Tydzień z TIK dla szkół specjalnych

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z TIK podczas pracy z uczniami ze SPE na zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych, a także w ramach zajęć z pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność edytowania dokumentów tekstowych i pobierania plików graficznych z sieci,
 • umiejętność wykonywania zrzutów ekranu.

Cele kursu

 • Uczestnicy kursu poznają narzędzia i aplikacje przydatne w procesie edukacyjno-terapeutycznym,
 • Uczestnicy poznają aplikacje i programy do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.
 • Kursanci nauczą się wykorzystywać wybrane generatory do przygotowywania spersonalizowanych ćwiczeń dla uczniów ze SPE.
 • Zdobędą inspiracje do przygotowania  zindywidualizowanych ćwiczeń w zakresie rozwijania komunikacji uczniów.

Podczas kursu uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • tworzyć interaktywne ćwiczenia niwelujące konkretne dysfunkcje.
 • jak przygotować dostosowane karty pracy i zindywidualizowane ćwiczenia.
 • jak rozwijać kompetencje emocjonalno- społeczne, w tym komunikacyjne z wykorzystaniem TIK.

 

Opis kursu

Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych

 • MODUŁ 1 Interaktywne zadania i ćwiczenia rozwijające konkretne obszary poznawcze uczniainteraktywne puzzle, koło fortuny, tablice manipulacyjne.
 • MODUŁ 2 - TIK w rozwijaniu kompetencji emocjonalno- społecznych– Przygotowywanie ćwiczeń i materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, w tym kart dobble,awatarków,  kart kolekcjonerskich.
 • MODUŁ 3 Generatory kart pracy, ćwiczeń i zadań- opracowywanie i pobieranie spersonalizowanych i dostosowanych do potrzeb  i możliwości uczniów kart pracy, zadań i ćwiczeń do zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych.
 • MODUŁ 4 Narzędzia TIK w procesie rozwijania umiejętności komunikacyjnych uczniów.

W kursie znajdują się także: moduł 0 (wprowadzenie do kursu, sylabus, forum pomocy i forum trenera) oraz  moduł „Podsumowanie” (głosowanie oraz ankiety ewaluacyjne).

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie.

Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie  co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów.

Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie  potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.

Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

 

Regulamin, harmonogram i zasady oceniania

1. Kurs „TYDZIEŃ Z KES (KOMPETENCJAMI EMOCJONALNO SPOŁECZNYMI) I DŁUGOPISAMI 3D” trwa tydzień (poniedziałek poniedziałek) i składa się z 4 modułów.

2. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania wszystkich zadań w każdym z 4 modułów kursu. Za  każde dobrze wykonane zadanie, uczestnik otrzymuje 1 punkt. W całym kursie jest 4 zadań do  wykonania.

3. Moduły składają się z części instruktażowej (materiały w pdf, linki, przykłady zadań, prezentacje) oraz  zadaniowej.

4. Zadania są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy.

5. Do ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 75%   maksymalnej liczby punktów. 

7. Certyfikaty pojawią się do pobrania w ostatnim module kursu, jeśli uczestnik uzyska 3 punkty w zakładce OCENY. Uczestnik zobowiązany jest pobrać certyfikat do czasu ukończenia kursu.

8. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do  prowadzącego kurs lub innych uczestników.

9. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od  początku.

10. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od  usunięcia uczestnika posiadającego zaległości dłuższe niż trzydniowe, jednak uczestnik jest  zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej  wykonać zaległe zadania.

11. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz  wspieranie ich podczas realizowania nowych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać  przede wszystkim w grupie.

12. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.

13. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać  w Forum pomocy.

14. Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym  zasadom poszanowania praw autorskich. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest  zabronione.

15. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.

16. Kurs jest bezpłatny.

 

Autorką kursu jest Zyta Czechowska

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl