Tydzień z ankietami online

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich przedmiotów zarejestrowanych w programie eTwinning, zainteresowanych poznaniem zasad prawidłowego konstruowania kwestionariuszy ankiet oraz nabyciem umiejętności tworzenia ankiet online za pomocą narzędzi działających „w chmurze”.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne posługiwanie się Internetem i posiadanie konta pocztowego Gmail. Wymagane jest, aby każdy uczestnik był zarejestrowany na platformie eTwinning Live.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe zasady prawidłowego konstruowania ankiet oraz dwie aplikacje: Formularze Google i Survio, umożliwiające konstruowanie ankiet, udostępnianie ich w różnej formie oraz analizę zebranych wyników i ich atrakcyjną prezentację graficzną.

Cele kursu

 • Poznanie podstawowych zasad konstruowania kwestionariusza ankiety.
 • Poznanie narzędzi online do tworzenia ankiet: Formularze Google oraz Survio.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego tworzenia atrakcyjnych ankiet online i ich udostępniania.
 • Sprawne korzystanie z platformy Moodle.
 • Umiejętne organizowanie samokształcenia.

Treści szkoleniowe

Moduł 1 – Jak tworzyć ankiety? Podstawowe zasady

 • Podstawowe zasady konstruowania ankiet
 • Jak przygotować kwestionariusz ankiety? Kilka praktycznych uwag
 • Zasady budowania kwestionariusza ankiety

Moduł 2 – Tworzymy ankietę w Formularzach Google

 • Zakładanie konta Google
 • Pierwsze kroki w tworzeniu ankiety
 • Dodawanie pytań
 • Sposoby podziału formularza
 • Wyświetlanie pytań w zależności od odpowiedzi
 • Dodawanie motywu do formularza
 • Podgląd i ustawienia ankiety
 • Odpowiedzi w Formularzach Google
 • Udostępnianie ankiety
 • Zadanie 1

Moduł 3 – Poznajemy Survio

 • Rejestracja i ustawienia konta
 • Strony ankiety i jej wygląd
 • Dodawanie pytań. Rodzaje pytań
 • Ustawienia ankiety
 • Testowanie i udostępnianie ankiety
 • Analiza wyników ankiety
 • Zadanie 2

Moduł 4 – Głosowanie

 • Które narzędzie do ankietowania wybiorę?

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem http://kursy.etwinning.pl.

Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie, zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania. Z uwagi na to, że każdy z uczestników ma własny styl i tempo pracy, wszystkie treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w poniedziałek do godziny 9.00. Na zapoznanie się z przygotowanymi materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają  czas do następnego poniedziałku do godziny 23.55.

Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do certyfikatów.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu i nie skontaktuje się w tym czasie z prowadzącym, podając powody opóźnienia, może zostać z niego usunięty przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich obowiązkowych zadań i zdobycie co najmniej 15 punktów (75%). Każdy uczestnik jest także zobowiązany do wypełnienia obu ankiet ewaluacyjnych.

Autorką kursu jest Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl