Tydzień z prawem autorskim

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Opis kursu

Realizując projekty eTwinning, korzystamy z różnorodnych pod względem formy materiałów. Sami też jesteśmy twórcami. Kurs pozwala usystematyzować wiedzę w zakresie podstawowych zagadnień prawa autorskiego, niezbędną do prawidłowego i zgodnego z prawem wykorzystania utworów w działaniach projektowych.

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z prawem autorskim” przeznaczony jest dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat podstawowych aspektów prawa autorskiego. Kurs adresowany jest do nauczycieli różnych przedmiotów.

Wymagania wstępne

Kurs ma charakter praktyczny i wymaga podstawowej wiedzy z zakresu obsługi komputera. Uczestnik kursu powinien m.in. posiadać umiejętność posługiwania się:

 • przeglądarką internetową i pocztą elektroniczną,
 • platformą Moodle od strony Studenta (uczestnika),
 • programem do edycji tekstów,
 • programem do tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • opcją zapisu pliku w formacie *.PDF.

Ponadto uczestnik powinien mieć dostęp do komputera wyposażonego w:

 • aplikację Adobe Reader,
 • aplikację do tworzenia plików tekstowych,
 • aplikację do tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • przeglądarkę internetową,
 • dostęp do Internetu,

oraz mieć włączoną w przeglądarce możliwość przyjmowania plików cookies (ciasteczek).

Cele kursu

Uczestnik:

 • określi podmiot i przedmiot prawa autorskiego,
 • dowie się na co pozwala prawo autorskie (dozwolony użytek prywatny, publiczny i edukacyjny, domena publiczna, wolne licencje, prawo cytatu),
 • pozna sposoby wyszukiwania utworów udostępnianych na wolnych licencjach.

Organizacja zajęć

Kurs jest realizowany przez Internet na platformie zdalnego nauczania Moodle (https://kursy.etwinning.pl). Nabór Uczestników prowadzony jest poprzez formularz udostępniony na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Problematyka szkolenia została udostępniona w czterech modułach tematycznych:

 1. „Kogo, co chroni prawo autorskie”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do zasobów zewnętrznych dostępnych w Internecie, dwa obowiązkowe zadania do wykonania, które podlegają ocenie.
 2. „Dozwolony użytek”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do zasobów zewnętrznych dostępnych w Internecie, dwa obowiązkowe zadania do wykonania, które podlegają ocenie.
 3. „Licencje Creative Commons”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do zasobów zewnętrznych dostępnych w Internecie, dwa obowiązkowe zadania do wykonania, które podlegają ocenie.
 4. „Ochrona wizerunku”. Znajdują się w nim: materiał teoretyczny, linki do zasobów zewnętrznych dostępnych w Internecie, jedno obowiązkowe zadanie do wykonania, które podlega ocenie.

Uczestnicy kursu mają do niego dostęp przez 24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu.

Kurs będzie realizowany przez tydzień (14 godz. pracy własnej Uczestnika), w czasie którego Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami teoretycznymi, udostępnionymi zasobami zewnętrznymi i wykonania zaplanowanych w kursie zadań. Wszystkie przewidziane programem kursu materiały zostaną „odkryte” w pierwszym dniu kursu tak, aby Uczestnicy mieli możliwość realizowania treści w swoim tempie i z uwzględnieniem swojej czasowej dostępności. Ostatecznym terminem wykonania zadań jest ostatni dzień kursu (do godz. 23:59). Najpóźniej w ostatnim dniu kursu zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym udostępnione zostaną dwie ankiety ewaluacyjne oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Wyniki za ocenione zadania Uczestnicy będą mogli zobaczyć w zakładce Oceny.

Warunki zaliczenia

 • bieżąca analiza udostępnionych materiałów,
 • wypełnienie dwóch ankiet ewaluacyjnych udostępnionych w module „Podsumowanie”,
 • wykonanie siedmiu obowiązkowych zadań,
 • uzyskanie min. 75% punktów (54 punkty) ze wszystkich możliwych do uzyskania (72 punkty).

W kursie zaplanowano siedem obowiązkowych zadań do realizacji.

Moduł 1 „Kogo, co chroni prawo autorskie”

 • Zadanie 1 – to test składający się z 10 pytań. Pytania są różnego typu. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Uczestnik, to 17. Do zaliczenia testu niezbędne jest zdobycie min. 12 punktów. Uczestnik ma 2 podejścia, a metodą oceniania jest średnia ocen z 2 podejść.
 • Zadanie 2 – na podstawie wskazanych w poleceniu do zadania materiałów Uczestnik ma: wyjaśnić pojęcie „pole eksploatacji utworu”, podać przykłady pól eksploatacji utworu (min. 5), wyjaśnić czym jest „umowa o przeniesienie praw majątkowych”, wyjaśnić czym jest „umowa licencyjna”. Jako rozwiązanie zadania, Uczestnik ma przesłać na platformę plik z rozwiązaniem w formacie *.PDF, korzystając z opcji „Dodaj zadanie” znajdującej się pod poleceniem do zadania. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Uczestnik, to 4. Do zaliczenia zadania niezbędne jest zdobycie min. 2 punktów.

Moduł 2 „Dozwolony użytek”

 • Zadanie 3 – to test składający się z 10 pytań. Pytania są różnego typu. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Uczestnik, to 17. Do zaliczenia testu niezbędne jest zdobycie min. 12 punktów. Uczestnik ma 2 podejścia, a metodą oceniania jest średnia ocen z 2 podejść.
 • Zadanie 4 – na podstawie wskazanych w poleceniu do zadania materiałów Uczestnik ma: przygotować prezentację multimedialną pt. „Jak unikać naruszeń prawa autorskiego w projektach eTwinning?”. Tworząc prezentację, Uczestnik ma uwzględnić, że powinna ona zawierać: slajd tytułowy, od 3 do 5 slajdów, na których przedstawi treści będące odpowiedzią na pytanie postawione w tytule prezentacji, slajd polecający materiały w zakresie prawa autorskiego, które zdaniem Uczestnika każdy realizujący projekty eTwinning powinien poznać. Jako rozwiązanie zadania, Uczestnik ma przesłać na platformę plik z prezentacją, korzystając z opcji „Dodaj zadanie” znajdującej się pod poleceniem do zadania. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Uczestnik, to 5. Do zaliczenia zadania niezbędne jest zdobycie min. 3 punktów.

Moduł 3 „Licencje Creative Commons”

 • Zadanie 5 – to test składający się z 10 pytań. Pytania są różnego typu. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Uczestnik, to 19. Do zaliczenia testu niezbędne jest zdobycie min. 14 punktów. Uczestnik ma 2 podejścia, a metodą oceniania jest średnia ocen z 2 podejść.
 • Zadanie 6 – Uczestnik ma podać przykład serwisu udostępniającego utwory: zdjęcia, muzykę lub filmy, z których można swobodnie skorzystać w projekcie eTwinning. Jako rozwiązanie zadania, Uczestnik ma przesłać na platformę plik z nazwą serwisu i krótkim opisem tego co udostępnia i na jakich licencjach (min. 3 zdania), korzystając z opcji „Dodaj zadanie” znajdującej się pod poleceniem do zadania. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Uczestnik, to 5. Do zaliczenia zadania niezbędne jest zdobycie min. 3 punktów.

Moduł 4 „Ochrona wizerunku”

 • Zadanie 7 – Uczestnik ma sobie wyobrazić, że realizując projekt eTwinning, będą fotografowane/filmowane różne osoby, a ich wizerunek będzie rozpowszechniany w materiałach stanowiących dokumentację działań projektowych. Następnie Uczestnik ma się zastanowić i napisać, na co należy, Jego zdaniem, zwrócić uwagę w związku z rozpowszechnianiem wizerunku w działaniach projektowych (min. 5 zdań). Jako rozwiązanie zadania Uczestnik ma przesłać na platformę plik z opisem, korzystając z opcji „Dodaj zadanie” znajdującej się pod poleceniem do zadania. Maksymalna liczba punktów, którą może otrzymać Uczestnik, to 5. Do zaliczenia zadania niezbędne jest zdobycie min. 3 punktów.

Zasady uczestnictwa

Procedury komunikacyjne obowiązujące wszystkich Uczestników kursu:

 • Forum aktualności – służy do rozwiązywania bieżących spraw organizacyjnych;
 • Forum pomocy – jest wspólne dla wszystkich modułów tematycznych, a jego celem jest rozwiązywanie sygnalizowanych przez Uczestników (również na forum) problemów i trudności pojawiających się podczas pracy online;
 • Forum „Poznajmy się” – służy do przedstawienia się innym Uczestnikom szkolenia;
 • Wiadomości – służą do bezpośredniego (prywatnego) kontaktu między Uczestnikami kursu i prowadzącym.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Certyfikaty

Certyfikat ukończenia szkolenia będzie dostępny w module „Podsumowanie” po spełnieniu warunków zaliczenia.

Certyfikat należy pobrać zaraz po ukończeniu kursu, a najpóźniej w ciągu tygodnia od ukończenia szkolenia. Po tym czasie pobranie nie będzie już możliwe.

Autorką kursu jest pani Anna Szeląg.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl