Tydzień z interaktywną lekcją wideo dla humanistów

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych zarejestrowanych w programie eTwinning, którzy chcą poznać narzędzia do tworzenie i udostępniania spersonalizowanych, interaktywnych lekcji opartych na gotowych materiałach wideo.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagane jest sprawne posługiwanie się Internetem i posiadanie konta pocztowego. Ponieważ aplikacje zaprezentowane podczas kursu aplikacja posiadają wersję anglojęzyczną, wskazana jest podstawowa znajomość języka angielskiego. Nie jest to jednak warunek konieczny, bowiem zamieszczone na platformie instrukcje zawierają przetłumaczone na język polski najważniejsze polecenia. Wymagane jest, aby każdy uczestnik zarejestrował się na platformie eTwinning Live.

Cele szkolenia

Celem głównym szkolenia jest poznanie dwóch aplikacji online – EddPuzzle i PlayPosit, które umożliwiają dodanie do opublikowanego już filmu quizów sprawdzających, pytań, instrukcji i utworzenie z takiego materiału spersonalizowanej lekcji wideo. Bezpośrednia praca z multimedialną, interaktywną treścią, zamiast nauczania pośredniego przy wykorzystaniu podręczników i przekazu słownego, może zainspirować uczniów do większej aktywności i samodzielności. Omawiane podczas kursu aplikacje znajdą zastosowanie także w projektach eTwinning (np. film prezentujący grupę projektową z wstawionymi notatkami głosowymi, komentarzami).

Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi:

 • wyszukać odpowiednie utwory filmowe w popularnych serwisach (np. YouTube, Vimeo itp.),
 • sprawnie posługiwać się aplikacjami prezentowanymi w czasie szkolenia,
 • przygotować atrakcyjne lekcje wideo w taki sposób, aby służyły budowaniu wiedzy,
 • właściwie dobrać odpowiednie narzędzie i rodzaj tworzonej infografiki w zależności od jej przeznaczenia i odbiorcy, dla którego jest tworzona,
 • udostępnić je wybranym osobom lub utworzonej wirtualnej klasie,
 • umiejętnie korzystać z platformy Moodle i właściwie zorganizować samokształcenie.

Treści szkoleniowe

Szkolenie składa się z dwóch modułów zawierających treści dydaktyczne oraz modułu podsumowującego.

W module 1 zaprezentowana zostanie aplikacja EdPuzzle, służąca do modyfikacji dowolnego filmu z serwisu YouTube, KhanAcademy lub dostępnego w bibliotece aplikacji. Uczestnicy po zapoznaniu się z materiałami dydaktycznymi założą konto nauczycielskie, wyszukają film wideo, nauczą się podstaw jego edycji (skracanie, dodawanie: ścieżki dźwiękowej, notatek głosowych, pytań otwartych, quizów, komentarzy). Będą mogli skorzystać także z własnego, posiadanego przed szkoleniem materiału filmowego. Gotową lekcję wideo udostępnią utworzonej w serwisie wirtualnej klasie. Dowiedzą się, jak sprawdzić odpowiedzi uczniów, oceniać i śledzić ich postępy. Uczestnicy wykonają Zadanie 1 – udostępnią link do przygotowanej lekcji, obejrzą lekcje innych uczestników i skomentują wybrane.

W module 2 zostanie zaprezentowany PlayPosit – drugie narzędzie do tworzenia i udostępniania interaktywnych lekcji opartych na filmach. Uczestnicy założą darmowe konto, poznają zasady posługiwania się poszczególnymi opcjami aplikacji. Utworzą lekcję, założą wirtualną klasę i udostępnią tam przygotowany materiał wideo. Uczestnicy wykonają Zadanie 2 – udostępnią link do przygotowanej lekcji, obejrzą lekcje innych uczestników i skomentują wybrane.

W module 3 – Podsumowanie – zostanie udostępniona ankieta ewaluacyjna oraz informacja o zaliczeniu kursu.

W czasie szkolenia zastosowane zostaną następujące metody dydaktyczne:

 1. Wykład i prezentacja online – każdy moduł szkolenia rozpoczyna się od zapoznania uczestników z zagadnieniami prezentowanymi w module. Uczestnicy samodzielnie przyswajają treści zawarte w materiałach szkoleniowych.
 2. Praca indywidualna słuchacza – uczestnicy zapoznają się z zamieszczonymi w kursie materiałami i przygotują dwie lekcje wideo. Utworzą wirtualne klasy i udostępnią w nich przygotowane materiały filmowe. Zamieszczą na platformie szkoleniowej link do lekcji wideo jako rezultat pracy. Prowadzący szkolenie sprawdza przygotowane lekcje, ocenia je, wysyła do uczestnika szkolenia informację zwrotną dotyczącą wykonanego zadania.
 3. Dyskusja i inne formy komunikowania się:
  • forum „Poznajmy się” (tryb asynchroniczny), służące budowaniu wspólnoty uczących się, które ma na celu wprowadzenie w komunikację online, przedstawienie się uczestników, zawarcie kontaktów między nimi, podzielenie się z innymi uczestnikami dotychczasowym doświadczeniem,
  • forum Aktualności – forum, na którym zamieszczane są przez trenera wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne,
  • forum pomocy – forum dyskusyjne (tryb asynchroniczny), które ma na celu umożliwienie uczestnikom przedstawienia problemów, zadawania pytań i uzyskania pomocy zarówno od trenera, jak i innych uczestników szkolenia,
  • konsultacje online – czat (tryb synchroniczny) z udziałem trenera i uczestników, podczas którego rozwiązywane są bieżące, indywidualne problemy,
  • wiadomości wysyłane do uczestników i trenera z platformy Moodle i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uczestnicy będą mieli dostęp do materiałów dydaktycznych zamieszczonych na platformie Moodle w postaci:

 • przykładowych lekcji wideo,
 • plików PDF zawierających materiał teoretyczny i instrukcje „krok po kroku”,
 • filmów instruktażowych prezentujących sposób posługiwania się narzędziami omawianymi w materiale teoretycznym.

Autorką kursu jest pani Bożena Boryczka.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl