Tydzień z narzędziami AI do planowania lekcji i projektu

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Kurs „Tydzień z narzędziami AI do planowania lekcji i projektu” przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami programu eTwinning. Kurs adresowany jest do wszystkich nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać narzędzia bazujące na modelach sztucznej inteligencji do prowadzenia angażujących zajęć dla uczniów, usprawniania pracy dydaktycznej i metodycznej oraz zwiększenia efektywności i atrakcyjności prowadzonych projektów współpracy międzynarodowej eTwinning. 

Adresaci szkolenia

W obliczu rosnącej popularności sztucznej inteligencji warto w sposób krytyczny podejść do tematu efektywnego, rozsądnego wykorzystania możliwości AI tak, aby stała się wsparciem i pomocą dla nauczycieli i uczniów w procesie nauczania, uczenia się przez całe życie oraz realizacji projektów eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • posiadanie konta pocztowego gmail,
  • umiejętność sprawnego korzystania z przeglądarki internetowej,
  • umiejętność wykonywania zrzutów ekranu,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie pobierania plików i zarządzania plikami.

Cele kursu

Celem kursu jest poznanie narzędzi AI, które staną się inspiracją do tworzenia treści edukacyjnych, udoskonalania planowanych i istniejących projektów oraz będą stanowić wsparcie dla ucznia i nauczyciela podczas generowania materiałów prezentacyjnych, dydaktycznych i ewaluacyjnych. Założeniem kursu jest zwiększenie produktywności uczestników procesu edukacyjnego i zachęta do wykorzystywania aplikacji AI w sposób konstruktywny i kreatywny; niezwalniający od myślenia, a nakłaniający do jeszcze lepszych działań w obrębie klasy i grupy projektowej.

Po odbytym szkoleniu uczestnik będzie znał podstawowe pojęcia związane z AI. Udoskonali umiejętność komunikowania się z chatbotami. Będzie potrafił opracować materiały do lekcji oraz do projektów eTwinning bazujące na aplikacjach opartych o modele AI. Rozpozna obszary, w których AI stwarza możliwości w zakresie personalizacji edukacji. Podda refleksji zagrożenia i szanse, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji.

Opis kursu

Głównym założeniem kursu jest pokazanie szerokich możliwości AI tak, aby narzędzia sztucznej inteligencji stały się sprzymierzeńcem w procesie planowania lekcji i projektu dostosowanych do potrzeb i umiejętności różnych grup uczniów.

Kurs obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • MODUŁ 1 (poniedziałek-wtorek) – KOMUNIKACJA – poznanie chatbotów, technik promptowania, przygotowanie do rozmowy z uczniami na temat etycznych implikacji używania Chatu GPT.
  • MODUŁ 2 (wtorek-czwartek) – WIZUALIZACJA – generowanie grafik, ilustracji i awatarów do wykorzystania na lekcji i w projektach.
  • MODUŁ 3 (czwartek-sobota) – PREZENTACJA – tworzenie multimedialnych materiałów zawierających chmury wyrazowe, głosowania, filmy, dźwięki i tekst.
  • MODUŁ 4 (sobota-poniedziałek) – TESTOWANIE – przygotowywanie zadań testowych quizów do opracowania kartkówek, sprawdzianów, testów wiedzy w projektach.
  • MODUŁ PODSUMOWANIE (sobota-poniedziałek) – refleksje końcowe, ankiety ewaluacyjne, informacja zwrotna o kursie.

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum uczestników kursu”.  Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy moduł co 2 dni. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest Paulina Kuźmo-Biwan.

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 5 dni pracy (10 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Wszystkie treści szkoleniowe zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9.00.

Na zapoznanie się z materiałami przygotowanymi w modułach 1, 2 i 3 oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do kolejnego poniedziałku do godziny 23.55. Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione będą ankiety ewaluacyjne oraz dostęp do generatora certyfikatów dla tych uczestników, którzy ukończą kurs z pozytywnym rezultatem.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Autorką kursu jest Małgorzata Woźniak Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione. Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl