Tydzień z matą edukacyjną

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Opis kursu

Mata z nadrukowaną tabelką stała się nieodłącznym elementem nauki kodowania. Tymczasem jest to niezwykle uniwersalna pomoc dydaktyczna, która znajdzie szerokie zastosowanie zarówno w wychowaniu przedszkolnym, jak i w edukacji wczesnoszkolnej.

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy poszukują inspiracji zarówno do działań podejmowanych w ramach codziennej pracy dydaktycznej, jak i tych realizowanych w ramach projektów. Kurs adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Wymagania wstępne

Kurs ma charakter praktyczny i wymaga podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Uczestnik kursu powinien m.in. posiadać umiejętność posługiwania się:

 • przeglądarką internetową i pocztą elektroniczną,
 • platformą Moodle od strony Studenta (uczestnika),
 • programem do edycji tekstów, w tym łączenia w dokumencie elementów tekstowych i graficznych,
 • opcją zapisu pliku w formacie PDF.

Ponadto uczestnik powinien mieć dostęp do komputera wyposażonego w:

 • aplikację Adobe Reader,
 • aplikację do tworzenia dokumentów (tekst + obraz),
 • przeglądarkę internetową,
 • dostęp do Internetu,

oraz mieć włączoną w przeglądarce możliwość przyjmowania plików cookies (ciasteczek).

Cel kursu

Uczestnik poznaje sposoby wykorzystania maty edukacyjnej w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej, jako narzędzia wspierającego rozwój dziecka.

Organizacja zajęć

Kurs jest realizowany przez Internet na platformie zdalnego nauczania Moodle (https://kursy.etwinning.pl). Nabór Uczestników prowadzony jest poprzez formularz udostępniony na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe.

Problematyka szkolenia została udostępniona w trzech modułach tematycznych:

 1. Kierunek – zabawa
 2. Literkowy zawrót głowy
 3. Liczyć, każdy może

W każdym z modułów znajdują się: materiał teoretyczny, linki do zasobów zewnętrznych dostępnych w Internecie, obowiązkowe zadanie do wykonania, które podlega ocenie.

Zasady uczestnictwa

Uczestnicy kursu mają do niego dostęp przez 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.

Kurs będzie realizowany przez tydzień (14 godz. pracy własnej Uczestnika), w czasie którego Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami teoretycznymi, udostępnionymi zasobami zewnętrznymi i wykonania zaplanowanych w kursie zadań. Wszystkie przewidziane programem kursu materiały zostaną „odkryte” w pierwszym dniu kursu tak, aby Uczestnicy mieli możliwość realizowania treści w swoim tempie i z uwzględnieniem swojej czasowej dostępności. Ostatecznym terminem wykonania zadań jest ostatni dzień kursu (do godz. 23:59). Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Wyniki za ocenione zadania Uczestnicy będą mogli zobaczyć w zakładce Oceny.

Warunki zaliczenia

 • bieżąca analiza udostępnionych materiałów,
 • wypełnienie dwóch ankiet ewaluacyjnych udostępnionych w module „Podsumowanie”,
 • wykonanie trzech obowiązkowych zadań,
 • uzyskanie min. 70% punktów (21 punktów) ze wszystkich możliwych do uzyskania (30 punktów).

Procedury komunikacyjne obowiązujące wszystkich Uczestników kursu

 • Forum aktualności – służy do rozwiązywania bieżących spraw organizacyjnych;
 • Forum pomocy – jest wspólne dla wszystkich modułów tematycznych, a jego celem jest rozwiązywanie sygnalizowanych przez Uczestników (również na forum) problemów i trudności pojawiających się podczas pracy online;
 • Forum „Poznajmy się” – służy do przedstawienia się innym Uczestnikom szkolenia;
 • Wiadomości – służą do bezpośredniego (prywatnego) kontaktu między Uczestnikami kursu i prowadzącym.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorka kursu jest Anna Szeląg.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Certyfikat należy pobrać zaraz po ukończeniu kursu, a najpóźniej w ciągu tygodnia od ukończenia szkolenia. Po tym czasie pobranie nie będzie już możliwe.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl