Tydzień z graniem w opowiadanie

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Opis kursu

Gry towarzyskie do opowiadania historii (tzw. storytelling) to pomocne narzędzia, wspierające kształtowanie u uczniów umiejętności komunikowania się w języku ojczystym lub obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Są nie tylko źródłem dobrej zabawy, ale stanowią też świetny trening pomysłowości i wyobraźni. Zmuszają do myślenia i kreatywności.

Podczas kursu skoncentrujemy się na praktycznym wykorzystaniu gier towarzyskich w procesie dydaktycznym. Poznamy również przykłady aplikacji, które nas w tym wspomogą.

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z graniem w opowiadanie” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą podczas zajęć dydaktycznych lub działań projektowych wykorzystać gry towarzyskie do opowiadania historii. Kurs adresowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i języków obcych. 

Wymagania wstępne

Kurs ma charakter praktyczny i wymaga podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Uczestnik kursu powinien m.in. posiadać umiejętność posługiwania się:

 • przeglądarką internetową i pocztą elektroniczną,
 • platformą Moodle od strony Studenta (uczestnika),
 • programem do edycji tekstów, w tym łączenia w dokumencie elementów tekstowych i graficznych,
 • opcją zapisu pliku w formacie PDF,
 • programem do tworzenia zrzutów ekranu.

Ponadto uczestnik powinien mieć dostęp do komputera wyposażonego w:

 • aplikację Adobe Reader,
 • aplikację do tworzenia dokumentów (tekst + obraz),
 • dostęp do Internetu,

oraz mieć włączoną w przeglądarce możliwość przyjmowania plików cookies (ciasteczek).

Cele kursu

Uczestnik:

 • pozna sposoby wykorzystania gier towarzyskich w procesie dydaktycznym i w działaniach projektowych,
 • pozna przykładowe aplikacje wspomagające korzystanie z gier towarzyskich (Story Dice, StoryTelling Cubes, My Story Dice),
 • będzie posiadał umiejętność pracy w generatorach dedykowanych m.in. do tworzenia: kości opowieści (Dice maker, Cube Creator, SEN Teacher), bingo (Bingo Card Generator, Free Bingo Board Maker), koła fortuny (Wheel Decide), domino (Domino Maker).

Organizacja zajęć

Kurs jest realizowany przez Internet na platformie zdalnego nauczania Moodle (https://kursy.etwinning.pl). Nabór Uczestników prowadzony jest poprzez formularz udostępniony na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe.

Problematyka szkolenia została udostępniona w trzech modułach tematycznych:

 1. „Kości opowieści”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, trzy obowiązkowe zadania do wykonania, podlegające ocenie.
 2. „Karty opowieści”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, podlegające ocenie.
 3. „Troszkę tego, odrobina tamtego”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do tematycznych zasobów zewnętrznych, pięć obowiązkowych zadań do wykonania, podlegających ocenie.

Uczestnicy kursu mają do niego dostęp przez 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.

Kurs będzie realizowany przez tydzień (14 godz. pracy własnej Uczestnika), w czasie którego Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami teoretycznymi i wykonania zaplanowanych w kursie zadań. Wszystkie przewidziane programem kursu materiały zostaną „odkryte” w pierwszym dniu kursu tak, aby Uczestnicy mieli możliwość realizowania treści w swoim tempie i z uwzględnieniem swojej czasowej dostępności. Ostatecznym terminem wykonania zadań jest ostatni dzień kursu (do godz. 23:59). Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz certyfikat ukończenia szkolenia. Uczestnicy znajdą w nim również forum „Pochwal się swoimi pomysłami”, gdzie chętni będą mogli pokazać innym Uczestnikom kursu swoje rozwiązania zadań.

Autorem kursu jest pani Anna Szeląg.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl