Tydzień z awansem zawodowym nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy rozpoczęli przygotowanie do zawodu, planują swój rozwój zawodowy, ale także dla tych którzy są już na ścieżce awansu i realizują staż na poprzednich zasadach. Kurs adresowany jest do nauczycieli wszytskich poziomów edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów,
 • posiadanie konta pocztowego,
 • umiejętność edytowania dokumentów tekstowych,
 • umiejętność wykonywania zrzutów ekranu.

Cele kursu

 • Uczestnicy kursu poznają akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
 • Uczestnicy poznają przepisy dotyczące  zasad na “starych zasadach” i w przepisach przejściowych”
 • Zdobędą inspiracje dotyczące narzędzi TIK, które pomogą spełnić wymagania na ścieżce awansu,
 • Poznają sposoby i narzędzia TIK  do  ewaluacji własnej pracy.
 • Dowiedzą się jak podsumować swój rozwój zawodowy.
 • Dowiedzą się jak eTwinning wspiera nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.

Opis kursu

Kurs podzielony jest na 5 modułów tematycznych

 • MODUŁ 1 Przepisy i akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
 • MODUŁ 2 - Jak zaplanować i monitorować przebieg rozwoju zawodowego na ścieżce awansu?
 • MODUŁ 3 – Narzędzia TIK do ewaluacji własnej pracy.
 • MODUŁ 4- Podsumowanie awansu zawodowego.
 • MODUŁ 5- Jak eTwinning wspiera nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego?

W kursie znajdują się także: moduł 0 (wprowadzenie do kursu, sylabus, forum pomocy i forum trenera) oraz  moduł „Podsumowanie” (głosowanie oraz ankiety ewaluacyjne).

Uczestnicy, na podstawie przeczytanych instrukcji i przykładów, wykonują zadania przewidziane w kursie. Zadanie oceniane są punktowo. Do ukończenia kursu wymagane jest wykonanie wszystkich zadań i uzyskanie  co najmniej 75% maksymalnej sumy punktów. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie  potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Regulamin, harmonogram i zasady oceniania

 1. Kurs „TYDZIEŃ Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIEL” trwa tydzień (poniedziałek poniedziałek) i składa się z 5 modułów.
 2. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania wszystkich zadań w każdym z 5 modułów kursu. Za  każde dobrze wykonane zadanie, uczestnik otrzymuje 1 punkt. W całym kursie jest 5 zadań do  wykonania.
 3. Moduły składają się z części instruktażowej (materiały w pdf, linki, przykłady zadań, prezentacje) oraz  zadaniowej.
 4. Zadania są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy.
 5. Do ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu niezbędne jest uzyskanie 75% maksymalnej liczby punktów.
 6. Certyfikaty pojawią się do pobrania w ostatnim module kursu, jeśli uczestnik uzyska określoną liczbę punktu w zakładce OCENY. Uczestnik zobowiązany jest pobrać certyfikat do czasu ukończenia kursu.
 7. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do  prowadzącego kurs lub innych uczestników.
 8. Jeśli uczestnik zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od  początku.
 9. W sytuacjach losowych (problemy zdrowotne, nagły wyjazd) prowadzący może chwilowo odstąpić od  usunięcia uczestnika posiadającego zaległości dłuższe niż trzydniowe, jednak uczestnik jest  zobowiązany poinformować prowadzącego o przyczynie powstania zaległości, a także jak najszybciej  wykonać zaległe zadania.
 10. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz  wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać  przede wszystkim w grupie.
 11. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 12. Wszelkie pytania dotyczące poszczególnych modułów oraz innych zagadnień należy umieszczać  w Forum pomocy.
 13. Materiały opracowane przez trenera (w tym instrukcje i przykłady) podlegają ogólnie przyjętym  zasadom poszanowania praw autorskich. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora jest  zabronione.
 14. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 15. Kurs jest bezpłatny.

 

Autorką kursu jest Zyta Czechowska

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl