Lista Odznak i statystyki z wybranego województwa znajdują się na dole strony.

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym międzynarodowym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach międzynarodowego projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Krajowa Odznaka Jakości (KOJ) jest warunkiem przystąpienia do krajowego konkursu Nasz projekt eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali KOJ nie będą mogli brać udziału w konkursie.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na profilu projektu na platformie ESEP. Przy każdym międzynarodowym projekcie (rejestrowanym pomiędzy placówkami z dwóch różnych krajów) znajduje się opcja „Ubiegaj się o odznakę jakości”, która otwiera formularz aplikacyjny dla danego projektu.

Zgłoszone projekty oceniane są w terminie maksymalnie 30 dni roboczych.

Każdy nauczyciel, w ciągu roku szkolnego (okres:  1 sierpnia – 31 lipca), będzie mógł wysłać formularz aplikacyjny tylko dla 4 projektów. Na tę liczbę nie wypłynie wynik ewaluacji – odrzucenie któregokolwiek z 4 wniosków nie umożliwi wysłania kolejnego.

Przygotowując się do wnioskowania o KOJ warto więc wybrać projekty spełniające opisane poniżej kryteria w najwyższym stopniu – dotyczy to zwłaszcza kwestii współpracy i tworzenia wspólnych produktów.

Limit liczby wniosków nie ogranicza w żaden sposób realizacji projektów – eTwinnerzy w dalszym ciągu mogą prowadzić dowolną liczbę projektów.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. Projekt musi być międzynarodowy - zarejestrowany pomiędzy szkołami z dwóch różnych krajów.
 2. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 3. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 4. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 5. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
 6. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na TwinSpace (zakładka STRONY), a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi. Należy zadbać przede wszystkim o widoczność wspólnych produktów – utworzenie dodatkowej strony (np. Wspólne produkty/rezultaty – w języku projektu) ułatwi odnalezienie i zapoznanie się z kluczowymi elementami współpracy.
 7. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę na stronach TwinSpace..

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

 • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
 • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
 • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.

Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy.

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim lub angielskim.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące najważniejszych aspektów projektu:

Planowanie projektu
 

Współpraca w projekcie
 

Dokumentacja i organizacja TwinSpace
 

Ewaluacja w projekcie
 

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

Zapoznaj się z materiałami z warsztatów poświęconych jakości projektów
 

 

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, gdzie co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów, otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. Jeśli w wyniku procesu automatycznej selekcji projekty zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro eTwinning wszyscy partnerzy posiadający KOJ za tę współpracę otrzymują także EOJ.

O Europejską Odznakę nie trzeba wnioskować. Jeśli partnerzy spełniają warunki (wspomniane wyżej) projekt automatycznie zostaje poddawany ewaluacji pod kątem EOJ.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać Europejską Odznakę Jakości w tym roku powinni zgłosić projekt do Krajowej Odznaki Jakości do 31 sierpnia 2024.

Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na platformie ESEP, a także na polskim portalu poniżej.

Zobacz krajowe i europejskie odznaki z wybranego województwa

Kliknij w wybrane województwo, aby wyświetlić statystyki

Odznaczone projekty

Rodzaj odznaki

Rok

Nazwa projektu

Nauczyciel

Szkoła

odznaka 1

2024

100 Postcards --> 100 years of Primary School in Poland

Joanna Stachurska-Nycz

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

odznaka 1

2024

Digitale Familie

Aleksandra Sołtysiak

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

odznaka 1

2024

Digitale Familie

Karolina Woźniak

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku

odznaka 1

2024

Digitale Familie

Katarzyna Łagoda

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

odznaka 1

2024

Digitale Familie

Joanna Derda

Szkoła Podstawowa w Szonowie

odznaka 1

2024

Digitale Familie

Aneta Mioduszewska

Szkoła Podstawowa w Lisewie

odznaka 1

2024

Hello Autumn

Anna Starczyk

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach

odznaka 1

2024

STEAM with games

Marta Cybula

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie

odznaka 1

2024

S.A.Ph.E HOME

Karolina Budna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

odznaka 1

2024

Amazing May

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2024

WE SING THE WORLD

Agnieszka Kasprzycka

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku

odznaka 1

2024

Digitale Familie

Beata Wiktor

Szkoła Podstawowa w Młynnem

odznaka 1

2024

EuroKids

Anna Gostomska

International School of Gdansk

odznaka 1

2024

Our Special English Days

Anna Napurka

Przedszkole Nr 110 im. Warszawskiej Syrenki w Warszawie

odznaka 1

2024

The Sky Is The Limit - Motivation To Learn

Agnieszka Tracz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

odznaka 1

2024

Green Planet

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2024

Green Planet

Regina Smolin-Makuch

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2024

Talkfest

Anna Missima

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2024

Talkfest

Anna Chojnacka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "4 Pory Roku” w Cielu

odznaka 1

2024

Mindful Minds

Małgorzata Tęcza-Piechura

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich

odznaka 1

2024

School Newspaper

Joanna Łukawska

Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie

odznaka 1

2024

Xmas around the world

Agnieszka Podgórska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Radomiu

odznaka 1

2024

Time For Well Being

Regina Smolin-Makuch

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Halina Kleinschmidt

Zespół Przedszkolny nr 2 w Gdańsku

odznaka 1

2024

GREEN ACTION PROJECT

Agnieszka Besser-Krysiak

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach

odznaka 1

2024

Art-habet or alphabet and art

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2024

Art-habet or alphabet and art

Agnieszka Bruska

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2024

Christmas

Renata Płonka

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2024

NETWORK SECURITY

Agnieszka Kasprzycka

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku

odznaka 1

2024

Math and Art Together

Dorota Dankowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2024

Math and Art Together

Elżbieta Dras

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

odznaka 1

2024

Around the world in 180 days

Agnieszka Rychlik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2024

Keep calm and get relaxed

Magdalena Janowska

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornej

odznaka 1

2024

Time to Rhyme

Anna Missima

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2024

Time to Rhyme

Anna Chojnacka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "4 Pory Roku” w Cielu

odznaka 1

2024

Inspiring Museums

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2024

Art-habet or alphabet and art

Agnieszka Rychlik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2024

SEA HEROES

Dorota Kosowska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2024

KI-DaF

Justyna Sobota

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Ciesznie

odznaka 1

2024

You are what you eat

Marzena Mizek-Banach

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie

odznaka 1

2024

ABC

Anna Missima

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2024

ABC

Anna Chojnacka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "4 Pory Roku” w Cielu

odznaka 1

2024

MY CULTURAL TREASURE

Dorota Kosowska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2024

EIGHT DOORS OF INTELLIGENCE

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2024

My future looks so bright…

Jolanta Okuniewska

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

odznaka 1

2024

REMIND: Resilience in My Mind

Anna Plewa

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej

odznaka 1

2024

BULLY THERAPY

Katarzyna Pietras

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

odznaka 1

2024

EVERYWHERE WITH OUR VALUES

Marlena Kowalska

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1

2024

Autumn suits us

Paulina Kacprzak

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej

odznaka 1

2024

Digitale Familie

Jolanta Taczkowska

Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Anna Śliwka

Zespół Przedszkolny nr 2 w Gdańsku

odznaka 1

2024

Around the world in 180 days

Agnieszka Bruska

Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy

odznaka 1

2024

Hello Autumn

Dagmara Górska-Baron

Szkoła Podstawowa nr 3 w Będzinie im. Kornela Makuszyńskiego

odznaka 1

2024

Odkryj lekturę - przygoda z literaturą i mediami

Michalina Lis

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie

odznaka 1

2024

Art-habet or alphabet and art

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2024

Autumn suits us

Wioleta Grabowska

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Mariola Waluk

Przedszkole Miejskie nr 5 w Olsztynie

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Katarzyna Kubasik

Publiczne Przedszkole Bajka w Olsztynie

odznaka 1

2024

Digitale Familie

Monika Stańska

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Danuta Turajska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Weronika Janicka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej-Potulickiej w Kórniku

odznaka 1

2024

ABC be safe with me

Beata Adamska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie

odznaka 1

2024

HEALTHY INTERNATIONAL WEEKLY MENU

Beata Brylowska

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

odznaka 1

2024

Around the world in 180 days

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2024

Autumn tree

Iwona Pawłowska

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie

odznaka 1

2024

Watershed of the future

Karolina Sokołowska

Szkole Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu

odznaka 1

2024

Keep Calm and Have Fun!

Katarzyna Kojtych-Dubec

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2024

Verschieden, aber doch gemeinsam

Małgorzata Czech

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

odznaka 1

2024

105 SMALL STEPS FOR LITHUANIA

Renata Pawłowicz

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2024

SAY HELLO TO SPACE

Dorota Kosowska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2024

The place where I live...

Monika Wargocka

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

odznaka 1

2024

TRIP - Travelling Responsibly Inspired and Peacefully

Agnieszka Szewczyk

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

odznaka 1

2024

TRIP - Travelling Responsibly Inspired and Peacefully

Anna Beetz

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

odznaka 1

2024

Odkryj lekturę - przygoda z literaturą i mediami

Kamilla Bienias

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni

odznaka 1

2024

Odkryj lekturę - przygoda z literaturą i mediami

Elżbieta Grzybowska

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

odznaka 1

2024

Odkryj lekturę - przygoda z literaturą i mediami

Małgorzata Woźniak

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

odznaka 1

2024

Odkryj lekturę - przygoda z literaturą i mediami

Dorota Czermak

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Danuta Kołodziejczyk

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Agnieszka ŁUCZAK

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Przygodzicach

odznaka 1

2024

MULTIDISCIPLINARY STEM SKILLS

Agnieszka Tracz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

odznaka 1

2024

Autumn tree

Agata Mazurkiewicz

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2024

Autumn tree

Katarzyna Ślęzak

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1

2024

GENIO & INGENIO: EL DESCUBRIMIENTO DE LA IDENTIDAD

Bartłomiej Prokop

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

odznaka 1

2024

Keep Calm and Have Fun!

Regina Smolin-Makuch

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2024

H2O - the liquid of Life

Ewelina Głowacz

Szkoła Podstawowa nr 27 im. K.K.Baczyńskiego w Kielcach

odznaka 1

2024

Unique Building

Agnieszka Patalita

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

odznaka 1

2024

Good start

Ewelina Szostek

Zespół Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" w Sosnowcu

odznaka 1

2024

Good start

Dorota Deroń

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Magdalena Tworek

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Magdalena Stolorz

Przedszkole Nr 5 w Tychach

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Anna Zadrag

Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Krzysztofa Pankowska

Przedszkole nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Aleksandra Kucińska

Przedszkole nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Anna Urbasik

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Małgorzata Basiak-Stręk

Samorządowe Przedszkole nr 6 w Krakowie

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Agata Sobera

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2024

Autumn leaves are falling down

Paulina Murszewska

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

odznaka 1

2024

Advent Calendar

Klaudia Antoniak

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie

odznaka 1

2024

Watershed of the future

Tomasz Ordza

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

odznaka 1odznaka 2

2024

Autumn tree

Agnieszka Zajączkowska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim

odznaka 1odznaka 2

2024

Autumn tree

Justyna Kieres

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1odznaka 2

2024

Autumn tree

Justyna Śpiewak

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2024

FUN with English

Dominika Furdyna

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Ksymena Kieca

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Anna Sobocińska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami dwujęzycznymi w Suchym Lesie

odznaka 1odznaka 2

2024

The sense of Rainbow colours

Aleksandra Armada

Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Joanna Roczniak

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Agnieszka Michalik

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Firleju

odznaka 1

2024

Rękawice Życzliwości

Justyna Kochmanska

Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie