Tydzień z appkami

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs „Tydzień z appkami” jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy i działalności projektowej chcą wykorzystywać możliwości darmowych aplikacji dostępnych w Internecie.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową i umiejętność pracy na platformie e-learningowej. Wymagana jest rejestracja w zaproponowanych aplikacjach. Kursanci będą poznawać możliwości narzędzi i sposobów wykorzystania ich w swojej pracy, korzystając z przygotowanej instrukcji trenera. Trener zaproponuje szereg różnorodnych zadań, których wykonanie będzie poparte przykładami, a które mają doprowadzić do efektywnego wykorzystania tych narzędzi w działaniach projektowych. Stworzy również przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na zastosowanie aplikacji w projektach eTwinning. Podczas tygodnia uczestnicy kursu będą mieli możliwość kontaktu z trenerem za pomocą platformy, a także dostępnego czatu. Materiały stworzone przez trenera na potrzeby kursu będą dostosowane do każdej grupy użytkowników Internetu (zarówno doświadczonej, jak i nie). Działania zaproponowane podczas szkolenia uwzględniają odbiorcę, który ma nowe potrzeby edukacyjne i jest gotowy do wykorzystania w swojej pracy nowych możliwości, jakie daje Internet.

Opis kursu

Podczas tygodniowego kursu „Tydzień z appkami” uczestnicy szkolenia zapoznają się z aplikacjami, które pozwolą partnerom projektów eTwinningowych organizować swoją pracę i prezentować jej rezultaty. Kursanci zostaną zaproszeni do zapoznania się z aplikacjami podzielonymi ze względu na Taksonomię Blooma: wiedza – remembering, rozumienie – understanding, zastosowanie – applying, analiza – analyzing, ocena – evaluating, tworzenie – creating. Zaprezentowane zostaną bezpłatne narzędzia pozwalające na podjęcie różnorodnych działań i kształcenie różnych umiejętności. Dzięki tym programom eTwinnerzy będą potrafili zaprezentować swoje działania i treści wypracowane podczas pracy nad projektem. Treści będą też lepiej przyswajane.

Podczas kursu uczestnicy stworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń i pomysłów na wykorzystanie programów w projektach eTwinningowych, także za pomocą wydarzenia na eTwinning Live. Będą mieli możliwość podnoszenia kwalifikacji i wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy nauczyciela.

Cele kursu

 • poznanie funkcjonalności darmowych aplikacji zgodnie z zasadami Taksonomii Blooma
 • nabycie umiejętności tworzenia, publikowania i udostępniania przygotowanych materiałów w różnych aplikacjach
 • kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Treści szkoleniowe

Treści kursu są podzielone na 7 modułów, w których znajduje się materiał teoretyczny w postaci dokumentów tekstowych i filmów wideo, a także 6 zadań obowiązkowych do wykonania. Uczestnicy kursu będą mieli także okazję wziąć udział w wydarzeniach eTwinning Live dotyczących tematyki kursu. W trakcie całego kursu uczestnicy będą pracowali nad przygotowaniem różnego rodzaju materiałów i umiejętnego korzystania z zaproponowanych aplikacji. Wszystkie zaprezentowane narzędzia są właściwe do zastosowania w działaniach projektowych i skutecznie oddziałują na partnera projektu we współpracy i w przekazie informacji.

Kurs będzie zorganizowany w bloki tematyczne, dzięki którym podczas kolejnych dni kursanci będą mieli możliwość stopniowo poznać zalety aplikacji.

 1. Wiedza

Znajomość i zapamiętywanie informacji w niezmienionej formie.

 • Zapoznanie się z aplikacjami Symbaloo
 • Rejestracja
 • eTwinning Live
 • Stworzenie własnych materiałów za pomocą zaprezentowanego narzędzia – zadanie 1
 1. Rozumienie

Rozumienie znaczenia i intencji przekazanych w informacji – transfer treści na inny układ lub ujęcie własnymi słowami.

 • Rejestracja, poznanie możliwości Canva
 • Stworzenie własnego przekazu informacji w formie plakatu – zadanie 2
 1. Zastosowanie

Wykorzystanie wiedzy w nowych sytuacjach.

 • Rejestracja w programie i poznanie jego możliwości
 • Stworzenie własnej przestrzeni Scribble Maps – zadanie 3
 1. Analiza

Dokonanie podziału całości na elementy i ustalenie hierarchii i stosunków między elementami oraz całością.

 • Rejestracja w programie i poznanie jego możliwości
 • Stworzenie analizy w programie Chartgo – zadanie 4
 1. Ocena

Osądzenie informacji i wykorzystanie ich z założonymi celami.

 • Poznanie możliwości Quizlet
 • Rejestracja i stworzenie swoich materiałów – zadanie 5
 1. Tworzenie

Oryginalne i twórcze tworzenie całości z danych elementów w celu uzyskania nowej struktury.

 • Rejestracja w programie Little Bird Tales
 • Stworzenie opowiadania w programie – zadanie 6
 • Wygenerowanie muzyki w programie IncrediBox
 1. Podsumowanie
 • Ankieta ewaluacyjna
 • Zaliczenie kursu

Kurs obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”.  W module 2 i 4 otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci czatu, na którym mogą uzyskać pomoc koleżeńską dotyczącą problemów związanych treściowo z zadaniami w modułach. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać.

Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu. Zadania są otwierane systematycznie, każdy dzień – nowe zadanie. Wskazane jest, aby uczestnicy pracowali systematycznie i zapoznawali się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywali zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Autorem kursu jest pani Katarzyna Sopolińska.

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o odbytym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak: agnieszka.wozniak@frse.org.pl.