowe). Wyszukanie i zaprezentowanie innych niż zaprezentowane narzędzi do wykorzystania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na forach pomocy umieszczonych przy każdym module. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu. Wskazana jest systematyczna praca na platformie.

Autorem kursu jest Jarosław Usowicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl