Tydzień z narzędziami TIK ułatwiającymi edukację zdalną

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli chcących poszerzyć swoje umiejętności związane z organizowaniem pracy zdalnej za pomocą angażujących, przyjaznych wszystkim członkom szkolnej społeczności narzędzi TIK. Narzędzia TIK przedstawione w kursie mogą także służyć nauczycielowi podczas tradycyjnej pracy z uczniami w szkole.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane są:

 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania plikami i folderami;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową;
 • posiadanie konta pocztowego e-mail;
 • wskazane jest, aby każdy użytkownik zarejestrował się na platformie eTwinning.

Cele kursu

 • opanowanie umiejętności efektywnego planowania pracy poprzez narzędzia, które będą w tej pracy wykorzystywane;
 • nabycie umiejętności prezentowania materiału lekcyjnego w atrakcyjny i angażujący odbiorcę sposób;
 • poznanie możliwości bieżącego śledzenia postępów uczniów za pomocą TIK;
 • nabycie umiejętności przeprowadzania skutecznej ewaluacji zajęć lekcyjnych i innych podjętych działań edukacyjnych;
 • opanowanie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK: Symbaloo, Trello, Genial.ly, Wordwall, LiveWorksheets, Mentimeter, AnswerGarden;
 • kształcenie umiejętności organizowania pracy zdalnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
 • budowanie umiejętności samokształcenia w oparciu o zasoby dostępne na platformie Moodle.

Opis kursu

Podczas kursu uczestnicy poznają narzędzia, aplikacje i platformy wspierające planowanie pracy nauczyciela i ucznia, prezentowanie materiału lekcyjnego, monitorowanie pracy uczniów oraz przeprowadzanie ewaluacji zajęć.

Treści merytoryczne kursu zostały podzielone na 5 modułów.

 • Moduł 1 – poświęcony planowaniu pracy nauczyciela i wspieraniu planowania pracy przez ucznia. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć swoje własne webmixy – narzędziownie z wykorzystaniem używanych w codziennej pracy stron i platform internetowych oraz aplikacji Symbaloo. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 2  dotyczy prezentacji materiału lekcyjnego za pomocą Trello – interaktywnych tablic edukacyjnych. W tym module uczestnicy nauczą się tworzyć tablice z własnymi zasobami, dostosowanymi do realizowanych w danym momencie zagadnień z podstawy programowej danego przedmiotu. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 3 – uczestnicy poznają kolejne narzędzie służące prezentowaniu treści lekcyjnych uczniom w interesujący sposób, czyli platformę Genial.ly. Dowiedzą się, jak tworzyć plansze interaktywne, gry edukacyjne i prezentacje. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Module 4 – uczestnicy zajmą się tematem monitorowania bieżących postępów uczniów za pomocą narzędzi Wordwall i LiveWorksheets. Dowiedzą się, w jaki sposób ułatwić sobie sprawdzanie pracy wykonanej przez uczniów. Wykonają jedno obowiązkowe zadanie.
 • Moduł 5 poświęcony jest ewaluacji zajęć. Omówione w nim narzędzia: Mentimeter i AnswerGarden, są przydatne zarówno podczas edukacji zdalnej, jak i tradycyjnej – w szkole. Uczestnicy wykonają jedno obowiązkowe zadanie.

Treści szkoleniowe

W każdym z 5 modułów kursu znajdują się materiał teoretyczny, niezbędne instrukcje oraz obowiązkowe zadania do wykonania.

 • Wstęp
 • Moduł 1 – Planowanie pracy – Symbaloo
  • Przewodnik: Symbaloo – przejrzysty narzędziownik nauczyciela i ucznia
  • Przykładowy narzędziownik – Narzędziownia Anglisty
  • Zadanie 1
 • Moduł 2 – Prezentacja materiału lekcyjnego, część 1 – Trello
  • Przewodnik: Trello – wirtualna tablica
  • Przykładowa tablica lekcyjna Trello
  • Przykładowa tablica lekcyjna Trello 2
  • Zadanie 2
 • Moduł 3 – Prezentacja materiału lekcyjnego, część 2 – Genial.ly
  • Przewodnik: Genial.ly – genialne narzędzie
  • Przykładowa plansza interaktywna Genial.ly
  • Przykładowa gra edukacyjna Genial.ly
  • Przykładowa gra na podsumowanie zadania projektowego Genial.ly
  • Przykładowa prezentacja podsumowująca wydarzenie szkolne Genial.ly
  • Przykładowa plansza lekcyjna – utrwalająca Genial.ly
  • Zadanie 3
 • Moduł 4 – Monitorowanie pracy uczniów – Wordwall, LiveWorksheets
  • Przewodnik: Wordwall – możliwość pracy on-line i off-line
  • Przykładowy quiz opracowany za pomocą Wordwall
  • Przewodnik: LiveWorksheets – inteligentne karty pracy
  • Przykładowa kart pracy w LiveWorksheets
  • Zadanie 4
 • Moduł 5 – Ewaluacja zajęć – Mentimeter, AnswerGarden
  • Przewodnik: Mentimeter – ewaluacja i informacja zwrotna
  • Przewodnik: AnswerGarden – błyskawiczna informacja zwrotna
  • Zadanie 5
 • Podsumowanie

Harmonogram kursu

 1. Kurs „Tydzień z narzędziami TIK ułatwiającymi edukację zdalną” trwa od poniedziałku od godz. 9:00 do następnego poniedziałku do godz. 23.55, obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i składa się z 5 modułów.
 2. Wszystkie treści kursu zostaną udostępnione w poniedziałek do godziny 9:00; na zapoznanie się z materiałami oraz wykonanie obowiązkowych zadań uczestnicy mają czas do dnia zakończenia kursu (następny poniedziałek), do godziny 23:55.
 3. Moduły składają się z części instruktażowej i zadaniowej.
 4. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych i treści zadań; uczestnik powinien zarezerwować codziennie co najmniej 1-2 godziny prywatnego czasu i pracować systematycznie.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do wykonania zadań w każdym z 5 modułów kursu.
 6. W przypadku napotkania trudności, uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia się o pomoc do prowadzącego kurs lub innych uczestników kursu.
 7. W przedostatnim dniu kursu (niedziela) zostanie odsłonięty moduł „Podsumowanie”, w którym znajdują się ankiety ewaluacyjne.

Zasady oceniania i zaliczenia kursu

 1. Zadania wykonane przez uczestników są oceniane przez trenera kursu w sposób punktowy.
 2. Do ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia niezbędne jest uzyskanie 75% maksymalnej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów w tym kursie to 16, co oznacza, że uczestnik, który otrzyma 12 punktów ukończy kurs.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych.
 4. Po zaliczeniu kursu, uczestnik pobiera i drukuje sobie certyfikat z ostatniego modułu kursu (Podsumowanie).

Pozostałe zasady

 1. Jeśli uczestnik przerwie kurs lub nie wywiąże się z wymaganych zadań i zdecyduje się na powtarzanie kursu w kolejnej edycji, kurs musi zostać powtórzony od początku w całości.
 2. Rolą prowadzącego nie jest pokazywanie uczestnikom zadań do późniejszego odtworzenia, lecz wspieranie ich podczas realizowania owych zadań, natomiast pomocy uczestnicy powinni poszukiwać przede wszystkim w grupie.
 3. Każdy uczestnik kursu ma prawo dzielić się swoją wiedzą z innymi.
 4. Prowadzący kurs może w trakcie kursu utworzyć wydarzenie na żywo na portalu eTwinning Live. Informacja o takim wydarzeniu pojawi się wówczas na forum, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu. Zadanie to nie będzie punktowane.
 5. Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (tekst ujednolicony Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.
 6. Na kursie obowiązują zasady ogólnie przyjętej netykiety.
 7. Kurs jest bezpłatny.

Autorką kursu jest Monika Mojsiejonek.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl