Tydzień z Live Worksheets

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty i chcą być aktywnymi członkami społeczności eTwinning.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego na Google,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową,
 • umiejętność pobierania aktualizacji dla przeglądarek internetowych.

Cele kursu

 • nabycie umiejętności tworzenia interaktywnych zadań dla uczniów,
 • nabycie umiejętności sprawnego tworzenia kartkówek, sprawdzianów i ćwiczeń, wysyłania i analizy wyników zadań podczas zdalnego nauczania,
 • umiejętne organizowanie samokształcenia,
 • nabycie umiejętności tworzenia produktu projektu eTwinning i dzielenia się wypracowanymi materiałami,
 • stworzenie bazy interaktywnych zadań,
 • umiejętne korzystanie z platformy szkoleniowej Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy:

 • poznają stronę Live Worksheets
 • zdobędą umiejętności korzystania z podstawowych, bezpłatnych funkcji strony Live Worksheets,
 • stworzą własne materiały edukacyjne dla uczniów,
 • nauczą się publikować własne materiały dydaktyczne..

Kurs składa się z pięciu modułów, w trakcie których uczestnicy zapoznają się z typami zadań interaktywnych oraz wykonają pięć obowiązkowych zadań.

Treści szkoleniowe

Treści merytoryczne kursu są podzielone na 5 modułów, które obejmują materiał teoretyczny oraz 5 obowiązkowych zadań do wykonania, po wykonaniu których każdy uczestnik kursu utworzy własne zadanie interaktywne na wybrany temat.

W module 1 uczestnicy poznają podstawowe informacje dotyczące strony Live Worksheets, założą darmowe konto oraz poznają zasoby zadań opublikowanych przez innych nauczycieli. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie. Moduł 2 to czas na utworzenie pierwszych materiałów dydaktycznych na Live Worksheets: uzupełnianie luk oraz test wyboru oraz ich publikowanie i udostępnianie uczniom. Uczestnicy wykonają dwa obowiązkowe zadania. W module 3 uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć zadania typu dopasuj, połącz. Wykonają dwa obowiązkowe zadania. W module 4 uczestnicy opracują lekcję – kartę pracy dla uczniów z wykorzystaniem multimediów. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie. Moduł 5 jest poświęcony dodatkowym usługom, które oferuje strona Live Worksheets: tworzenie zeszytu ćwiczeń i klas. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Uczestnik powinien oddać wszystkie zadania w ustalonym terminie. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników. Zaległości w realizacji zadań przekraczające trzy dni skutkują usunięciem z kursu. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, musi realizować go od początku. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od usunięcia uczestnika posiadającego zaległości dłuższe niż trzydniowe, jednak uczestnik jest zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej wykonać zaległe zadania.

Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać w Forum pomocy lub zadawać mailowo trenerowi.

Autorka kursu: Anna Szczepaniak

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl