Lista Odznak i statystki z wybranego województwa znajdują się na dole strony.

W związku z uruchomieniem nowej platformy eTwinning i idącymi za tym zmianami technicznymi, tegoroczny termin na aplikację o Krajową Odznakę Jakości to: 30.06.2022

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na eTwinning Live, w zakładce „Projekty”. Przy każdym projekcie znajduje się opcja „Ubiegaj się o odznakę jakości”, która otwiera formularz rejestracyjny dla danego projektu.

Zgłoszone projekty oceniane są w terminie maksymalnie 30 dni roboczych.

Od 1 sierpnia 2021 każdy nauczyciel, w ciągu roku szkolnego (okres:  1 sierpnia – 31 lipca), będzie mógł wysłać formularz aplikacyjny tylko dla 4 projektów. Na tę liczbę nie wypłynie wynik ewaluacji – odrzucenie któregokolwiek z 4 wniosków nie umożliwi wysłania kolejnego.

Przygotowując się do wnioskowania o KOJ warto więc wybrać projekty spełniające opisane poniżej kryteria w najwyższym stopniu – dotyczy to zwłaszcza kwestii współpracy i tworzenia wspólnych produktów.

Limit liczby wniosków nie ogranicza w żaden sposób realizacji projektów – eTwinnerzy w dalszym ciągu mogą prowadzić dowolną liczbę projektów.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 4. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
 5. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na TwinSpace (zakładka STRONY), a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi. Należy zadbać przede wszystkim o widoczność wspólnych produktów – utworzenie dodatkowej strony (np. Wspólne produkty/rezultaty – w języku projektu) ułatwi odnalezienie i zapoznanie się z kluczowymi elementami współpracy.
 6. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę na stronach TwinSpace..

Informacje nt. publikacji materiałów na TwinSpace można znaleźć w przewodniku eTwinning.

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

 • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
 • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
 • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.

Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy.

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące najważniejszych aspektów projektu:

Planowanie projektu
 

Współpraca w projekcie
 

Dokumentacja i organizacja TwinSpace
 

Ewaluacja w projekcie
 

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

Zapoznaj się z materiałami z warsztatów poświęconych jakości projektów
 

 

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, gdzie co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów, otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. Jeśli w wyniku procesu automatycznej selekcji projekty zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro eTwinning wszyscy partnerzy posiadający KOJ za tę współpracę otrzymują także EOJ.

O Europejską Odznakę nie trzeba wnioskować. Jeśli partnerzy spełniają warunki (wspomniane wyżej) projekt automatycznie zostaje poddawany ewaluacji pod kątem EOJ.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać Europejską Odznakę Jakości w tym roku powinni zgłosić projekt do Krajowej Odznaki Jakości do 30 czerwca 2022.

Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu etwinning.net, a także na polskim portalu poniżej.

Zobacz krajowe i europejskie odznaki z wybranego województwa

Kliknij w wybrane województwo, aby wyświetlić statystyki

Odznaczone projekty

Rodzaj odznaki

Rok

Nazwa projektu

Nauczyciel

Szkoła

odznaka 1

2022

Sanktuaria w mojej Małej Ojczyźnie

Katarzyna Owczarek

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

odznaka 1

2022

GREEN WONDER

Ewa Stanuch-Dyduch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

L'art engagé vecteur de promotion et de diffusion des valeurs européennes

Małgorzata Magdziarz

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Lelewela w Łodzi

odznaka 1

2022

LIFELONG ENERGY

Agnieszka Jadwiszczak

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Agnieszka Turek

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu

odznaka 1

2022

Our Development Better Education.

Katarzyna Orkiszewska

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

odznaka 1

2022

Schools in a Green Deal

Justyna Grabowicz

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego

odznaka 1

2022

Briefumtausch: Schreiben macht Spaß!

Justyna Babiak-Tutko

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

odznaka 1

2022

Rymolandia

Renata Potębska

Przedszkole nr 43 w Lublinie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Barbara Ożóg

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

Little Red Riding Hood

Zuzanna Jedynak

Szkoła Podstawowa w Waksmundzie

odznaka 1

2022

ONE WORLD – ONE HISTORY / Wspólna Ziemia - wspólna historia

Ala Soszka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej

odznaka 1

2022

ONE WORLD – ONE HISTORY / Wspólna Ziemia - wspólna historia

Ewa Karczmarczyk

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie

odznaka 1

2022

Rund um Weihnachten - eine Reise nach Lappland

Justyna Babiak-Tutko

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach

odznaka 1

2022

English is E123

Katarzyna Orkiszewska

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki w Rogalinku

odznaka 1

2022

Inventors who changed the World - Wynalazcy, którzy zmienili świat

Justyna Stochmal

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Stanisława Moniuszki w Kielcach

odznaka 1

2022

Wirtualne wędrówki po krajach Unii Europejskiej

Agnieszka Tomaszewska-Łabędzka

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Anna Janczewska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Piątka" w Olsztynie

odznaka 1

2022

Yummy journey through the International Cuisine

Magdalena Wręczycka

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich

odznaka 1

2022

INTERNATIONAL CATS CALENDAR

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

My future, my dream, my passon

Aneta Czyżyk

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie

odznaka 1

2022

Jem zdrowo i kolorowo

Katarzyna Polechońska

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie

odznaka 1

2022

Zaprzyjaźnij się z Kropką/Make friends with Dot

Karolina Gotkowska

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

Rymowanka – dobieranka

Anette Sikora

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Warszawie

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Małgorzata Wrzosek-Niedziółka

Szkoła Podstawowa im. Jana Wedla nr 355 w Warszawie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Monika Rapacz

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mszanie Dolnej

odznaka 1

2022

Jeśli nie Ziemia, to co?

Joanna Lewkowicz

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach

odznaka 1

2022

Healthy Europeans on the Move-sports

Natalia Szczęsna

Zespół Szkół w Radzionkowie

odznaka 1

2022

Flat Stanleys' Tours Around Europe

Kornelia Magiera

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Joanna Matysiak

Szkoła Podstawowa im. 76 Pułku Piechoty w Augustowie

odznaka 1

2022

STEAM travelling

Sylwia Szulc

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach

odznaka 1

2022

Dziecięce Biuro Podróży

Katarzyna Ciborska

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Anna Pniewska

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Anna Ząbik

Szkoła Podstawowa w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

STEAM travelling

Agnieszka Maria Grzegolec

Publiczna Szkola Podstawowa nr 1 w Przysusze

odznaka 1

2022

Healthy Europeans on the Move-sports

Sylwia Kulesza

Zespół Szkół w Radzionkowie

odznaka 1

2022

STEM APPLICATIONS WITH ADDIE

Sylwia Szulc

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach

odznaka 1

2022

I can if I try

Anna Dziubek

Przedszkole nr 15 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Children's Speaking Club

Aneta Rygoł

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Danuta Kolińska

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Lidia Prajwocka

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Katarzyna Hutkowska

Szkoła podstawowa nr 7 im. F. Chopina w Sochaczewie

odznaka 1

2022

Łączy nas Żeromski - reaktywacja

Joanna Burzawa

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Górzynie

odznaka 1

2022

INSTRUMENTARIUM MUZYCZNE, czyli wspólne zabawy rytmiczne

Dominika Wilk

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie

odznaka 1

2022

INSTRUMENTARIUM MUZYCZNE, czyli wspólne zabawy rytmiczne

Joanna Węglewska

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

odznaka 1

2022

INSTRUMENTARIUM MUZYCZNE, czyli wspólne zabawy rytmiczne

Lidia Prajwocka

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

odznaka 1

2022

INSTRUMENTARIUM MUZYCZNE, czyli wspólne zabawy rytmiczne

Katarzyna Żurawska

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

odznaka 1

2022

INSTRUMENTARIUM MUZYCZNE, czyli wspólne zabawy rytmiczne

Iwona Gajkoś

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie

odznaka 1

2022

BUILDING CULTURAL BRIDGES

Lubow Pryjma

Zespół Szkoł Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu

odznaka 1

2022

Sanktuaria w mojej Małej Ojczyźnie

Agata Niedźwiecka

Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Healthy European on the move -food

Natalia Szczęsna

Zespół Szkół w Radzionkowie

odznaka 1

2022

Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance

Agnieszka Gąsior-Tomanek

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemianowicach Śląskich

odznaka 1

2022

INSTRUMENTARIUM MUZYCZNE, czyli wspólne zabawy rytmiczne

Katarzyna Szypszak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

odznaka 1

2022

INSTRUMENTARIUM MUZYCZNE, czyli wspólne zabawy rytmiczne

Ewa Ulicka

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otrębusach

odznaka 1

2022

A STEM TALE(BİR STEM MASALI)

Alicja Stefanowicz

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu

odznaka 1

2022

Think again! It’s not a garbage.

Anna Mączka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Anna Madejska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie

odznaka 1

2022

DaF in Medien

Anna Chabińska-Węgrecka

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie

odznaka 1

2022

Łączy nas Żeromski - reaktywacja

Katarzyna Tomala

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

odznaka 1

2022

PETS

Aleksandra Żogała

Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki" w Tychach

odznaka 1

2022

eTwinner Chefs

Katarzyna Flis

Szkoła Podstawowa w Dębinie

odznaka 1

2022

Jeśli nie Ziemia, to co?

Malwina Szpaczyńska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

odznaka 1

2022

LEGEND HAS IT

Anna Dujović

Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

odznaka 1

2022

RECYCLE TRASHES EARN TOMORROWS FOR BEST WİSHES/DÖNÜŞTÜR ATIKLARI KAZAN YARINLARI

Barbara Drabik

Niepubliczne Przedszkole "Otwarte okno" z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

KatarzynaRatkowska

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Magic of English

Katarzyna Flis

Szkoła Podstawowa w Dębinie

odznaka 1

2022

YES (Your English Sources)

Kamila Winnicka-Temporale

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie

odznaka 1

2022

A PLACE TO STAY

Magdalena Buczma-Pawelec

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

odznaka 1

2022

Jeśli nie Ziemia, to co?

Beata Sołtan

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach

odznaka 1

2022

Act For a Sustainable Life

Katarzyna Jaworska

Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

odznaka 1

2022

Act For a Sustainable Life

Iwona Wiszniewska

Prywatna Szkoła Podstawowa i Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie

odznaka 1

2022

Granie w opowiadanie

Danuta Krząstek

Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Joanna Kostrząb

Przedszkole nr 124 w Warszawie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Katarzyna Skarżyńska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie

odznaka 1

2022

LEGEND HAS IT

Michał Sośnicki

Zespół Szkół nr 1 - III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

odznaka 1

2022

Jeśli nie Ziemia, to co?

Katarzyna Zajączkowska

Szkoła Podstawowa nr 9 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

odznaka 1

2022

Bullerbyn Schoolnet

Patrycja Rytelewska-Kostusiak

Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kudowie-Zdroju

odznaka 1

2022

Bullerbyn Schoolnet

Beata Paszun

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2022

Bullerbyn Schoolnet

Elżbieta Henicz

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

Bullerbyn Schoolnet

Paulina Marciniak

Zespół Szkół w Krośnie

odznaka 1

2022

Bullerbyn Schoolnet

Katarzyna Ciborska

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie

odznaka 1

2022

Little Artists - GREAT CREATORS

Ewa Stanuch-Dyduch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

No Borders to Melodies

Agnieszka Rakiewicz

Zespół Szkół w Przykonie (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

odznaka 1

2022

Aklını Kullan Öğren Oyna - Use your mind Learn Play

Agnieszka Pietruszko

Przedszkole nr 52 w Warszawie

odznaka 1

2022

What if the temperature rose by 4°C?

Lucyna Bagrowska-Feige

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie

odznaka 1

2022

What if the temperature rose by 4°C?

Jolanta Wawrzyniak-Rószczka

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie

odznaka 1

2022

How do you feel?

Joanna Kuryłło

Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie

odznaka 1

2022

Różne twarze jesieni

Beata Wójcik

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach

odznaka 1

2022

STEM CHALLENGE

Anna Adamczyk

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

odznaka 1

2022

LET’S GO TO SPACE

Małgorzata Zawila

Przedszkole nr 19 w Tychach

odznaka 1

2022

Little Artists - GREAT CREATORS

Bożena Zuziak

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Słotwinie

odznaka 1

2022

Rymowanka – dobieranka

Agnieszka Kołodziejska

Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi

odznaka 1

2022

Rymowanka – dobieranka

Natasza Arsłanowow

Przedszkole nr 49 im. Tysiąclecia Miasta Wrocławia w Wrocławiu

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Aneta Kołodziej

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

odznaka 1

2022

Let's taste the world

Monika Knap

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach

odznaka 1

2022

English is E123

Katarzyna Drabarek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Marta Gryl

Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku

odznaka 1

2022

Move and Learn

Marta Siewieryniec

Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Katarzyna Koch

Publiczna Szkoła Podstawowa im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze

odznaka 1

2022

Tropiciele i Sztuczna Inteligencja – escape room

Edyta Woźniak

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Karolina Porada

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Anna Głowińska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Stalowej Woli

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy

Ewa Ulicka

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Otrębusach

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy

Zofia Wolska-Olewnik

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą

odznaka 1

2022

Jeśli nie Ziemia, to co?

Kamila Żwirek

Szkoła Podstawowa w Lubieszewie

odznaka 1

2022

Eco friendly teens

Monika Bartoszewska

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrockach

odznaka 1

2022

Junior Tourist - a travelling suitcase #skills labs

Renata Pawłowicz

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2022

Jeśli nie Ziemia, to co?

Beata Giak

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi filia w Bartągu

odznaka 1

2022

Jeśli nie Ziemia, to co?

Gabriela Wołek

Szkoła Podstawowa w Niegowie

odznaka 1

2022

Let's work together

Renata Frosztęga-Ryszawy

Szkoła Podstawowa w Lanckoronie

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Beata Giak

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi filia w Bartągu

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Natalia Zielińska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Magdalena Bogumił

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Katarzyna Kaczmarek

Zespół Szkół w Łobżenicy

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Marta Siewieryniec

Szkoła Podstawowa nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Edyta Malinowska

Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Ewa Leśniewska

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Danuta Glińska

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Mirosława Maroszek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Katarzyna Ogrodowczyk

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

odznaka 1

2022

Das Wunder Wasser

Barbara Zietek

Szkoła Podstawowa nr 17 w Jaworznie

odznaka 1

2022

DON'T CHANGE OUR WORLD, WE CHANGE (DÜNYAMIZ DEĞİŞMESİN BİZ DEĞİŞELİM)

Renata Dziurla

Zespół Szkół w Strzegomiu

odznaka 1

2022

Cztery pory roku z kamishibai

Ewa Kopacka

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

odznaka 1

2022

Cztery pory roku z kamishibai

Marzena Wiecierzycka

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Justyna Todor-Pałka

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Katarzyna Szypszak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Justyna Mikulska

Przedszkole nr 124 w Warszawie

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Arleta Jasińska

Prywatne Przedszkole "Mali Odkrywcy" s.c. w Nowej Soli

odznaka 1

2022

Volles Haus

Katarzyna Drabarek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach

odznaka 1

2022

Volles Haus

Joanna Romaniuk

Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach

odznaka 1

2022

Volles Haus

Edyta Sałowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim

odznaka 1

2022

Volles Haus

Barbara Małgowska

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach

odznaka 1

2022

European Landmarks

Krystyna Izdebska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie, Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Pezały w Purdzie

odznaka 1

2022

European Landmarks

Marlena Kozubek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie, Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Pezały w Purdzie

odznaka 1

2022

Our healthy fruits

Ilona Konieczka

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Do we know the factories of our planet?

Halina Fitas

Zespół Szkół w Strzegomiu

odznaka 1

2022

Świetliczaki na tropie zagadek

Joanna Hoffmann

Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Justyna Toruńska

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Marta Kaczmarek

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Justyna Kasprzak

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Magdalena Bogumił

Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Ewa Leśniewska

Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Edyta Juskowiak

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2022

CELEBRATIONES per diversas lenguas Europae

Honorata Matuszczak

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach

odznaka 1

2022

ESCAPE FROM THE MATHROOM

Joanna Olszewska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

odznaka 1

2022

Wirtualne wędrówki po krajach Unii Europejskiej

Anna Sęczkowska

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Agata Reichert-Zaczek

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Violetta Olejnicka

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Anna Załuska-Kwiatek

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Magdalena Błaszczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Izabella Nowakowska

III Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Izabela Tomasiak

Zespół Szkół w Tulcach

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Aneta Kasztelan

VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

odznaka 1

2022

Kuferek z pamiątkami

Justyna Grabowicz

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie im. Zygmunta Pruskiego

odznaka 1

2022

Around languages in one day - The Day of Languages Celebration

Magdalena Dybizbanska-Klinkosz

Calineczka Przedszkole Językowo Muzyczne w Gdańsku

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Arleta Łukasik

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

odznaka 1

2022

Digit@l Me

Dorota Wójcicka-Popowicz

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

odznaka 1

2022

Shaping Young Europeans' Future through Drama

Agata Reichert-Zaczek

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Friends accross Europe 2021-22

Agnieszka Wantuła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisku

odznaka 1

2022

Rymowanka – dobieranka

Justyna Todor-Pałka

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bolesławiu

odznaka 1

2022

Teaching English through songs

Dominika Wilk

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie

odznaka 1

2022

Teaching English through songs

Anna Wilczyńska

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Robinsona Crusoe w Kielcach

odznaka 1

2022

"MIE" Maths Is Everywhere

Kamilla Stefanska

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach

odznaka 1

2022

Journey between past and present

Agata Rąpała

Szkoła Podstawowa im. generała Stanisława Maczka w Boguchwale

odznaka 1

2022

IN THE COUNTRY OF NUMBERS

Joanna Dziamarska

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Śniadeckiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Kamishibai Theater - Magic Box

Urszula Pracz

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Warszawie

odznaka 1

2022

Rymowanka – dobieranka

Justyna Mikulska

Przedszkole nr 124 w Warszawie

odznaka 1

2022

Rymowanka – dobieranka

Joanna Kostrząb

Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach

odznaka 1

2022

My Culture, My Heritage

Hazal Süs-Wozniak

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Sokrates w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Let's Meet In My Town

Katarzyna Drabarek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach

odznaka 1

2022

Be Smart Online: Fake or Real?

Anna Hawlik

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Władysława Grabskiego w Warszawie

odznaka 1

2022

The Storyteller B@G

Aneta Szadziewska

Szkoła Podstawowa nr 30 w Lublinie

odznaka 1

2022

Young European business people

Ilona Górnik-Miśkiewicz

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

odznaka 1

2022

APRENDE CONMIGO

Joanna Muszalska

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Quantum of Happiness

Deotyma Talaga

31 Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

odznaka 1

2022

School building for better everyday school life 2019-2021

Ewa Mencel

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

odznaka 1

2022

Feeling Europe

Izabela Kraińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią

odznaka 1

2022

Latin is still alive

Anna Bzowska-Kierepka

XXIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

odznaka 1

2022

BE IN@ture GOeCO

Alena Jackowska

LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie

odznaka 1

2022

I am what I am

Dorota Gilas

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

odznaka 1

2022

-WYTech-

Wioleta Herbut

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

odznaka 1

2022

ENGLISH WITH NUTTY

Magdalena Szyk-Wojtkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu

odznaka 1

2022

Dziecięce Biuro Podróży

Edyta Karwowska

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie

odznaka 1

2022

Let’s experience Christmas with all senses!

Magda Piechaczek

Samorządowe Przedszkole w Liwie

odznaka 1

2022

Let’s experience Christmas with all senses!

Wioleta Księżopolska

Samorządowe Przedszkole w Liwie

odznaka 1

2022

Next Station, Hope

Agnieszka Gawrońska

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Next Station, Hope

Joanna Muszalska

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Great Job

Weronika Kuś

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

odznaka 1

2022

Funny Books

Anna Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2022

Technology Impact

Elżbieta Niedźwiedź

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

odznaka 1

2022

Inter-cultural Journey

Hanna Uherek

Technikum nr 2 w Tychach

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Agnieszka Czwojdrak

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

odznaka 1

2022

My little homeland

Olga Jagieła

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego w Bielsku-Białej

odznaka 1

2022

Our Development Better Education.

Magdalena Piotrowska

Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie

odznaka 1

2022

Get Creative

Anna Ciba

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie

odznaka 1

2022

Penpals

Monika Blania

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

odznaka 1

2022

Penpals

Małgorzata Mrzyk

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

odznaka 1

2022

Penpals

Anna Kocyan

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

odznaka 1

2022

WILD NETWORKING - WiFi of Trees and Fungi

Angelina Snuszka

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

odznaka 1

2022

Personalidades hispanas

Anna Piesio

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach

odznaka 1

2022

Our Development Better Education.

Paulina Marciniak

Zespół Szkół w Krośnie

odznaka 1

2022

LIETUVAI - 104 MAŽI ŽINGSNELIAI (104 SMALL STEPS FOR LITHUANIA)

Renata Pawłowicz

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2022

My little homeland

Agnieszka Michalska

Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Edyta Jurys

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Iwona Pawłowska

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Katarzyna Fiebiger

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Renata Szczyglewska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Beata Adamska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Beata Minta

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

ETG

Paweł Ciesielczuk

Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

odznaka 1

2022

CULTURALLY DIGI-NTELLIGENTS

Iwona Otręba

Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim

odznaka 1

2022

Penfriend Club

Paulina Kornet

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku

odznaka 1

2022

Penfriend Club

Anna Ciba

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie

odznaka 1

2022

Czy kompetencje twarde dla twardzieli, a miękkie dla mięczaków?

Lidia Przybylska

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu

odznaka 1

2022

Czy kompetencje twarde dla twardzieli, a miękkie dla mięczaków?

Ludmiła Mieńszykowa-Dessus

Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie

odznaka 1

2022

Little Minds! Big Ideas!

Magdalena Wiórkowska

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej

odznaka 1

2022

EAT SMART

Izabela Paradowska

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego

odznaka 1

2022

EAT SMART

Magdalena Brodzinska

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie

odznaka 1

2022

Move, learn and discover!

Agnieszka Lisowska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2022

Move, learn and discover!

Bogusława Borowska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2022

Move, learn and discover!

Joanna Otlik

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Agnieszka Borkowska

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Agnieszka Kuczmarska

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Renata Sidoruk-Sołoducha

Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

odznaka 1

2022

Drużyna Ekowojowników

Magdalena Ciołkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Wioletta Chopcian

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tuplicach

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Monika Kwaśniak

Szkoła Podstawowa im.ks.J. Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

odznaka 1

2022

Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej. All tongues on board! Board games for speech therapy.

Katarzyna Zwierzchowska-Wnęk

Szkoły MIKRON w Łodzi

odznaka 1

2022

Sklepik marzeń

Aleksandra Ziółkowska

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

odznaka 1

2022

Sklepik marzeń

Agnieszka Gałuszka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

odznaka 1

2022

Sklepik marzeń

Jarosław Piech

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

odznaka 1

2022

Sklepik marzeń

Magdalena Karaś

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

odznaka 1

2022

Sklepik marzeń

Dorota Poloczek

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Józefa Lompy w Bytomiu

odznaka 1

2022

Sklepik marzeń

Malwina Kordus

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Sklepik marzeń

Dorota Marek

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach

odznaka 1

2022

Sklepik marzeń

Dominika Misztal

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

odznaka 1

2022

Water Protectors

Anna Klein

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni

odznaka 1

2022

Butterfly Effect

Małgorzata Reszko

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2022

Butterfly Effect

Paulina Kurowsko-Loryńska

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

odznaka 1

2022

Butterfly Effect

Joanna Duroł

Szkoła Podstawowa im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze

odznaka 1

2022

Butterfly Effect

Beata Minta

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Butterfly Effect

Iwona Pawłowska

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie

odznaka 1

2022

DISCOVERING NEW FRIENDS AND NEW ADVENTURES

Urszula Katarzyna Furmańska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2022

No Problem

Danuta Dereszyńska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Create Future Gaming

Anna Babij

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

odznaka 1

2022

Świetliczaki na tropie zagadek

Katarzyna Fiebiger

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie

odznaka 1

2022

Świetliczaki na tropie zagadek

Małgorzata Reszko

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2022

Świetliczaki na tropie zagadek

Monika Bielerzewska

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi

odznaka 1

2022

Świetliczaki na tropie zagadek

Paulina Marciniak

Zespół Szkół w Krośnie

odznaka 1

2022

World and Music

Agnieszka Czepiżak

Zespół Szkół Ogółnokształcących nr 1 w Mielcu

odznaka 1

2022

Zaprzyjaźnij się z Kropką/Make friends with Dot

Beata Paszun

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2022

Role Model Students

Joanna Sokołowska-Witowska

Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie

odznaka 1

2022

Castles; to the future from the past

Joanna Mach

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

odznaka 1

2022

5/11 Math

Beata Kubińska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2022

Virtuelle Klassenfahrten

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

odznaka 1

2022

The brotherFood table

Katarzyna Góral

Przedszkole nr 71 w Gdańsku

odznaka 1

2022

The brotherFood table

Anna Śliwka

Przedszkole nr 71 w Gdańsku

odznaka 1

2022

Discover volcanoes around the world!

Karolina Sternik

Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 w Warszawie

odznaka 1

2022

The brotherFood table

Iwona Bollmann

Zespół Przedszkolny nr 2 w Gdańsku

odznaka 1

2022

Become a scientist... - experiments and arts

Marta Lis

Gminne Przedszkole Publiczne w Zalesicach

odznaka 1

2022

KAVANOZUMDAKİ FEN (Science In My Jar )

Renata Pawłowicz

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2022

Seasons through the eyes of children

Annika Niburska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

odznaka 1

2022

eTwinning macht Schule

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

odznaka 1

2022

Under the Sea!

Joanna Sokołowska-Witowska

Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie

odznaka 1

2022

SW1+SW2 = LIFE

Magdalena Błażyca

Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie

odznaka 1

2022

Euroheroes of our time

Joanna Oronowicz

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

odznaka 1

2022

Bike tours

Katarzyna Bagińska

Szkoła Podstawowa w Skokowej

odznaka 1

2022

Vocabtwin

Marta Kotańska

Szkoła Podstawowa nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawie

odznaka 1

2022

Let's celebrate the International Days

Małgorzata Mrzyk

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

odznaka 1

2022

Drama in my dreams "Environmentalists" ( Düşlerimdeki drama "Çevreciler")

Regina Smolin-Makuch

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2022

L' Euro: hier, aujourd'hui, demain

Małgorzata Sokołowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Iwona Adamkowska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Aleksandra Groth

Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Beata Kling

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Unicef w Koszalinie

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Anna Mocna

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pobiednej

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Agnieszka Szajek

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Anna Szymczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kutnie

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Monika Grzelak

Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Agata Sączek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Karolina Wojnarowska

ZSP Szkoła Podstawowa w Szewnie

odznaka 1

2022

Unity in diversity

Monika Durlik

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach

odznaka 1

2022

Maths & the Olympic Games

Aldona Bakiera-Walaszek

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie

odznaka 1

2022

Teachers4Europe_Edu4all

Joanna Pacholczyk-Mizdalska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

Maths & the Olympic Games

Marta Cybula

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie

odznaka 1

2022

My English World

Anna Marciniuk

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej

odznaka 1

2022

My European Schoolmates

Małgorzata Reszko

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2022

To Healthy Lifestyle Step by Step

Anna Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2022

Be ACTIVE during a PANDEMIC!

Piotr Balonek

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze

odznaka 1

2022

Colorful World of English

Joanna Czernikiewicz - Fałdzińska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie

odznaka 1

2022

Let’s play with Maths

Iwona Kowalik

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

The TRUE Price

Anna Pławecka

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

odznaka 1

2022

Climate Avangers

Małgorzata Filip

Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie

odznaka 1

2022

Unsere Märchenwelt

Malwina Kordus

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Recycling Will Be Amazing

Alicja Stefanowicz

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu

odznaka 1

2022

Equal opportunities : an inclusive environment in which differences and equalities can coexist

Anna Kopeć

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

odznaka 1

2022

Ile matematyki jest w obrazie?

Patrycja Górecka-Uryga

Przedszkole nr 7 w Zawierciu

odznaka 1

2022

Water Protectors

Justyna Zamojska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

Montessori Workshop

Anna Kamińska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

FUTURE LOADING....

Małgorzata Bielińska

Zespół Oświatowy im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu

odznaka 1

2022

Water Protectors

Justyna Zamojska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

E-Kompass: Wahr oder falsch im Internet? - E-compass: True or fake in Internet?

Dominika Hibner-Kubera

Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie

odznaka 1

2022

Water Protectors

Anna Kamińska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

INTERNATIONAL CATS CALENDAR

Małgorzata Kozubek

Zespół Przedszkolny nr2 w Gdańsku

odznaka 1

2022

Equal opportunities : an inclusive environment in which differences and equalities can coexist

Beata Bartoszek

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach

odznaka 1

2022

INTERNATIONAL CATS CALENDAR

Katarzyna Kropidłowska

Zespół Przedszkolny nr2 w Gdańsku

odznaka 1

2022

Coming Soon

Waldemar Cymes

Szkoła Podstawowa im. gen Józefa Bema w Rzekuniu

odznaka 1

2022

Montessori Workshop

Justyna Zamojska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

STEM CHALLENGE

Wioleta Pawlak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2022

Inventors who changed the World - Wynalazcy, którzy zmienili świat

Sylwia Tarasiewicz

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

odznaka 1

2022

Pets and Pots

Barbara Głuszcz

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

odznaka 1

2022

Inventors who changed the World - Wynalazcy, którzy zmienili świat

Beata Opałka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu

odznaka 1

2022

Inventors who changed the World - Wynalazcy, którzy zmienili świat

Anna Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2022

Inventors who changed the World - Wynalazcy, którzy zmienili świat

Iwona Kivrak

Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Bystrzycy

odznaka 1

2022

Odczarujmy wilka!

Renata Zawadzka

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

odznaka 1

2022

Odczarujmy wilka!

Joanna Hutnik

Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy

odznaka 1

2022

Odczarujmy wilka!

Anna Babij

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

odznaka 1

2022

Inventors who changed the World - Wynalazcy, którzy zmienili świat

Karolina Orszulik

Szkoła Podstawowa nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

odznaka 1

2022

Pets and Pots

Agnieszka Bączyk

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

odznaka 1

2022

Odczarujmy wilka!

Renata Wałejko

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

odznaka 1

2022

Odczarujmy wilka!

Beata Adamska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

odznaka 1

2022

The Fellowship of Maths

Eliza Bogdańska

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

odznaka 1

2022

Odczarujmy wilka!

Katarzyna Wyskocka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie

odznaka 1

2022

Pets and Pots

Dorota Zimacka

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

odznaka 1

2022

Odczarujmy wilka!

Renata Śron

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu

odznaka 1

2022

Odczarujmy wilka!

Dorota Kwiatkowska

Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy

odznaka 1

2022

MY DREAMS AND MY SCHOOL

Edyta Siwek

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Agnieszka Skorupka-Żebrowska

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach

odznaka 1

2022

Lass uns die beste Kunstwerke unserer Städte

Dominika Hibner-Kubera

Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego w Sławnie

odznaka 1

2022

Who Am I

Maria Jastrząb

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

odznaka 1

2022

EURITAGE ID 2019-2022

Jakub Laszuk

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 "Dębinka" w Poznaniu

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Arleta Jasińska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Anna Mosorzewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Iwona Sroczyńska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Renata Pagacz

Szkoła Podstawowa im.Powstańców 1863r w Lututowie

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Katarzyna Kojtych-Dubec

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Ilona Kubiak

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Monika Kidala

Szkoła Podstawowa nr 36 w Gliwicach

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Grażyna Filak

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Agnieszka Czwojdrak

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Maria Jarek

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Górze

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Dagmara Górska-Baron

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

odznaka 1

2022

Tropiciele wiosny

Arleta Łukasik

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu

odznaka 1

2022

Tell me a story readings and inclusion.

Renata Sowada

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

odznaka 1

2022

The Monkey's Math Suitcase

Paulina Kurowska-Loryńska

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

odznaka 1

2022

Blue Planet

Regina Smolin-Makuch

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2022

ROBOMAKER

Joanna Sapota

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku

odznaka 1

2022

Climate Literate

Justyna Plota

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

odznaka 1

2022

Chemia w domu

Maria Wiśniewska - Płachta

Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie

odznaka 1

2022

Chemia w domu

Katarzyna Hałys

Zespół Szkół w Łące

odznaka 1

2022

24 Zadania na czas oczekiwania 2021

Ewa Kempska

Szkoła Podstawowa im. A. Skupnia–Florka w Gliczarowie Górnym

odznaka 1

2022

On the road to a sustainable life

Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

GREEN KIDS

Aleksandra Dudek-Szymura

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

ROBOMAKER

Renata Szczyglewska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni

odznaka 1

2022

Wonder Women

Magdalena Sławska-Opozda

Szkoła Podstawowa nr 11 im. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" Starachowicach

odznaka 1

2022

ROBOMAKER

Ewa Izydorczyk

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

odznaka 1

2022

Easter tradition in Europe

Wioletta Przywara

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie

odznaka 1

2022

A Breath for Nature

Alicja Pietkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Matejki w Pruszczu Gdańskim

odznaka 1

2022

Sanktuaria w mojej Małej Ojczyźnie

Iwona Wilk

Szkoła Podstawowa im. Stefan Żeromskiego w Psarach

odznaka 1

2022

LET'S BE PEN PALS!

Katarzyna Pluta

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

odznaka 1

2022

Brieffreundschaft- Europa

Agata Batorska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

odznaka 1

2022

THE STORY OF MY CİTY

Iwona Witczak

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Game for the health- Game for the future

Dorota Wierońska

Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie

odznaka 1

2022

S.T.A.R.S & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y

Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Students Against War (16-18 yo)

Monika Hewczuk

Technikum nr 15 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

15 MINUTES TO HAPPINESS

Kamila Thomas-Dąbrzał

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Children's Green Nature

Katarzyna Orkiszewska

Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie

odznaka 1

2022

The eTwinning World of Eric Carle

Urszula Pracz

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Warszawie

odznaka 1

2022

CSI

Karolina Sroka

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu

odznaka 1

2022

Welcome to my country!

Urszula Katarzyna Furmańska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2022

Green Power Against Noise Pollution

Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

T4E: Ανίχνευση ευρωπαϊκών αξιών σε παιδικά αναγνώσματα - Detecting European values in books for children

Magdalena Makowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach

odznaka 1

2022

MER EN VUE-SEA IN SIGHT

Sylwia Tambelli

Szkoła Podstawowa nr 35 z oddziałami sportowymi im. Jana Parandowskiego w Gdańsku

odznaka 1

2022

VIA WEB2

Anna Sobczyk

Szkoła Podstawowa im. M. J. Piłsudskiego w Piątku

odznaka 1

2022

e Visitors

Małgorzata Mikołajec

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach

odznaka 1

2022

T4E: Ανίχνευση ευρωπαϊκών αξιών σε παιδικά αναγνώσματα - Detecting European values in books for children

Małgorzata Chojnacka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączanach

odznaka 1

2022

Our land: tastes and flavours

Joanna Lisewska

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Welcome to the green team. Let's be ECO-friendly.

Anna Jałoszewska

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

odznaka 1

2022

Around the world

Edyta Siwek

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2022

Let's Explore the World of Technology

Justyna Plota

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

odznaka 1

2022

BEE ECO ENTHUSIAST

Paulina Sowa

Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej

odznaka 1

2022

Preschooler in the world of media.

Kamila Banaś

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach

odznaka 1

2022

BEE ECO ENTHUSIAST

Anna Wojdacka

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie

odznaka 1

2022

Preschooler in the world of media.

Stanisława Stępień

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach

odznaka 1

2022

BEE ECO ENTHUSIAST

Katarzyna Badeńska

Szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej

odznaka 1

2022

BEE ECO ENTHUSIAST

Paweł Krawczykowski

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie

odznaka 1

2022

STEAM Strengthens European Cultural Heritage (Second Year)

Agata Kołucka

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

odznaka 1

2022

Vegstigators

Magdalena Dybizbanska-Klinkosz

Calineczka Przedszkole Językowo Muzyczne w Gdańsku

odznaka 1

2022

Happy Moneybox

Aneta Panasewicz

Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu

odznaka 1

2022

Welcome to the green team. Let's be ECO-friendly.

Małgorzata Dwórznik

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

odznaka 1

2022

Opowieści z afrykańskiej sawanny

Małgorzata Włodarczyk

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie

odznaka 1

2022

Snail Mail in a Digital Age

Alina Gryczka

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Madame Hruska

Sylwia Bednarek

Przedszkole 216 w Warszawie

odznaka 1

2022

Madame Hruska

Monika Wiśniewska - Płachta

Przedszkole nr 124 w Warszawie

odznaka 1

2022

IF YOU COME TO EARTH

Joanna Wodzińska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Jagiellonka" w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Snail Mail in a Digital Age

Joanna Śniady

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Gen. J. Bema w Ostrowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

4 seasons with eTwinning

Weronika Kuś

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

odznaka 1

2022

Let's celebrate the International Days

Anna Kocyan

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

odznaka 1

2022

THINK GLOBALLY, REDUCE CARBON

Beata Borowska

Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Z HYMNEM MI DO TWARZY

Katarzyna Steffen-Białek

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

odznaka 1

2022

Z HYMNEM MI DO TWARZY

Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Z HYMNEM MI DO TWARZY

Zuzanna Orylska

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Linowie

odznaka 1

2022

Nature’s STEAM School

Stanisława Stępień

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach

odznaka 1

2022

Cultivating green recipes

Dagmara Terzis-Deja

Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Opowieści z afrykańskiej sawanny

Joanna Bzowska-Mińska

Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie

odznaka 1

2022

GiveMe5-Weird and Funny Holidays in the classroom

Joanna Lewkowicz

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach

odznaka 1

2022

Rymolandia

Justyna Auguściak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim

odznaka 1

2022

Rymolandia

Małgorzata Zduńczyk

Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Borkowie

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Alina Czech

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Katarzyna Ciołek

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Rymolandia

Dorota Wójcik

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Terespolu

odznaka 1

2022

Celebration of Ecological Events of European and International Interest

Anna Babij

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Dagmara Obała

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie

odznaka 1

2022

Drop by drop,we could save it to the top ( water scarcity)

Anna Gacki

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Jolanta Lechowicz

Zespół Szkół w Waszkowskiem

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Anna Majda

Zespół Szkół w Waszkowskiem

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Jowita Królikowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

odznaka 1

2022

Money - Money - Money

Marta Chowaniec

Zespół Szkół nr 3 w Jaworznie

odznaka 1

2022

Mit Mathematik Europa erkunden

Małgorzata Wojciechowska

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie

odznaka 1

2022

Rymolandia

Sylwia Michalska

Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Emilia Mielczarek

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Justyna Toruńska

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Anna Katanowska

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Łukasz Grzesiak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Barczewie

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Sabina Lubańska

Zespół Szkół w Waszkowskiem

odznaka 1

2022

My house and my favourite room

Izabella Forgiel

Zespół Szkół w Barcinie

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Agnieszka Gawrońska

Zespół Szkół w Waszkowskiem

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Violetta Zawiasa

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Moja droga do zdrowia - My way to health

Elżbieta Grabia

Szkoła Podstawowa w Kwaskowie

odznaka 1

2022

Improve your environmental footprint!

Irena Żywluk-Dudowicz

Zespół Szkół Łączności im. Obronców Poczty Polskiej w Gdańsku

odznaka 1

2022

GiveMe5-Weird and Funny Holidays in the classroom

Sylwia Kapłon

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach

odznaka 1

2022

GiveMe5-Weird and Funny Holidays in the classroom

Beata Sołtan

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach

odznaka 1

2022

Friends Without Borders

Barbara Sobczyk

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie

odznaka 1

2022

Let's celebrate the International Days

Bożena Szypuła

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie

odznaka 1

2022

Traditional games from old times

Katarzyna Sroka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

An international e-book on cultural heritage

Marta Mickiewicz

Zespół Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra w Wrocławiu

odznaka 1

2022

eSafety@razem

Monika Madaj

XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Łodzi

odznaka 1

2022

ENGLISH MASTERS

Katarzyna Knapkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

odznaka 1

2022

Unity in Diversity

Kamila Wyrwa

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

odznaka 1

2022

All the world's a stage

Lucyna Dłubak

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Józefa Piłsudskiego we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Once upon the Time the West, History and Story

Magdalena Brodzinska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp.

odznaka 1

2022

OKU BENİ-READ ME

Anna Grzesik

Szkoła Podstawowa w Korczynie

odznaka 1

2022

Whodunnit? - project based on Agatha Christie's books

Aneta Krawiec

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

odznaka 1

2022

Break Your Head to Solve the Problems

Marzena Buszka

Zespół Szkół nr 28 w Warszawie

odznaka 1

2022

Video Diary

Daria Kuć

I Liceum Ogólnkoształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie

odznaka 1

2022

Eco Twinners Set Sail #SkillsLabs

Kinga Cieszkowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego nr 1 w Białymstoku

odznaka 1

2022

rhythm, movement, speech! :D

Marta Raciborska-Rosolowska

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie

odznaka 1

2022

Our Cultural Treasures

Małgorzata Koziol

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

odznaka 1

2022

WE EXPLORE SPACE WITH STEM!

Elżbieta Niedźwiedź

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

odznaka 1

2022

A.B.I.S. 2-Keep Going

Agnieszka Obrzud

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

odznaka 1

2022

Quejío: a flamenco project for kids.

Adam Jezierski

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku

odznaka 1

2022

Tropiciele i Sztuczna Inteligencja – escape room

Małgorzata Woźniak

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

odznaka 1

2022

Tropiciele i Sztuczna Inteligencja – escape room

Teresa Wójtowicz

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim

odznaka 1

2022

Tropiciele i Sztuczna Inteligencja – escape room

Jolanta Piasecka-Postawa

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

odznaka 1

2022

The Traces Of a Comet : Gimi

Iwona Adamczuk

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu

odznaka 1

2022

Team with your twin!

Katarzyna Gałek-Żmudzka

Szkoła Podstawowa nr 82 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski

odznaka 1

2022

Granie w opowiadanie

Agnieszka Spyra

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie

odznaka 1

2022

I have a DREAM

Małgorzata Herok

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

odznaka 1

2022

I have a DREAM

Katarzyna Siwczak

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

odznaka 1

2022

Learning Words with Colours

Magdalena Czyściecka

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

odznaka 1

2022

Cub reporters

Barbara Głuszcz

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Mariola Marut

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Beata Minta

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Deutsche Redewendungen

Marzena Sosińska

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Iwona Pawłowska

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie

odznaka 1

2022

I ❤ HOLIDAY

Joanna Dybała

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy

odznaka 1

2022

I ❤ HOLIDAY

Agnieszka Czekajło

Przedszkole Układanka w Świętej Katarzynie

odznaka 1

2022

World of Words

Elzbieta Dziub

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie

odznaka 1

2022

EMS ELEPHANTS AND CUPS/GEMS FİLLER VE YAVRULARI

Marta Gawron

Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie

odznaka 1

2022

Express yourself

Ilona Konieczka

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

ECOLOGICAL LIFE IS POSSIBLE

Justyna Gadecka-Paziewska

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

odznaka 1

2022

To bee or not to bee...it depends on us!

Joanna Mach

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

odznaka 1

2022

To bee or not to bee...it depends on us!

Ewa Rosek

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

odznaka 1

2022

Teens and Reading

Mirosława Bogacz

XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

odznaka 1

2022

Feel and smell the scent of plants

Dorota Adamus

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach

odznaka 1

2022

Comparticultura

Agata Skalska

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie

odznaka 1

2022

You & EU Time Capsule

Izabela Jastrzębska-Dorocka

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Lubniu

odznaka 1

2022

Das Regenboden-Dorf - für ein ӧkologisches Leben

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy

odznaka 1

2022

GREEN WONDER

Anna Ciba

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie

odznaka 1

2022

CRAZY BEES

Beata Machowska-Wróbel

Samorządowe Przedszkole nr 20 w Krakowie

odznaka 1

2022

GREEN WONDER

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

I. N. S. P. I. R. E.

Małgorzata Dwórznik

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

odznaka 1

2022

Misja korespondencja, czyli uczymy się pisać tradycyjne listy i nie tylko

Katarzyna Tomala

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

odznaka 1

2022

Kahoot! European Countries

Lucyna Janota

Szkoła Podstawowa w Wyrach

odznaka 1

2022

I. N. S. P. I. R. E.

Anna Jałoszewska

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

odznaka 1

2022

Europa in unserer Umgebung

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

odznaka 1

2022

MISSION TO (TWIN)SPACE

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2022

Happy Kids With STEAM

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2022

Technology and Digital Art together figthing for the Environment

Beata Chla

Powiatowe Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

odznaka 1

2022

Wierzymy w Jednego Boga - Chrześcijaństwo a inne religie monoteistyczne

Agnieszka Kochan-Łysiak

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

odznaka 1

2022

Wierzymy w Jednego Boga - Chrześcijaństwo a inne religie monoteistyczne

Marzena Lisowska

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

odznaka 1

2022

Creating a World of Love, Peace, Joy and Harmony

Wioleta Antecka

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

odznaka 1

2022

Happy Kids With STEAM

Ewa Izydorczyk

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

odznaka 1

2022

Healthy food and environmental care

Anna Gold-Cywińska

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

odznaka 1

2022

Around town with English

Ewa Sokół

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

odznaka 1

2022

Easter around Europe

Ewelina Kusiak

Szkoła Podstawowa nr 15 w Wrocławiu

odznaka 1

2022

Cultural kaleidoscope

Agnieszka Majewska

Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu

odznaka 1

2022

Let's Eat Healthy.

Małgorzata Jędrzejewska

Zespół Szkół w Tulcach

odznaka 1

2022

MY NATURE

Małgorzata Zawila

Przedszkole nr 19 w Tychach

odznaka 1

2022

Preschooler in the world of media.

Ewelina Kozioł

Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach

odznaka 1

2022

Around the world... Again!

Joanna Pacholczyk-Mizdalska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

Around the world... Again!

Edyta Karwowska

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie

odznaka 1

2022

The Values of Living Together #eTwEC

Beata Wójcik

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach

odznaka 1

2022

TALES OF FAR LANDS

Katarzyna Mierz

Szkoła Podstawowa nr 36 w Gliwicach

odznaka 1

2022

eTEAM – z empatią nam do twarzy

Marcin Kotwicki

Zespół Szkół nr 12 w Wrocławiu

odznaka 1

2022

eTEAM – z empatią nam do twarzy

Katarzyna Siwczak

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

odznaka 1

2022

eTEAM – z empatią nam do twarzy

Weronika Kopacz

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

odznaka 1

2022

eTEAM – z empatią nam do twarzy

Katarzyna Kowalczyk

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku

odznaka 1

2022

SANATA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Anna Tarnopolska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

Avanti Maestro Mouse!

Anna Urbasik

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej

odznaka 1

2022

My Online Audio Library

Magdalena Cichocka

II Liceum Ogólnokształcace im. Mieszka I w Szczecinie

odznaka 1

2022

MY TRADITIONAL CUISINE''/ ''GELENEKSEL MUTFAĞIM'

Anna Kocyan

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

odznaka 1

2022

MY TRADITIONAL CUISINE''/ ''GELENEKSEL MUTFAĞIM'

Małgorzata Mrzyk

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach

odznaka 1

2022

I am what I am

Magdalena Cichocka

II Liceum Ogólnokształcace im. Mieszka I w Szczecinie

odznaka 1

2022

Magic Hats House

Tomasz Szczepkowski

Szkoła Podstawowa w Świętosławiu

odznaka 1

2022

Climate and Threats on Cultural Heritage (CATCH)

Michał Nowak

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

odznaka 1

2022

Are you sure it's useless? Second life of trash.

Urszula Radziwanowska

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernicy

odznaka 1

2022

A Breath for Nature

Magdalena Lenart

Szkoła Podstawowa nr 9 im Marii Skłodowskiej-Curie w Pruszkowie

odznaka 1

2022

CHANGING FOR CLIMATE CHANGES

Małgorzata Paszkiewicz

Zespół Szkół nr 1 w Szczytnie

odznaka 1

2022

Rymolandia

Magdalena Boros

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Mirowie

odznaka 1

2022

Rymolandia

Kamila Dudziec

Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. M. Zaruskiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Rymolandia

Małgorzata Gwoździńska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tuplicach

odznaka 1

2022

Opowieści z afrykańskiej sawanny

Magdalena Stec

Przedszkole nr 37 w Lublinie

odznaka 1

2022

Opowieści z afrykańskiej sawanny

Ewelina Adamczyk

Przedszkole Miejskie nr 9 im. Wandy Chotomskiej w Będzinie

odznaka 1

2022

Opowieści z afrykańskiej sawanny

Anna Urbasik

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej

odznaka 1

2022

Opowieści z afrykańskiej sawanny

Monika Śladeczek

Publiczne Przedszkole nr 16 im Misia Uszatka w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

Opowieści z afrykańskiej sawanny

Wioletta Nowara

Przedszkole nr 17 "Bajkowe Wzgórze" w Tarnowskich Górach

odznaka 1

2022

Opowieści z afrykańskiej sawanny

Blanka Marczewska

Przedszkole nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczyny

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Marta Mońka

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Agnieszka Kotowska

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

odznaka 1

2022

Hobbies - Then and Now

Katarzyna Abramova

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

odznaka 1

2022

Digital Workshop In Special Education

Maria Bondar

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

odznaka 1

2022

Our own yellow submarine

Joanna Zalewska-Coldron

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

odznaka 1

2022

LANGUAGES ARE VISIONS OF LIFE

Marta Krzysztofik

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

odznaka 1

2022

The MusEUm of European Migrations

Marek Krzywicki

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

odznaka 1

2022

Concepts on canvas - a discussion club

Paulina Kaźmierczak-Majdzińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

What's your favorite day of the year?

Magdalena Szarek-Witek

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze

odznaka 1

2022

Blue Planet

Adriana Kuźma

Szkoła Podstawowa nr 371 w Warszawie

odznaka 1

2022

My English Journey

Marta Kordzińska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim

odznaka 1

2022

YOUTH AND VALUES

Magdalena

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

odznaka 1

2022

Great Job

Annika Czyściecka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

odznaka 1

2022

Little Citizens in Action!

Natalia Tsmukh

Przedszkole nr 68

odznaka 1

2022

Be healthy in a safe world

Danuta Bodus

Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu

odznaka 1

2022

Be healthy in a safe world

Celina Bigos

Zespół Szkół Katolickich im. bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu

odznaka 1

2022

Let's debate! A project about non-hostile communication on social media

Ludmiła Dymek

Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich w Luboniu

odznaka 1

2022

Multifriends Union

Katarzyna Szlachcikowska

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

odznaka 1

2022

Quoi de neuf? La web radio en langue française

Joanna Rogińska

Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Think with STEAM

Aleksandra Sobolewska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

odznaka 1

2022

LEGENDS

Magdalena Wicher

Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im.A.Dymnej w Krakowie

odznaka 1

2022

LEGENDS

Mariola Markowska

Samorządowe Przedszkole nr 179 w Krakowie

odznaka 1

2022

Life with Values - Character-Building and European Citizenship

Elżbieta Michałkiewicz

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio w Zamościu

odznaka 1

2022

Sıfır Atık (Zero Waste)

Daria Kuć

I Liceum Ogólnkoształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie

odznaka 1

2022

Science all around us!

Renata Szymańska-Wnęk

Zespół Szkół w Orzechówce

odznaka 1

2022

European cuisine of XXI century

Ewa Okowicka-Dyl

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.Adama Chętnika w Ostrołęce

odznaka 1

2022

European cuisine of XXI century

Elżbieta Rogalska

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.Adama Chętnika w Ostrołęce

odznaka 1

2022

European cuisine of XXI century

Swietlana Kupis

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.Adama Chętnika w Ostrołęce

odznaka 1

2022

European cuisine of XXI century

Milena Tyszka

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.Adama Chętnika w Ostrołęce

odznaka 1

2022

My future, my dream, my passon

Karolina Mikołajczyk

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

odznaka 1

2022

European Escape Room

Izabela Dobrosielska

Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie

odznaka 1

2022

European Escape Room

Sylwia Stepanenko

Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie

odznaka 1

2022

European Escape Room

Łukasz Tupacz

Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie

odznaka 1

2022

Celebrating Europe

Agnieszka Deling

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Jastrzębiej Górze

odznaka 1

2022

Sanktuaria w mojej Małej Ojczyźnie

Beata Leszczuk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach

odznaka 1

2022

Sanktuaria w mojej Małej Ojczyźnie

Daria Stańska

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

odznaka 1

2022

Happy Schools make happy students

Anna Wojtyra

Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce

odznaka 1

2022

Welcome home and play with us " The game of four countries"

Patrycja Kliszewska

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

odznaka 1

2022

Together for a better world

Anna Matejczyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Regina Smolin-Makuch

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2022

Nasza mama ukochana - BELOVED MUM

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2022

22 Inspirations

Ewa Marzjan-Jeleńska

II Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku

odznaka 1

2022

Let's get connected

Beata Kuczyńska-Kuśmierczyk

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach

odznaka 1

2022

Let's get connected

John Mecke

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach

odznaka 1

2022

Let's get connected

Gabriela Klessa

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Żarach

odznaka 1

2022

HTTPS - Handy Tools Teaching Peer Support

Monika Mojsiejonek

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze

odznaka 1

2022

NATURE FRIENDLY KIDS

Agnieszka Bednarska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

YOUNG DIGITAL LEADERS

Justyna Gejdel

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku

odznaka 1

2022

MYSTERY IN NATURE

Edyta Borowicz-Czuchryta

Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie

odznaka 1

2022

SILENCE FOREST

Aleksandra Stolarczyk

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

odznaka 1

2022

FOOD&HEALTH

Anita Gozdek

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku

odznaka 1

2022

Theme of Life:ENGLISH

Małgorzata Jaśniak

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie

odznaka 1

2022

The Magical World of Beatrix Potter

Edyta Elak-Marciniak

Zespół Szkół w Barczewie

odznaka 1

2022

Busy as a bee

Edyta Elak-Marciniak

Zespół Szkół w Barczewie

odznaka 1

2022

School 4 Fun

Małgorzata Drązikowska

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

odznaka 1

2022

JUNIORS' MAGAZINE

Beata Śleziona

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Żorach

odznaka 1

2022

Lets Act

Elzbieta Dziub

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie

odznaka 1

2022

Math with Fun and Games

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Zeig mir deine Schulwelt!

Urszula Sarzyńska

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

odznaka 1

2022

World Gaming Legacy

Agnieszka Fedoryniec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

odznaka 1

2022

Erasmus students from the future

Alina Zhukel

Szkoła Podstawowa nr 343 z Oddziałami integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie

odznaka 1

2022

Let’s Exchange languages

Joanna Kiełkowska-Kondej

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Pabla Nerudy w Toruniu

odznaka 1

2022

Sport für Sportmüffel – Tutto lo sport: dal divano alle olimpiadi

Elżbieta Wilczyńska

LO im. Stefana Banacha w Żaganiu

odznaka 1

2022

CLIMATE CHANGE TRACKERS Tracing The Effects of Climate Change in Your City

Irena Żywluk-Dudowicz

Zespół Szkół Łączności im. Obronców Poczty Polskiej w Gdańsku

odznaka 1

2022

Detecting Lies

Lucyna Nocoń-Kobiór

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

odznaka 1

2022

Put on your glasses &Look at the past and future.

Anna Maria Gerej-Gula

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

odznaka 1

2022

FROM BOOKLOVER TO BOOKTRAILER. READING AGAINST DISINFORMATION.

Aleksandra Rafflewska

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 9 w Sopocie

odznaka 1

2022

Act it ! Film it ! Share it !

Marika Tokarska

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Act it ! Film it ! Share it !

Beata Nowaczyk

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Games of the Schools

Anetta Wrona

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2022

Act 4 Life on Land

Małgorzata Drązikowska

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

odznaka 1

2022

Biomimicry: nature is awesome !

Bogdan Rosiek

Szkoła Podstawowa nr 143 im.Stefana Starzyńskiego w Warszawie

odznaka 1

2022

FUTURE IN OUR HANDS

Agnieszka Anisimowicz

IV LO im. ADAMA MICKIEWICZA w Warszawie

odznaka 1

2022

Little eTwinners STEAMing with Sustainable Goals

Elżbieta Sobolewska

Przedszkole nr 1 "Bajka" w Myszkowie

odznaka 1

2022

Let's celebrate love - in anticipation of Valentine's Day!

Izabela Dobrosielska

Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie

odznaka 1

2022

Let's celebrate love - in anticipation of Valentine's Day!

Sylwia Stepanenko

Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie

odznaka 1

2022

Let's celebrate love - in anticipation of Valentine's Day!

Łukasz Tupacz

Technikum Architektoniczno-Budowlane w Warszawie

odznaka 1

2022

EuroVisions - Sounds and Colours of Our Europe – Photography

Paulina Pacyna-Dawid

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

odznaka 1

2022

There is Life in Learning! Öğrenmede Hayat Var!

Aleksandra Majewska

Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach

odznaka 1

2022

Friends around the world

Magdalena Holesz

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku

odznaka 1

2022

ON6V - OUR NATURE WITH 6 VALUES

Wioleta Herbut

I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku

odznaka 1

2022

ChangeMakers 4 Future

Edyta Borowicz-Czuchryta

Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie

odznaka 1

2022

PİCASSO OF AUTİSM

Joanna Zalewska-Coldron

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

odznaka 1

2022

The world of five senses

Sylwia Malińska

Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie

odznaka 1

2022

Ile matematyki jest w obrazie?

Agnieszka Szkoła

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu

odznaka 1

2022

Friends Without Borders

Barbara Sobczyk

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie

odznaka 1

2022

Ile matematyki jest w obrazie?

Joanna Tomczyk

Przedszkole 216 w Warszawie

odznaka 1

2022

Ile matematyki jest w obrazie?

Ewa Skalska

Przedszkole nr 52 w Warszawie

odznaka 1

2022

Ile matematyki jest w obrazie?

Agnieszka Łaba

Przedszkole nr 16 w Przemyślu

odznaka 1

2022

Ile matematyki jest w obrazie?

Anna Urbasik

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej

odznaka 1

2022

Tell me a legend from your country

Anna Kowalczyk

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach

odznaka 1

2022

Tell me a legend from your country

Maria Staszel-Pająk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Fredry w Cisnej

odznaka 1

2022

Ile matematyki jest w obrazie?

Danuta Górnicz

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej

odznaka 1

2022

ZUNGENBRECHER UND LIEDER IM DAF

Marzena Sosińska

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Anna Iskra

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Agata Sączek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

Spacer dla zdrowia - moja droga, mój cel.

Gabriela Antonowicz-Pracht

Szkoła Podstawowa nr 5 w Gliwicach

odznaka 1

2022

Online-Freundschaft

Aleksandra Frycz

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

odznaka 1

2022

Online-Freundschaft

Łucja Maślany

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu

odznaka 1

2022

NATURE FRIENDLY KIDS

Ewa Izydorczyk

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

odznaka 1

2022

Green Inclusion

Janina Wszelaka-Zachłowska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

odznaka 1

2022

Green Inclusion

Joanna Leśnikowska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I. J. Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim

odznaka 1

2022

STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE

Paulina Jarzębska

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu

odznaka 1

2022

Outdoor is better

Iwona Majkowska-Kochan

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wadowicach

odznaka 1

2022

Ülkemin Geleceği İçin Bir Fikrim Var/I Have an Idea for the Future of My Country

Justyna Gejdel

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku

odznaka 1

2022

INTERNATIONAL CATS CALENDAR

Anna Śliwka

Zespół Przedszkolny nr2 w Gdańsku

odznaka 1

2022

INTERNATIONAL CATS CALENDAR

Edyta Bieniek

Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy

odznaka 1

2022

INTERNATIONAL CATS CALENDAR

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2022

Wirtualne wędrówki po krajach Unii Europejskiej

Barbara Patoła

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M Lutra we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Wirtualne wędrówki po krajach Unii Europejskiej

Zyta Czechowska

Zespół Szkól Specjalnych w Kowanówku

odznaka 1

2022

Wirtualne wędrówki po krajach Unii Europejskiej

Bernadeta Gorczowska

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

odznaka 1

2022

English Beyond the Borders

Sylwia Stasikowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie

odznaka 1

2022

YEŞİLİN HER TONU/EVERY SHADE OF GREEN

Anna Sęczkowska

Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Koziegłowach

odznaka 1

2022

Eğitimde Oyunlaştırma (Gamification In Education )

Alicja Rozkrut

Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 w Warszawie

odznaka 1

2022

WEB2 WORKSHOP

Magdalena Krupińska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

odznaka 1

2022

Eğitimde Oyunlaştırma (Gamification In Education )

Karolina Sternik

Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 w Warszawie

odznaka 1

2022

A famous scientist from my country

Aneta Prokop

Szkoła Podstawowa w Kłomnicach

odznaka 1

2022

An Adventurous Journey to English

Edyta Elak-Marciniak

Zespół Szkół w Barczewie

odznaka 1

2022

Droga Krzyżowa oczami dziecka

sEmanuela - Romana Tomczak

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie

odznaka 1

2022

Unique - just like everyone else

Agnieszka Stasiak

Szkoła Podstawowa w Kowalach

odznaka 1

2022

Droga Krzyżowa oczami dziecka

Beata Leszczuk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach

odznaka 1

2022

Let’s save the bees!

Angelika Śniatała

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

odznaka 1

2022

MY DIY EDUCATIONAL GAMES

Anetta Wrona

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2022

Das Wunder Wasser

Danuta Knapek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Magdalena Gojtowska

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Malwina Kordus

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Katarzyna Łagoda

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

odznaka 1

2022

EURITAGE ID 2019-2022

Agnieszka Kroll

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 "Dębinka" w Poznaniu

odznaka 1

2022

EURITAGE ID 2019-2022

Adam Bech

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 "Dębinka" w Poznaniu

odznaka 1

2022

DEEP ART

Elżbieta Dras

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

odznaka 1

2022

DEEP ART

Joanna Sapota

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku

odznaka 1

2022

DEEP ART

Beata Kubińska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2022

DEEP ART

Ewa Izydorczyk

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

odznaka 1

2022

DEEP ART

Renata Szczyglewska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni

odznaka 1

2022

Dubs and Subs for Ads

Olga Góźdź

Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi

odznaka 1

2022

A WORLD OF WORDS (WOW)

Irena Wałczyk

Społeczna szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu

odznaka 1

2022

Tell The Tale.

Marlena Milewska

Zespół Szkół Sportowych w Ełku

odznaka 1

2022

Tell The Tale.

Edyta Ostrowska

Zespół Szkół Sportowych w Ełku

odznaka 1

2022

Windows with a view

Agnieszka Kamińska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu

odznaka 1

2022

Explore and Learn

Aneta Wilk

Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni

odznaka 1

2022

Mission4stars

Irena Głowińska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Gębicach

odznaka 1

2022

Dobrze, że jesteś przy mnie

Justyna Rak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

odznaka 1

2022

Dobrze, że jesteś przy mnie

Annika Niburska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach

odznaka 1

2022

Dobrze, że jesteś przy mnie

Jolanta Piasecka

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy

odznaka 1

2022

EuroHope2

Aleksandra Furman

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie

odznaka 1

2022

Little Artists - GREAT CREATORS

Monika Derewońko

Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Przedszkole Montessori w Dąbrowie Górniczej

odznaka 1

2022

Little Artists - GREAT CREATORS

Iwona Adamkowska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2022

Von Güterschaft bis Bitcoin - der Handel rollt weiter - From Barter to Bitcoin - The wheel trade is going on - Od Barteru do Bitcoina - Handel Kołem się Toczy

Małgorzata Walczykiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

odznaka 1

2022

My European Schoolmates

Dorota Dankowska

Szkoła Podstawow+D2:D39a z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2022

GIANTS 2

Magda Kubiak

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

TRAVEL WITH A SMILE

Kamila Thomas-Dąbrzał

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Grandparent's Games

Agnieszka Lechańska

Publiczne Przedszkole im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach

odznaka 1

2022

STEM CHALLENGE

Barbara Śledzik

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mąchocicach Kapitulnych

odznaka 1

2022

STEM CHALLENGE

Agnieszka Rychlik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2022

STEM CHALLENGE

Patrycja Mika-Dolecka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

WEEK WEEK ENGLISH 2.0

Aneta Zaustowicz

Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

odznaka 1

2022

Minds & hearts

Iwona Jodłowska

Liceum Ogólnokształcące nr XI we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Move, learn and discover!

Justyna Stępień

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2022

Move, learn and discover!

Katarzyna Dylich

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2022

Move, learn and discover!

Jarosław Karczmarzyk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2022

Move, learn and discover!

Agata Kopta

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2022

Move, learn and discover!

Monika Grolik

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2022

ICT&Technology Invasion

Marta Ignaciuk

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku

odznaka 1

2022

EXCEED (EXtroverted CollaborativE EDucation)

Małgorzata Łaska

CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

odznaka 1

2022

KOMPENDIUM WIEDZY ÓSMOKLASISTY, czyli nasz sposób na egzamin

Edyta Szczerbicka

Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie

odznaka 1

2022

KOMPENDIUM WIEDZY ÓSMOKLASISTY, czyli nasz sposób na egzamin

Katarzyna Tomala

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

odznaka 1

2022

KOMPENDIUM WIEDZY ÓSMOKLASISTY, czyli nasz sposób na egzamin

Joanna Burzawa

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Górzynie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Beata Kubińska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Renata Szczyglewska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni

odznaka 1

2022

COME FAR AWAY WITH ME

Ewelina Gajos

Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

odznaka 1

2022

A SPACE CITY

Beata Kubińska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2022

SPACE ESCAPE ROOM

Eliza Bogdańska

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

odznaka 1

2022

SteaMaker

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

SteaMaker

Danuta Dereszyńska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

FİZİKSEL ETKİNLİK OYUNLARI

Agnieszka Stawiarska

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie

odznaka 1

2022

The Cultural Diversity of Our World

Marta Górna

Szkoła Podstawowa nr 4 im. A. Wodziczki w Luboni

odznaka 1

2022

Halte dein Gehirn fit!

Malwina Kordus

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

LITTLE DREAMERS

Wioleta Antecka

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

odznaka 1

2022

Let's get to know each other better!

Krystyna Kunikowska

XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

English in My Digi World

Urszula Tucholska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu

odznaka 1

2022

How do you do? Penpals in eTwinning

Stanisława Podleśny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku

odznaka 1

2022

I Understand You: Let's Learn about Friendship, Inclusiveness and Kindness

Mariola Sandurska

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

odznaka 1

2022

Spring Magic

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2022

SteaMaker

Danuta Dereszyńska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

SteaMaker

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Reading Can Be Fun!

Magdalena Kijek

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

odznaka 1

2022

Reading Can Be Fun!

Małgorzata Neckowicz

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

odznaka 1

2022

Mr Rabbit Saves Easter

Ewelina Sadowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. R. Traugutta w Józefowie

odznaka 1

2022

Food for inclusion

Monika Lasege

IV Liceum Ogólnokształcące im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze

odznaka 1

2022

Kaleidoscope of Our Lives

Edyta Klawińska

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Turze

odznaka 1

2022

Great Recipes from Little Chefs

Katarzyna Krycia

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Katolickim Zespole Edukacyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim

odznaka 1

2022

Teaching through games !

Danuta Danilewicz

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku

odznaka 1

2022

FİZİKSEL ETKİNLİK OYUNLARI

Agnieszka Stawiarska

Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Wieczorka w Olszanie

odznaka 1

2022

eSafety goes green

Arleta Szydłowska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

odznaka 1

2022

eSafety goes green

Marzena Miazek - Banach

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Dorota Dankowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Joanna Kuroczko

Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Dorota Zdańkowska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

odznaka 1

2022

Tajemnice zamku Królowej Matematyki

Anna Czaplińska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu

odznaka 1

2022

Learning Words with Colours

Ewa Orzeł-Sobczyk

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

odznaka 1

2022

Learning Words with Colours

Karolina Mikołajczyk

Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

odznaka 1

2022

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper

Edyta Delekta

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

odznaka 1

2022

Take Care Of Yourself / Sen Sana İyi Bak

Katarzyna Dec

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku

odznaka 1

2022

Rymolandia

Katarzyna Zwierzchowska-Wnęk

Szkoły MIKRON w Łodzi

odznaka 1

2022

Rymolandia

Magdalena Boros

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Mirowie

odznaka 1

2022

Rymolandia

Wioletta Chopcian

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tuplicach

odznaka 1

2022

4 Skills English

Ewa Orzeł-Sobczyk

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

odznaka 1

2022

RESİMLE FARK ET,RİTİMLE DANS ET.( NOTICE WITH THE PICTURE, DANCE WITH THE RHYTHM.)

Natalia Maksymczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

RESİMLE FARK ET,RİTİMLE DANS ET.( NOTICE WITH THE PICTURE, DANCE WITH THE RHYTHM.)

Anna Godlewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

RESİMLE FARK ET,RİTİMLE DANS ET.( NOTICE WITH THE PICTURE, DANCE WITH THE RHYTHM.)

Emilia Pilarczyk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

RESİMLE FARK ET,RİTİMLE DANS ET.( NOTICE WITH THE PICTURE, DANCE WITH THE RHYTHM.)

Paulina Tatar

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

Seven Wonders of Teaching - SWOT

Iwona Gawryluk

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2022

Zakodowane zadania

Dorota Zawalska

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skale

odznaka 1

2022

Zakodowane zadania

Iwona Kowalik

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Introducing cultures to kindergarten children

Anna Zadrąg

Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym

odznaka 1

2022

EDUMIX

Ewelina Wojcik

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

odznaka 1

2022

Discover my world

Patrycja Marczykowka

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku

odznaka 1

2022

DREAM STOP

Beata Pawlikowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żaganiu

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Magdalena Fechner

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Edyta Ćwiklik

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Marzena Sosińska

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

odznaka 1

2022

Podróże w sieci

Elżbieta Świderska

Zespół Kształcenia Specjalnego nr1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Podróże w sieci

Dorota Kosowska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Podróże w sieci

Monika Kowalczuk

Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie

odznaka 1

2022

Podróże w sieci

Ewa Rojek

Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie

odznaka 1

2022

Podróże w sieci

Gracjan Sierociński

Zespół Szkół Specjalnych w Stargardzie

odznaka 1

2022

THE GREENER YOU ARE THE HEALTHIER WE ARE

Małgorzata Łączkowska

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

odznaka 1

2022

CULTURAL AMBASSADORS

Paulina Kaźmierczak-Majdzińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Matematyczny marzec 2022

Monika Grocka

Szkoła Podstawowa nr 11 w Olsztynie

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Beata Budzińska-Korejwo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu

odznaka 1

2022

CLIL - IT'S EASY!

Adriana Kuźma

Szkoła Podstawowa nr 371 w Warszawie

odznaka 1

2022

No Problem

Elżbieta Dras

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

odznaka 1

2022

Poznaj swój kraj!

Grażyna Jakubczak

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie

odznaka 1

2022

Poznaj swój kraj!

Beata Opałka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I. Newtona w Przemyślu

odznaka 1

2022

Śladami apostołów – biblijna wyprawa palcem po mapie.

Beata Budzińska-Korejwo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Opolu

odznaka 1

2022

SANATA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Monika Michalewska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

SANATA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Agata Byczyńska

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

SANATA ÖZEL DOKUNUŞLAR

Anna Biernat

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Krakowie

odznaka 1

2022

My Emotions Dance in My Pen (Duygularım Kalemimde Dans Ediyor )

Wojciech Pachniewski

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

odznaka 1

2022

CLIL: Creative Learning, Imaginative Learners

Sabina Stasiak

Szkoła Podstawowa nr 48 im. AK w Częstochowie

odznaka 1

2022

Das andere "ICH".

Małgorzata Czech

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

odznaka 1

2022

Heritage for the future

Karolina Majk

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Cultural diversity

Magda Czech

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Europejska Szkoła Przyszłości" w Warszawie

odznaka 1

2022

The Taste of Exploring with Games

Leszek Posiewała

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

odznaka 1

2022

My Kindergarten Life

Marcin Badura

Przedszkole Samorządowe "Michałki" w Strzyżowie

odznaka 1

2022

Eco Green School

Sabina Stasiak

Szkoła Podstawowa nr 48 im. AK w Częstochowie

odznaka 1

2022

English with friends

Alesia Asmushkina

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

odznaka 1

2022

Easter around Europe

Anetta Wrona

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2022

Challenge accepted!

Alesia Asmushkina

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku

odznaka 1

2022

www.con.people

Mariola Urbańczyk-Dragan

Liceum Ogólnokształcące w Trzebini

odznaka 1

2022

B.I.L.S.E.M: Bilingually Improving Learning Sustainable Energy Mindset

Monika Marek

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu

odznaka 1

2022

B.I.L.S.E.M: Bilingually Improving Learning Sustainable Energy Mindset

Magdalena Mickiewicz

Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa nr 63 w Warszawie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Joanna Hanusz

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Let's Learn English Together

Paulina Chwiłkowska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu

odznaka 1

2022

Carpe Diem

Dorota Krzyżak

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

odznaka 1

2022

Happy Kids With STEAM

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Happy Kids With STEAM

Elżbieta Dras

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

odznaka 1

2022

GEMS ELEPHANTS AND CUPS/GEMS FİLLER VE YAVRULARI

Agata Augustyńska

Przedszkole Miejskie nr 13 im. Juliana Tuwima w Będzinie

odznaka 1

2022

How I Learnt Your Culture

Katarzyna Hałys

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiernej

odznaka 1

2022

Together For The Better

Paulina Kaźmierczak-Majdzińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Mind Master Children

Iwona Gawryluk

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2022

Collect Moments

Stanisława Podleśny

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku

odznaka 1

2022

Funny and Creative English

Anna Łakomiak

Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Słupcy

odznaka 1

2022

Learn English with Fun

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2022

A Taste of Culture

Katarzyna Kubiak-Moś

Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie

odznaka 1

2022

A Taste of Culture

Joanna Zielińska

V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

STEAM For Kids

Beata Machowska-Wróbel

Samorządowe Przedszkole nr 20 w Krakowie

odznaka 1

2022

STEAM For Kids

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Katarzyna Ślęzak

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1

2022

Play2Learn

Anna Litwin

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Alicja NEHRING

Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu

odznaka 1

2022

Zaprzyjaźnij się z Kropką/Make friends with Dot

Marlena Kowalska

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1

2022

SPRING CAME MY SCHOOL CHEERED UP

Wioleta Grądzka

Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach

odznaka 1

2022

Sanktuaria w mojej Małej Ojczyźnie

Anna Stępniak

Szkoła Podstawowa im. Pauliny i Augusta Wilkońskich w Siekierkach Wielkich

odznaka 1

2022

Sanktuaria w mojej Małej Ojczyźnie

Magdalena Dyrda-Olejniczak

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

ALICE in eTWINLAND

Katarzyna Orkiszewska

Zespół Szkół w Krośnie Szkoła Podstawowa w Krośnie

odznaka 1

2022

We meet CLIL

Agnieszka Kubiak

III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

MATERYALİM DOĞADA SAKLI/ MY MATERIAL IS HIDDEN IN NATURE

Wioleta Maciończyk

Przedszkole nr 2 w Świerklanach

odznaka 1

2022

SAĞLIKLI BİR YAŞAM,SAĞLIKLI BİR GELECEK

Edyta Kowal

Szkoła Podstawowa w SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Anna Górka

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Iwona Wyczyńska

VI Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Wioletta Iwańska

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnoksztalcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Justyna Grzegorzyca

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Dorota Gancarz

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

odznaka 1

2022

Business Simulation Network czyli Przedsiębiorczy Uczeń

Joanna Woźniczka

Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie

odznaka 1

2022

Green Challenge

Paulina Kaźmierczak-Majdzińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Let's Meet!

Olga Gruber-Majdosz

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku

odznaka 1

2022

GAMES AGAINST ONLINE GAMES

Iwona Mochocka

Przedszkole 192 "Wesoły Pędzelek" w Warszawie

odznaka 1

2022

GAMES AGAINST ONLINE GAMES

Karolina Szymańska

Publiczne Przedszkole nr 3 "SKRZAT" w Ząbkach

odznaka 1

2022

LOOK AT NATURE IN A DIFFERENT WAY

Urszula Radziwanowska

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czernicy

odznaka 1

2022

EĞLENEREK ÖĞRENİYORUM

Monika Pietrowicz

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie

odznaka 1

2022

Safe Hands Unviolent Relationships/Güvenli Eller Şiddetsiz İlişkiler

Ilona Olszewska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce

odznaka 1

2022

There is Life in Learning! Öğrenmede Hayat Var!

Jolanta Pohorecka

Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach

odznaka 1

2022

Ways of Using Social Media Effectively

Natalia Otulak

CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Warszawie

odznaka 1

2022

Inside Out- our emotions

Katarzyna Hodana

Samorządowe Przedszkole nr 6 w Krakowie

odznaka 1

2022

Droga Krzyżowa oczami dziecka

Wioletta Jaworska

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie

odznaka 1

2022

Droga Krzyżowa oczami dziecka

Marzena Lisowska

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

odznaka 1

2022

BİLİNÇLİ TÜKETİCİYİM (I AM A CONSCIOUS CONSUMER)

Karolina Majk

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Brain Sport -Beyin Sporu

Agnieszka Tracz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

odznaka 1

2022

STEM CHALLENGE

Anna Kiczyńska

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach

odznaka 1

2022

STEM CHALLENGE

Iwona Cul

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Siennej

odznaka 1

2022

We Love English

Małgorzata Zawila

Przedszkole nr 19 w Tychach

odznaka 1

2022

We discover the world of nature

Anna Trybuchowska

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

A Listening Mind

Magdalena Krupińska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

odznaka 1

2022

ENGLISH FOR FUN OUT OF SCHOOL

Joanna Kuźnia

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

odznaka 1

2022

ENGLISH FOR FUN OUT OF SCHOOL

Bogusława Wrona

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

odznaka 1

2022

THINKING ACTIVITIES WITH P4C

Magdalena Krupińska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Iwona Witczak

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Paulina Kurowsko-Loryńska

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Joanna Kuroczko

Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Agnieszka Bednarska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Our Funny Little Worlds

Agnieszka Boruch

Zespół Placówek Oświatowych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Kadzidle

odznaka 1

2022

Our Funny Little Worlds

Ewelina Tarsa

XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Agnieszka Mucha

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Aleksandra Stolarczyk

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu

odznaka 1

2022

Little Artists - GREAT CREATORS

Agnieszka Bruska

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Little Artists - GREAT CREATORS

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2022

Smart Waste Managers

Danuta Fuchs

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

odznaka 1

2022

Step by Step to Solution with STEM

Beata Lipowska-Kudła

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie

odznaka 1

2022

An Adventurous Journey to English

Lubow Pryjma

Zespół Szkoł Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu

odznaka 1

2022

Be (mis)informed - be (un)aware

Marcin Hościłowicz

Zespół Szkół nr 1 - III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach

odznaka 1

2022

FunTaskTech

Olga Sosnowska

Szkoła Podstawowa nr 143 im.Stefana Starzyńskiego w Warszawie

odznaka 1

2022

OBC (Our Book Club)

Paweł Duda

I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej

odznaka 1

2022

OBC (Our Book Club)

Magdalena Podkówka

I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej

odznaka 1

2022

Dzień Postaci z Bajek

Dorota Zagończyk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2022

A virtual exhibition : slavery, a nation’s dark history

Grażyna Skalniak

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Wolna Szkoła w Krakowie

odznaka 1

2022

MATERYALİM DOĞADA SAKLI/ MY MATERIAL IS HIDDEN IN NATURE

Agnieszka Kròlak

Przedszkole Miejskie nr 1 im. Marii Kownackiej w Legionowie

odznaka 1

2022

DON'T CHANGE OUR WORLD, WE CHANGE (DÜNYAMIZ DEĞİŞMESİN BİZ DEĞİŞELİM)

Halina Fitas

Zespół Szkół w Strzegomiu

odznaka 1

2022

B.I.L.S.E.M: Bilingually Improving Learning Sustainable Energy Mindset

Anna Plewa

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej

odznaka 1

2022

Technology Abbassadors - Teknoloji Elçileri

Mariola Cegłowska

Technikum TEB Edukacja w Opolu

odznaka 1

2022

Easter around Europe

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

B-irds I-nterdisciplinary R-esources D-isinformation NET

Tomasz Ordza

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

odznaka 1

2022

WOW! (wizard of words)

Magdalena Glińska

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 Szkoła Podstawowa nr 104 w Warszawie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Wioletta Gagat

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

English around us.

Katarzyna Jacheć-Krysińska

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2022

English around us.

Agnieszka Silska

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2022

English around us.

Monika Sadik

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2022

Digitally Competent

Krystian Iwaniuk

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Danuta Knapek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie

odznaka 1

2022

Die schönste Zeit des Jahres

Monika Pietroczuk

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni

odznaka 1

2022

MY INDEPENDENT LIFE

Marta Siekanska-Kozlowska

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

odznaka 1

2022

Europe's Eyes - Inspiration - Innovation - Integration

Agnieszka Młynarczyk

II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

odznaka 1

2022

EcoFashion

Beata Lenartowicz

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim

odznaka 1

2022

WE LOVE WINTER ! - winter around the world

Magdalena Kraus

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince

odznaka 1

2022

Świętujemy Gwiazdkę z dziećmi z Bullerbyn / Празднуем Рождество с ребятами из Бюллербю

Joanna Krajewska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach

odznaka 1

2022

RESİMLERİN DİLİ ( LANGUAGE OF PICTURES )

Dorota Januszewska

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2022

Develop New Perspectives, Change the Stories

Agnieszka Jagiello

II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

odznaka 1

2022

Reading connects

Magdalena Korzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Anna Włoch

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Anna Napora

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Learning beyond differences

Ewa Prussakowska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Szabdzie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Marta Mąka

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Sylwia Jurkiewicz Kosińska

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Together We Are Strong

Łucja Joanna Wilewska

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie

odznaka 1

2022

Su Elçileri İş Başında/Water Ambassadors at Work

Katarzyna Hańderek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie

odznaka 1

2022

Recycle for a better future

Magdalena Korzyńska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

odznaka 1

2022

Montessori Workshop

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2022

ONLINE TİYATRO/ONLINE THEATRE

Weronika Wnuk-Czerwicka

Szkola Podstawowa im. M.Kopernika w Laziskach

odznaka 1

2022

GREEN KIDS

Agata Sączek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

Unternehmen Europa

Karolina Nowak

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

odznaka 1

2022

Act locally, think globally!

Justyna Stępień

Zespół szkół Lauder-Morasha w Warszawie

odznaka 1

2022

Poznaj swój kraj!

Iwona Piątek

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

odznaka 1

2022

OUR COURAGE IS OUR LANGUAGE

Karolina Budna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

odznaka 1

2022

Carpe Diem

Wioleta Antecka

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

odznaka 1

2022

Eğitimde Oyunlaştırma (Gamification In Education )

Elwira Wielgosz

Zespół Szkół w Opatowie Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie

odznaka 1

2022

GREEN SCHOOL, GREEN FUTURE !

Agnieszka Michalska

Szkoła Podstawowa nr 59 w Szczecinie

odznaka 1

2022

GREEN SCHOOL, GREEN FUTURE !

Agata Sączek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

Creative Penpals

Karolina Dąbrowska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

odznaka 1

2022

Long Life Sea LLS

Katarzyna Żukowska-Suchocka

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2022

Demokratik Yaşam( The Democratic Life)

Piotr Kołakowski

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Lubstowie

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Monika Ptak

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Marlena Kowalska

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1

2022

Bezpieczni w sieci

Bezpieczni w sieci

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M Lutra we Wrocławiu

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Joanna Gruszka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Beata Giak

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi filia w Bartągu

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Joanna Kmuk

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

My Kindergarten Life

Ewelina Wielgus

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2022

Traditional games

Sylwia Szczyrbowska

Miejskie Przedszkole nr 20 w Rudzie Śląskiej

odznaka 1

2022

My English World

Beata Harvey

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie

odznaka 1

2022

Math with Fun and Games

Dorota Dankowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2022

The Taste of Exploring with Games

Adrianna Wanic

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

odznaka 1

2022

Masallarla kodla =Code with fairy tales

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2022

SILENCE FOREST

Katarzyna Falkowska

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Halina Waszak

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Śladami apostołów – biblijna wyprawa palcem po mapie.

Joanna Szmaglińska

Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu

odznaka 1

2022

The Stories of Cities

Aleksandra Piechota

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Monika Stańska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Agnieszka Obrocka-Hoc

Zespół Szkół w Wtelnie

odznaka 1

2022

Matematyczny marzec 2022

Agnieszka Petrykowska

Szkoła Podstawowa w Witoni

odznaka 1

2022

Matematyczny marzec 2022

Justyna Chudy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

odznaka 1

2022

Be Eco Not Ego

Joanna Bednarczyk

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

odznaka 1

2022

Be Eco Not Ego

Katarzyna Brzozowska

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Katarzyna Barczak

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Halina Waszak

Zespół Szkół im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2022

Na wielkanocną nutę

Katarzyna Antoniak

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

odznaka 1

2022

Na wielkanocną nutę

Dorota Dankowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Joanna Danielewska

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Elżbieta Dras

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

odznaka 1

2022

Nature in Art.

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2022

Dzień Postaci z Bajek

Urszula Katarzyna Furmańska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2022

MY GREEN WORLD

Agnieszka Tracz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

odznaka 1

2022

Little writers

Dorota Utnicka

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego "Kolegium Kujawskie" w Aleksandrowie Kujawskim

odznaka 1

2022

You’ve Got a Mail

Wioleta Antecka

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

odznaka 1

2022

STEAM For Kids

Joanna Pacholczyk-Mizdalska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Małgorzata Zawadyl

Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Marta Pyśk

Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Emilia Ziółkowska

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu

odznaka 1

2022

Volles Haus

Ewa Czaronek

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

odznaka 1

2022

Doğaya Kulak Ver /Listen To Nature

Agata Sączek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2022

Inside Out- our emotions

Karolina Rostankowska

Przedszkole Niepubliczne "Serduszko" w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Zimowy czas…

Beata Bazan-Łabudzka

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

Świętujemy Gwiazdkę z dziećmi z Bullerbyn / Празднуем Рождество с ребятами из Бюллербю

Anna Majerska

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy

odznaka 1

2022

I Am an Artist, an Ecologist and a Volunteer

Katarzyna Pietraszko

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kocierzu Moszczanickim

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Alicja Nehring

Szkoła Podstawowa nr 16 w Toruniu

odznaka 1

2022

Śladami apostołów – biblijna wyprawa palcem po mapie.

Joanna Rose

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

odznaka 1

2022

Jem zdrowo i kolorowo

Sylwia Jurczewska-Fuksa

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

odznaka 1

2022

2nd Step of Friendship Via English

Karolina Flegiel

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

odznaka 1

2022

2nd Step of Friendship Via English

Ewelina Sieczka

Szkoła Podstawowa w Kowalinie

odznaka 1

2022

Children create the world of the future

Katarzyna Byczkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Justyna Maria Mierzejewska

Szkoła Podstawowa w Puchałach

odznaka 1

2022

Bezpieczni w sieci

Elżbieta Świderska

Zespół Kształcenia Specjalnego nr1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Bezpieczni w sieci

Dorota Kosowska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Katarzyna Zymela

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Chechle

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Agata Batorska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Joanna Derda

Szkoła Podstawowa w Szonowie

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Marzena Waclik

Szkoła Podstawowa nr 4 w Orzeszu

odznaka 1

2022

Deutsch kreativ

Lidia Bajcarz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

odznaka 1

2022

Kamishibai Theater - Magic Box

Dorota Januszewska

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2022

Kamishibai Theater - Magic Box

Elżbieta Gil

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Dorota Łuksza-Kamracka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

odznaka 1

2022

Let's eat healthy.

Urszula Bąk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku

odznaka 1

2022

CRAZY BEES

Agnieszka Majewska

Przedszkole nr 2 im. Marii Konopnickiej w Wągrowcu

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Barbara Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Urszula Pracz

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Warszawie

odznaka 1

2022

Let's discover Europe

Anna Litwin

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2022

Recepta na zdrowie

Karolina Majk

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Recepta na zdrowie

Magdalena Janowska

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2022

Valentingstag

Agnieszka Gałuszka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Barbara Białas

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieńskiego w Gnieźnie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Elżbieta Wilczyńska

LO im. Stefana Banacha w Żaganiu

odznaka 1

2022

Bewegung macht fit !

Izabela Łysek

Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze

odznaka 1

2022

Traditional games

Urszula Domagalska

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Magdalena Serafin

Szkoła Podstawowa nr 67 z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Katarzyna Jeziółkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku

odznaka 1

2022

Zasięgnij języka - #MDJO2022

Małgorzata Gałecka

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Barbara Jasińska

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kozach

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Agnieszka Bruska

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2022

Es weihnachtet schon!

Monika Musioł-Skrzypiec

Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Aleksandra Groth

Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku

odznaka 1

2022

STEM Adventure in Nature

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Paulina Falinska

Gminne Przedszkole "Pod Stumilowym Lasem" w Pęclinie

odznaka 1

2022

Różne twarze Jesieni

Katarzyna Będkowska

Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Małgorzata Meszczyńska

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Anna Kosik-Roczkalska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Daria Mańkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chrośnicy

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Agnieszka Biernat

Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Iwaszkiewicza w Sandomierzu

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Aleksandra Bińkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Anna Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Karina Puls

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudniku

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Katarzyna Kuczyńska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Aleksandra Gierasimczuk

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Białymstoku

odznaka 1

2022

Christmas all around the World

Ewelina Pawlak

Szkoła Podstawowa nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu

odznaka 1

2022

Languages ​​of my world

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Katarzyna Wasztan

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach

odznaka 1

2022

Climate is a topic !

Anna Boguszewska

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

odznaka 1

2022

Welcome to Poland, Welcome to Europe

Łukasz Kwiatek

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

odznaka 1

2022

A HEALTHY DIET TO LIVE BETTER

Katarzyna Byczkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie

odznaka 1

2022

A HEALTHY DIET TO LIVE BETTER

Anna Holeksa-Stęchły

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach

odznaka 1

2022

Around languages in one day - The Day of Languages Celebration

Marta Smycz

Przedszkole Miejskie nr 1 "Pod Topolą" w Kostrzynie nad Odrą

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Ewa Stanuch-Dyduch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

URATUJ ZIEMIĘ!- edukacja i integracja w ekologii

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

Europe by bike

Krystyna Izdebska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie, Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Pezały w Purdzie

odznaka 1

2022

FOOD for THOUGHT, Be aware of what you eat

Małgorzata Łączkowska

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Olga Dąbrowska

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie

odznaka 1

2022

Christmas in Europe

Ewelina Kusiak

Szkoła Podstawowa nr 15 w Wrocławiu

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Justyna Chudy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Joanna Cesarz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Marcin Michalik

Zespół Szkół w Podleszanach

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Joanna Hejna-Dybka

Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Joanna Guze

Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra H. Sucharskiego w Kwidzynie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Anna Warmińska

Szkoła Podstawowa w Zajączkowie

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Bernadeta Sałek

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2022

24 Zadania na czas oczekiwania 2021

Jolanta Okuniewska

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

odznaka 1

2022

Volles Haus

Joanna Cybulska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach

odznaka 1

2022

Volles Haus

Joanna Kaźmierczak

Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wincentego Berwińskiego w Zaniemyślu

odznaka 1

2022

Zakoduj matematykę.

Hanna Luźniak

Szkoła Podstawowa w Działoszy

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Ewa Stanuch-Dyduch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2022

Jak budować dobre relacje?

Agnieszka Ogiegło

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Kłodzku

odznaka 1

2022

Jak budować dobre relacje?

Aleksandra Lis

Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie

odznaka 1

2022

24 Zadania na czas oczekiwania 2021

Monika Walkowiak

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Wrocławskim (dolnośląskie)

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Monika Kornacka

Szkoła podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach (wielkopolskie)

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich (opolskie)

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Agnieszka Skiba

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach (śląskie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Halina Doktór

Zespół Szkół w Sośniach (wielkopolskie)

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Kamila Nagórska

Szkoła Podstawowa w Kaliskach (pomorskie)

odznaka 1

2022

Decembrový čas prekvapení

Agata Procek

Przedszkole nr 42 w Rybniku (śląskie)

odznaka 1

2022

Christmas spree or Christmas spirit?

Beata Leszczuk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach (lubuskie)

odznaka 1

2022

PolGree friends

Barbara Węgrzyn

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Sączu (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Anna Duda

Szkoła Podstawowa w Cynkowie (śląskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Ewa Pilch-Pali

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Upałtach (warmińsko-mazurskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Katarzyna Car-Dadacz

Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Daria Stańska

Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Kaliszu (wielkopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Joanna Bielewicz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie (warmińsko-mazurskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Ewelina Brudz

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej (podkarpackie)

odznaka 1

2022

Web 2.0 i TIK - narzędzia do współpracy i współtworzenia/Web 2.0 and ICT - tools for collaboration and co-creation

Magdalena Grzegorek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie (pomorskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Aneta Jaraczewska

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach (małopolskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Katarzyna Jeziółkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku (warmińsko-mazurskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Katarzyna Jeziółkowska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku (warmińsko-mazurskie)

odznaka 1

2022

Odkryjmy magię świąt

Marlena Romańska

Niepubliczne Przedszkole \"Złote Krople\" w Bielanach Wrocławskich (dolnośląskie)

odznaka 1

2022

Eko pomoce dydaktyczne

Agnieszka Spyra

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie (śląskie)

odznaka 1

2022

Zaprzyjaźnij się z Kropką/Make friends with Dot

Justyna Strzelec

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Pabianicach (łódzkie)

odznaka 1

2022

24 Zadania na czas oczekiwania 2021

Beata Skrzypiec

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku (śląskie)

odznaka 1

2022

SZKOLNA SPIŻARNIA

Edyta Woźniak

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 4 w Krakowie (małopolskie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Anna Biereta

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Dorota Winogrodzka

Szkoła Podstawowa im. Jana Wedla nr 355 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Katarzyna Wronczewska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

International Hedgehog Day

Małgorzata Konieczna

Przedszkole nr 4 w Zielonce (mazowieckie)

odznaka 1

2022

The Calendar of Emotions & Values

Paulina Rejtner

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Wyszkowie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

The Calendar of Emotions & Values

Martyna Minda

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72. Pułku Piechoty w Mniszku (mazowieckie)

odznaka 1

2022

My Teddy Bear

Iwona Krukowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Radomiu (mazowieckie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Anna Babis

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II w Lipnie (kujawsko-pomorskie)

odznaka 1

2022

Wondrous women

Katarzyna Mucha

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Izabela Kulpa

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Teresa Prokowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu (dolnośląskie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Karolina Mojko

Szkoła Podstawowa nr 204 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

LITEROWY ZAWRÓT GŁOWY

Małgorzata Kowalska-Tuszyńska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie (kujawsko-pomorskie)

odznaka 1

2022

Fiktive Familie

Joanna Zgoła

Szkoła Podstawowa w Czaplinku (zachodniopomorskie)

odznaka 1

2022

Bits and Pieces of Culture

Katarzyna Knapkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie (podlaskie)

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Katarzyna Hałys

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobiernej (podkarpackie)

odznaka 1

2022

Tajemnicze porosty

Anna Iskra

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie (małopolskie)

odznaka 1

2022

The Colours of Music

Agnieszka Gapińska

Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku (kujawsko-pomorskie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Małgorzata Wrzosek-Niedziółka

Szkoła Podstawowa im. Jana Wedla nr 355 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Agnieszka Bruska

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie)

odznaka 1

2022

Welcome Autumn

Emilia Owsianko

Szkoła Podstawowa im. Jana Wedla nr 355 w Warszawie (mazowieckie)

odznaka 1

2022

Meet Europe and learn Languages ! European Day of Languages

Ewelina Kusiak

Szkoła Podstawowa nr 15 w Wrocławiu (dolnośląskie)