Tydzień z TIK w geografii

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs Tydzień z  TIK w geografii przeznaczony jest dla nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning, biorących już udział lub przygotowujących się do udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Kurs pozwoli nauczycielom na zdobycie wiedzy i umiejętności wykorzystania TIK właśnie na tym przedmiocie (oraz przedmiotach pokrewnych, np. przyrodzie). Współpraca z inną szkołą przy użyciu narzędzi proponowanych na kursie może być nieocenionym doświadczeniem i wymianą pomysłów na realizację różnych przedsięwzięć.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie: uruchamiania programów. Każdy uczestnik powinien mieć dostęp do komputera i Internetu. Przydatna będzie także podstawowa znajomość języka angielskiego, ponieważ wiele stron i programów nie jest tłumaczonych na język polski.

Opis kursu

W trakcie kursu uczestnicy poznają szczegółowo aplikację Google Earth oraz możliwości jej wykorzystania w projektach eTwinning. Przedstawione zostaną wybrane treści i materiały z platformy National Geographic przydatne w nauczaniu geografii i realizacji zadań projektowych. Uczestnicy zapoznają się również z wirtualnymi spacerami.

Dlaczego TIK w geografii?

Dzieci od najmłodszych lat posiadają naturalne zdolności poznawania świata. Ponieważ projekty eTwinning nie zakładają wyjazdów i spotkań uczniów, istotne jest, aby mogli oni zobaczyć to, o czym będą pisać, co będą badać, czy wręcz to, czym chcą się pochwalić – w myśl zasady, że lepiej raz coś zobaczyć niż tysiąc razy o tym słyszeć. Dzięki prostym, intuicyjnym i bezpłatnym narzędziom realizacja tego założenia jest możliwa również w projektach online. Uczniowie będą mieli szansę pokazać w atrakcyjny sposób, wręcz zareklamować swoją okolicę, ciekawe miejsca zarówno pod względem naukowym, architektonicznym, czy ciekawostki ze swojego otoczenia. Takie działania pozwolą kształtować w młodych ludziach poczucie przynależności do tzw. Małej Ojczyzny i pomogą poznać kraj partnera oraz najbliższe okolice z zupełnie innej strony.

Cele

  • nawiązanie partnerstwa eTwinning włączającego nauczycieli i uczniów w naukę o środowisku i otaczającym nas świecie,
  • przygotowanie młodych ludzi do zmieniającego się świata – wykorzystanie TIK w nawiązywaniu kontaktów, realizacji zadań związanych z partnerstwem eTwinning,
  • kształcenie umiejętności pozwalających uczniom przygotować się do współpracy na bazie Internetu i narzędzi TIK zwłaszcza po zakończeniu kształcenia w szkole i przełożenie tych umiejętności na dorosłe życie,
  • promowanie uczenia się przez całe życie,
  • promowanie lokalnego patriotyzmu, związku z Małą Ojczyzną w świecie otwartych granic i „globalnej wioski”,
  • przygotowanie realizacji projektów szkolnych poprzez uczestnictwo w projektach eTwinning z zakresu geografii i przyrody oraz nauk pokrewnych,
  • nabycie umiejętności wyszukiwania materiałów oraz interesujących miejsc i związanych z szeroko rozumianą nauką geografii.

Treści szkoleniowe

Kurs podzielony jest na kilka modułów zawierających potrzebne informacje i materiały między innymi z zakresu:

  • aplikacji Google Earth i podstawowego jej wykorzystania przez nauczycieli (w kontekście projektów eTwinningowych),
  • wirtualnych spacerów po wybranych miejscach na świecie (np. Muzea Historii Naturalnej),
  • wykorzystania materiałów dostępnych na platformie National Geographic.

Uczestnicy szkolenia mają całodobowy dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych. Podczas tygodnia praktycznie uczą się korzystania z prezentowanych materiałów. Nad przebiegiem kursu czuwa trener dostępny online podczas wyznaczonych dyżurów. Uczestnik powinien codziennie zarezerwować przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Czas przeznaczony na zadania jest uzależniony od stopnia zaawansowania technicznego i doświadczeń w pracy z komputerem i Internetem.

Autorem kursu jest Jarosław Usowicz.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl