Tydzień z tablicą interaktywną cz. 2

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z aktywną tablicą cz. 2” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy korzystają z tablicy lub monitora interaktywnego podczas pracy na zajęciach lekcyjnych. Kurs adresowany jest do nauczycieli każdej edukacji.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność edytowania dokumentów tekstowych,
 • umiejętność wykonywania zrzutów ekranu.

Cele kursu

Uczestnicy kursu poznają narzędzia i aplikacje przydatnych do wykorzystania na tablicy lub monitorze interaktywnym bądź komputerze z projektorem. Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • tworzyć krótkie filmy edukacyjne,
 • generować gry interaktywne,
 • opracowywać wirtualne karty pracy,
 • utrwalać poznany materiał przy pomocy interaktywnych aplikacji,
 • wykorzystywać aplikacje do zarządzania klasą i lekcją.

Opis kursu

Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych

 • MODUŁ 1 – WYWOŁANI DO TABLICY – Classroom Screen - uniwersalne narzędzie do obsługi tablicy interaktywnej, bank przydatnych stron internetowych.
 • MODUŁ 2 -  INTREAAKTYWNIE NA ZAJĘCIACH  Z CLASSTOOLS – opracowywanie interaktywnych pomocy.
 • MODUŁ 3 – PRZEDMIOTOWE KARTY PRACY –ClassTools -  generowanie kart pracy pomocnych w nauczaniu różnych przedmiotów.
 • MODUŁ 4 – FILMY I QUIZY W BITEABLE– przygotowanie filmu edukacyjnego, opracowanie testów.
 • MODUŁ 5 – JĘZYK OBCY W AKCJI – tworzenie fiszek językowych, utrwalanie poznanych struktur przy wykorzystaniu gier.
   

W kursie znajdują się także: moduł 0 (wprowadzenie do kursu, sylabus, forum pomocy i forum trenera) oraz moduł „Podsumowanie” (głosowanie oraz ankiety ewaluacyjne).

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów.

Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.

Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Regulamin, harmonogram i zasady oceniania

 1. Kurs „Tydzień z tablicą interaktywną w edukacji wczesnoszkolnej” trwa tydzień (poniedziałek-poniedziałek) i składa się z 5 modułów.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania           wszystkich zadań w każdym z 5 modułów kursu. Za każde dobrze wykonane zadanie, uczestnik otrzymuje 1 punkt. W całym kursie jest 6 zadań do wykonania.
 3. Moduły składają się z części instruktażowej (materiały w pdf, linki, przykłady zadań, prezentacje) oraz zadaniowej.
 4. Zadania są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy.
 5. Do ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu  niezbędne jest uzyskanie 75%
 6. maksymalnej liczby punktów
 7. Certyfikaty pojawią się do pobrania w ostatnim module kursu, jeśli uczestnik uzyska 4,5 punktu w zakładce OCENY. Uczestnik zobowiązany jest pobrać certyfikat do czasu ukończenia kursu.
 8. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników.
 9. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku.
 10. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od usunięcia uczestnika posiadającego zaległości dłuższe niż trzydniowe, jednak uczestnik jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania.
 11. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 12. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 13. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać w Forum pomocy.
 14. Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym zasadom poszanowania praw autorskich. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione.
 15. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 16. Kurs jest bezpłatny.
 

Autorką kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl