Tydzień z Akredytacją Erasmusa

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą realizować działalność projektową z włączeniem mobilności dla kadry oraz swoich uczniów w ramach programu Erasmus i odpowiednio przygotować się do złożenia wniosku o Akredytację Erasmusa.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także
umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej Moodle. Kursanci będą poznawać możliwości, jakie daje Akredytacja Erasmusa.
Trener zaproponuje szereg różnorodnych zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, które mają doprowadzić do efektywnego zaplanowania Planu Erasmusa dla organizacji ubiegającej się o Akredytację.
Podczas tygodnia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy szkoleniowej, a także dostępnego czatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej jak i nie). Działania zaproponowane podczas szkolenia uwzględniają odbiorcę, który ma nowe potrzeby edukacyjne i jest gotowy do wykorzystania w swojej pracy nowych możliwości jakie daje Internet i działania projektowe.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy szkolenia poznają standardy jakości Erasmusa, zidentyfikują potrzeby szkoły i uczniów tak, aby wyraźnie określić cele Planu Erasmusa dla szkoły. Zaplanują działania
długoterminowe, zastanowią się nad planowanymi mobilnościami nauczycieli i uczniów, zapoznają się z zasadami zarządzania podczas realizacji mobilności, aby umiejętnie zrealizować Plan Erasmusa w szkole. Podczas trwania kursu uczestnicy stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na realizację mobilności międzynarodowych w szkole. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela.

Cele kursu

 • poznanie zasad aplikowania o Akredytację Erasmusa
 • podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działaniach projektowych
 • wypracowanie pomysłu, działań i celów Planu Erasmusa dla swojej placówki
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • sprawne korzystanie z platformy e-learningowej Moodle.

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 5 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych, a także 5 zadań – obowiązkowych do wykonania. W trakcie całego kursu uczestnicy będą pracowali nad przygotowaniem materiałów wspierających aplikowanie o Akredytację Erasmusa. Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać wymagania jakie muszą spełnić podczas aplikowania o Akredytację Erasmusa.

Moduł 1: Co to jest Akredytacja Erasmusa?

 • Zasady aplikowania o Akredytację Erasmusa
 • Standardy jakości Erasmusa
 • Wsparcie środowiska lokalnego i organu prowadzącego
 • Analiza celów i standardów Erasmusa – zadanie 1

Moduł 2: Tło – opis placówki.

 • • Działalność placówki
 • • Projekty edukacyjne
 • • Potrzeby i wyzwania stojące przed placówką
 • Przygotowanie opisu tła szkoły – zadanie 2

Moduł 3: Cele placówki

 • Cele placówki związane z międzynarodową współpracą
 • Określenie konkretnych celów realnych do zrealizowania
 • Sformułowanie celów placówki z harmonogramem i mierzeniem postępu ich realizacji – zadanie 3

Moduł 4: Działania – realizacja projektu

 • Mobilności dla nauczycieli
 • Mobilności dla uczniów
 • Profile osób wyjeżdżających na mobilności
 • Wybór mobilności i opis profilu ich uczestników – zadanie 4

Moduł 5: Zarządzanie

 • Realizacja Planu Erasmusa w placówce
 • Rezultaty
 • Upowszechnianie
 • Planowanie realizacji Planu Erasmusa – zadanie 5

Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna
 • Zaliczenie kursu, pobranie certyfikatu

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy szkoleniowej Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się  materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania systematycznie.

Autorką kursu jest Anna Szczepaniak

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl