Lista Odznak i statystki z wybranego województwa znajdują się na dole strony.

Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym międzynarodowym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego i europejskiego standardu. Odznaka Jakości jest przyznawana jako: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach międzynarodowego projektu osiągnęła określony poziom.

Każdy nauczyciel zarejestrowany w Programie może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, który realizuje.

Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Zgłaszanie projektu do Krajowej Odznaki Jakości

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na profilu projektu na platformie ESEP. Przy każdym międzynarodowym projekcie (rejestrowanym pomiędzy placówkami z dwóch różnych krajów) znajduje się opcja „Ubiegaj się o odznakę jakości”, która otwiera formularz raplikacyjny dla danego projektu.

Zgłoszone projekty oceniane są w terminie maksymalnie 30 dni roboczych.

Każdy nauczyciel, w ciągu roku szkolnego (okres:  1 sierpnia – 31 lipca), będzie mógł wysłać formularz aplikacyjny tylko dla 4 projektów. Na tę liczbę nie wypłynie wynik ewaluacji – odrzucenie któregokolwiek z 4 wniosków nie umożliwi wysłania kolejnego.

Przygotowując się do wnioskowania o KOJ warto więc wybrać projekty spełniające opisane poniżej kryteria w najwyższym stopniu – dotyczy to zwłaszcza kwestii współpracy i tworzenia wspólnych produktów.

Limit liczby wniosków nie ogranicza w żaden sposób realizacji projektów – eTwinnerzy w dalszym ciągu mogą prowadzić dowolną liczbę projektów.

Wymagania i kryteria przyznawania Krajowej Odznaki Jakości

Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. Projekt musi być międzynarodowy - zarejestrowany pomiędzy szkołami z dwóch różnych krajów.
 2. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 3. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 4. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 5. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
 6. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na TwinSpace (zakładka STRONY), a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi. Należy zadbać przede wszystkim o widoczność wspólnych produktów – utworzenie dodatkowej strony (np. Wspólne produkty/rezultaty – w języku projektu) ułatwi odnalezienie i zapoznanie się z kluczowymi elementami współpracy.
 7. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę na stronach TwinSpace..

Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

 • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
 • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
 • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.

Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy.

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące najważniejszych aspektów projektu:

Planowanie projektu
 

Współpraca w projekcie
 

Dokumentacja i organizacja TwinSpace
 

Ewaluacja w projekcie
 

Zgłoszenie do Krajowej Odznaki Jakości można wypełnić w języku polskim.

Zapoznaj się z materiałami z warsztatów poświęconych jakości projektów
 

 

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości (EOJ) przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym projektom, gdzie co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów, otrzymało już Krajową Odznakę Jakości. Jeśli w wyniku procesu automatycznej selekcji projekty zostały zaproponowane do Europejskiej Odznaki Jakości przez co najmniej jedno Krajowe Biuro eTwinning wszyscy partnerzy posiadający KOJ za tę współpracę otrzymują także EOJ.

O Europejską Odznakę nie trzeba wnioskować. Jeśli partnerzy spełniają warunki (wspomniane wyżej) projekt automatycznie zostaje poddawany ewaluacji pod kątem EOJ.

Europejskie Odznaki Jakości przyznawane są tylko raz w roku i ogłaszane są na portalu eTwinning.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać Europejską Odznakę Jakości w tym roku powinni zgłosić projekt do Krajowej Odznaki Jakości do 31 sierpnia 2023.

Europejska Odznaka Jakości jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o Europejską Nagrodę eTwinning. Partnerzy, którzy NIE otrzymali Europejskiej Odznaki Jakości nie będą mogli uczestniczyć w konkursie europejskim.

Krajowa i Europejska Odznaka Jakości mają postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie nauczyciela (Desktopie). Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na platformie ESEP, a także na polskim portalu poniżej.

Zobacz krajowe i europejskie odznaki z wybranego województwa

Kliknij w wybrane województwo, aby wyświetlić statystyki

Odznaczone projekty

Rodzaj odznaki

Rok

Nazwa projektu

Nauczyciel

Szkoła

odznaka 1

2023

Waiting for Christmas

Edyta Smółkowska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" w Trzebnicy

odznaka 1

2023

MY FUTURE, MY OCCUPATION

Jolanta Moc

Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach

odznaka 1

2023

Art of Class

Sabina Stasiak

Szkoła Podstawowa nr 48 im. AK w Częstochowie

odznaka 1

2023

P(eT)s Add Joy to Our Life

Jolanta Okuniewska

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie

odznaka 1

2023

Birds around the world

RenataPawłowicz

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie

odznaka 1

2023

FUN with English

Dominika Wilk

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie

odznaka 1

2023

USED but not USELESS

Arleta SZYDŁOWSKA

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

odznaka 1

2023

Good start

Kamila Michałowska

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

odznaka 1

2023

THE POWER OF ART IN SPECIAL EDUCATION

Joanna Zalewska-Coldron

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

odznaka 1

2023

H2O - the liquid of Life

Ewelina Kusiak

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Wrocławiu

odznaka 1

2023

The Angevins, a European dynasty: testimonies, settlements, relics

Katarzyna Bielecka

Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

odznaka 1

2023

LET´S SHARE OUR SCHOOL/TOWN LIFE

Urszula Katarzyna Furmańska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2023

My Dream Class

Stanisława Podleśny

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku

odznaka 1

2023

COLORFUL AUTUMN

Agata Piech

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach

odznaka 1

2023

MATH SHOT

Małgorzata Jurys

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2023

Sing, play and move NEW!

Klaudia Pokrzywniak

Przedszkole nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

odznaka 1

2023

Sing, play and move NEW!

Kinga Jańczyk

Przedszkole nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

odznaka 1

2023

Little and Big Adventures of Dragonfly

Marzena Wiecierzycka

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie

odznaka 1

2023

MY FUTURE

Patrycja Kliszewska

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

odznaka 1

2023

What's new about the news?

Łukasz Kamiński

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku

odznaka 1

2023

Excuse me Mr. Apollo

Alicja Pietkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Matejki w Pruszczu Gdańskim

odznaka 1

2023

Happy Mail

Anna Smeja-Robak

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

Let's sing Christmas!

Małgorzata Chojnacka

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łączanach

odznaka 1

2023

Lead4PEACE

Renata Szewczyk

Szkoła Podstawowa im Augustyna Suskiego w Szaflarach

odznaka 1

2023

Language Learning Via Arts

Renata Klimek-Kowalska

Akademickie Liceum Ogolnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku

odznaka 1

2023

Mit Freude Deutsch lernen

Edyta Kozieł

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi

odznaka 1

2023

I am Child with My Rights

Beata Łukaczyńska

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich

odznaka 1

2023

Our Cultural Heritage

Joanna Materna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy

odznaka 1

2023

Little and Big Adventures of Dragonfly

Martyna Malinowska

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rzepinie

odznaka 1

2023

Vivre au vert pour un avenir inclusif et durable

Małgorzata Sokołowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

odznaka 1

2023

ERASMUS + School of success CONTINUE

Magdalena Szarek-Witek

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze

odznaka 1

2023

Exploring International Mathematics

Piotr Rogalski

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Warszkowie

odznaka 1

2023

Eco echoes

Danuta Bartkowiak-Siekańska

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu

odznaka 1

2023

Sun Water Wind of Renewable Energy

Larysa Studzińska

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni

odznaka 1

2023

The Trees of Our Lives

Katarzyna Brzozowska

Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

odznaka 1

2023

Responsible entrepreneurs

Ilona Górnik-Miśkiewicz

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

odznaka 1

2023

Today a reader tomorrow a leader

Anna Gacki

Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich

odznaka 1

2023

LET'S PLAY WITH TOYS

Bogusława Borowska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2023

My European pen - pal

Patrycja Kliszewska

Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku

odznaka 1

2023

Colourful autumn

Beata Bazan-Łabudzka

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2023

R-EVOLUTIONS to change the world!

Marzena Zakuła

Zespół Szkół w Żarkach

odznaka 1

2023

Happy Maths

Andrzej Wilk

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu

odznaka 1

2023

Happy Maths

Justyna Kukułka

Szkoła Podstawowa nr 13 w Zawierciu

odznaka 1

2023

Değerlerim Değerlilerim / My values - ​​My precious / Moje wartości - Moje skarb

Anna Napora

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4 W KRAKOWIE

odznaka 1

2023

Değerlerim Değerlilerim / My values - ​​My precious / Moje wartości - Moje skarb

Agnieszka Jamrozik

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4 W KRAKOWIE

odznaka 1

2023

Değerlerim Değerlilerim / My values - ​​My precious / Moje wartości - Moje skarb

Joanna Przygodzka

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4 W KRAKOWIE

odznaka 1

2023

Sing, play and move NEW!

Paulina Gołaszewska

Przedszkole nr 3 "Jarzębinka" w Śremie

odznaka 1

2023

Aus der Vergangenheit lernen und gemeinsam Brücken in die Zukunft bauen

Edyta Dobiesz-Jąderko

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

odznaka 1

2023

Never judge a country by its name

Agnieszka Łączka

Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini-Gaju

odznaka 1

2023

Exploring STREAM with our team

Magda Piechaczek

Samorządowe Przedszkole w Liwie

odznaka 1

2023

Exploring STREAM with our team

Wioleta Księżopolska

Samorządowe Przedszkole w Liwie

odznaka 1

2023

Learning Foreign Language through Outdoors Activities

Anna Lewandowska-Robak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

odznaka 1

2023

eTwinning schools celebrate together

Urszula Katarzyna Furmańska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2023

V@lues4all!

Paulina Majdzińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

Zero Waste Awareness

Karolina Błażej

Szkoła Podstawowa im. bł. ks.Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej

odznaka 1

2023

My Friend is a Bee

Małgorzata Haberek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

odznaka 1

2023

Digi Town

Magdalena Szyk-Wojtkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Justyna Mierzejewska

Szkoła Podstawowa w Puchałach

odznaka 1

2023

Playing with art

Ewa Stanuch-Dyduch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2023

My HEROES. Who were they?

Ewa Stanuch-Dyduch

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2023

Don't judge a book by its cover

Ewa Woźniak

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

odznaka 1

2023

GREEN KIDS IN GREEN SCHOOLS

Aleksandra Panczek

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

odznaka 1

2023

KİTAP OKUMANIN GÜCÜ ( THE POWER OF READING BOOKS)

Barbara Smok

Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim

odznaka 1

2023

COLORFUL AUTUMN

Agata Szczypiorska

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie

odznaka 1

2023

Say what you feel!

Joanna Czernikiewicz-Fałdzińska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie

odznaka 1

2023

Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechem

Dorota Dudzińska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

odznaka 1

2023

Veda s úsmevom/Nauka z uśmiechem

Marzena Stępień

Przedszkole Miejskie nr 11 "Akademia Uśmiechu" w Legionowie

odznaka 1

2023

Treffpunkt Jugendcafe

Justyna Sobota

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Ciesznie

odznaka 1

2023

Enviro-Mental Journey

Natalia Kowalska

Publiczna Szkoła Podstawowa nr. 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Sandra Kurdynowska

Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Karolina Makarewicz

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie

odznaka 1

2023

Social Ex/Inclusion

Sandra Kurdynowska

Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią

odznaka 1

2023

Social Ex/Inclusion

Ewa Lewandowska

Szkoła Podstawowa im. Anny i Alfreda Krzyckich w Słębowie

odznaka 1

2023

Be Creative, Be Green

Magdalena Sławska-Opozda

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Starachowicach

odznaka 1

2023

Learning from the past, designing our future.

Ada Uchman

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

odznaka 1

2023

Wiosenne Scratchowanie/ Spring Scratching

Anna Wilczyńska

Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Anna Baszyńska

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Alicja Łaska

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Justyna Jamnik-Bojewska

Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Agnieszka Wolska

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Katarzyna Kobryń

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2023

TEEN BUCKET LIST

Kamila Thomas-Dąbrzał

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2023

KEYS TO WELL-BEING

Kamila Thomas-Dąbrzał

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu

odznaka 1

2023

A Rainbow of Emotions

Renata Wieczorek

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

odznaka 1

2023

Culture Club

Paulina Majdzińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

From Newbies to All-Stars

Joanna Sokołowska-Witowska

Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Milena Felska

Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią

odznaka 1

2023

Mathematics of The Universe

Justyna Zamojska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2023

Learning Foreign Language through Outdoors Activities

Anna Lewandowska-Robak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

odznaka 1

2023

eTwinning schools celebrate together

Urszula Furmańska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2023

V@lues4all!

Paulina Majdzińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

Zero Waste Awareness

Karolina Błażej

Szkoła Podstawowa im. bł. ks.Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej

odznaka 1

2023

My Friend is a Bee

Małgorzata Haberek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

odznaka 1

2023

Digi Town

Magdalena Szyk-Wojtkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Justyna Mierzejewska

Szkoła Podstawowa w Puchałach

odznaka 1

2023

TechNoWater

Olga Góźdź

Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi

odznaka 1

2023

Around the year

Anna Kotowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

odznaka 1

2023

Book a book

Malwina Kordus

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu

odznaka 1

2023

Kleider machen Leute, aber das Herz macht den Menschen.

Wiesława Dziendziel

Zespół Szkół nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

The Idiom Mystery

Aneta Wójcik

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bl. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach

odznaka 1

2023

LET'S PLAY WITH TOYS

Olga Zawisza

Prywatna Szkoła Podstawowa "Arkona" w Siemianowicach Śląskich

odznaka 1

2023

Marching Out Mental Misery

Marlena Milewska

Zespół Szkół Sportowych w Ełku

odznaka 1

2023

My hometown

Małgorzata Haberek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Libuszy

odznaka 1

2023

Jack and his Beanstalk in the LAB

Urszula Tucholska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu

odznaka 1

2023

COLORFUL AUTUMN

Katarzyna Ogrodowczyk

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

odznaka 1

2023

Social Ex/Inclusion

Paulina Majdzińska

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

UNICEF-Puppen auf Europareise

Małgorzata Walczykiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie

odznaka 1

2023

Food connects people

Urszula Tucholska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krasnopolu

odznaka 1

2023

Junge Leute geben nicht auf!

Magdalena Karamucka-Marcinkiewicz

Zespół Szkół w Mogilnie

odznaka 1

2023

Unsere Schule in 2050

Malwina Kordus

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 we Wrocławiu

odznaka 1

2023

Awareness With Youtube

Magdalena Zarańska

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile

odznaka 1

2023

Awareness With Youtube

Maria Golecka

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile

odznaka 1

2023

Awareness With Youtube

Małgorzata Wucens

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile

odznaka 1

2023

Cristmas traditions all around the world

Dorota Deroń

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

odznaka 1

2023

Paintings worth a thousand words

Joanna Kuroczko

Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu

odznaka 1

2023

Paintings worth a thousand words

Elżbieta Węgrzynowska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

odznaka 1

2023

GO-L.I.V.E! GO-Learning Important Values in eTwinningHub!

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Beata Kubińska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Agnieszka Mucha

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie

odznaka 1

2023

Easter is coming

Małgorzata Konieczna

Przedszkole nr 11 w Warszawie

odznaka 1

2023

I believe I can....

Edyta Karwowska

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie

odznaka 1

2023

Cook book challenge

Monika Dalton

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu

odznaka 1

2023

My HEROES. Who were they?

Monika Derewońko

Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Przedszkole Montessori w Dąbrowie Górniczej

odznaka 1

2023

Midnight Travellers

Barbara Głuszcz

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

odznaka 1

2023

Tell Tale Land

Alicja Cielesta

Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach

odznaka 1

2023

Creative young entrepreneurs

Krzysztof Maruszak

Zespół Szkół nr 2, im. mjra H. Dobrzańskiego Hubala w Aleksandrowie Kujawskim

odznaka 1

2023

The World is a Playground

Katarzyna Urbaniak

Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu

odznaka 1

2023

The World is a Playground

Malwina Jaworska

Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz im. Jana Pawła II w Sieradzu

odznaka 1

2023

Oh! Yeah!Boom! Let’s play with a book!

Anna Urbasik

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej

odznaka 1

2023

This is my School

Beata Leszczuk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach

odznaka 1

2023

Math with games

Barbara Ufnal - Budzyła

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie

odznaka 1

2023

What's buzzing in the hive?

Anna Urbasik

Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju im. M. Jeżowskiej

odznaka 1

2023

FLYING LETTERS

Iwona Adamczuk

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu

odznaka 1

2023

LET'S PLAY WITH TOYS

Jarosław Karczmarzyk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie

odznaka 1

2023

SDGs Community Builders

Edyta Karwowska

Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie

odznaka 1

2023

GreenHeroes

Katarzyna Drabarek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach

odznaka 1

2023

Eat Healthy, Stay Healthy

Aleksandra Pitura-Dobk

Szkoła Podstawowa w Pasiekach

odznaka 1

2023

Young Voices Green Choices

Monika Khan

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej

odznaka 1

2023

Birds around the world

Kamila Jendrzejewska-Bonek

Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej

odznaka 1

2023

English With Me

Edyta Borowicz-Czuchryta

Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie

odznaka 1

2023

Stay safe online

Ewa Lisiowska

Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza w Warszawie

odznaka 1

2023

Let’s get to know each country

Magdalena Misiak

Szkoła Podstawowa w Lipiczu

odznaka 1

2023

Education 4 You

Małgorzata Herok

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

odznaka 1

2023

S.T.A.R.S & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y - 2

Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

odznaka 1

2023

The Idiom Mystery

Katarzyna Drabarek

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach

odznaka 1

2023

The Idiom Mystery

Karolina Kozłowska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bl. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach

odznaka 1

2023

The Idiom Mystery

Agnieszka Fedorko

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

odznaka 1

2023

The Idiom Mystery

Katarzyna Głaczkowska

Publiczna Szkoła Podstawowa im. bl. ks. prof. Franciszka Rosłańca w Wyśmierzycach

odznaka 1

2023

Blocks to code robots

Małgorzata Woźniak

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

odznaka 1

2023

An International Advent Calendar

Justyna Majdecka

Przedszkole "Happy Days - Szczęśliwe Dni" w Koszalinie

odznaka 1

2023

This is my country

Aneta Prokop

Szkoła Podstawowa w Kłomnicach

odznaka 1

2023

About Christmas

Beata Leszczuk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach

odznaka 1

2023

Our Schools, Beautiful, Sustainable, Together

Beata Kubińska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2023

Four seasons of pre-schoolers

Elżbieta Sobolewska

Przedszkole nr 1 "Bajka" w Myszkowie

odznaka 1

2023

3d printed Board Game #STEM3

Anna Dzierko

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy

odznaka 1

2023

3d printed Board Game #STEM3

Anna Wojciechowska

Szkoła Podstawowa w Trzebielu

odznaka 1

2023

Europe through Festivals

Joanna Dybala

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy

odznaka 1

2023

Count on Nature

Marzena Borawska

Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 12 w Sopocie

odznaka 1

2023

A Stream way to give away

Beata Kubińska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2023

International LEGO Day

Małgorzata Jóskowiak- Reszko

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2023

Christmas in our country

Maria Jastrzab

Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie

odznaka 1

2023

We are all EuroPALS

Monika Mojsiejonek

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze

odznaka 1

2023

Little and Big Adventures of Dragonfly

Edyta Karwowska

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika w Warszawie

odznaka 1

2023

Fitness, wellness and mindfulness: a post pandemic view#eTwEC

Beata Wójcik

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach

odznaka 1

2023

Little and Big Adventures of Dragonfly

Marlena Oszutowska

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2023

Little and Big Adventures of Dragonfly

Dagmara Górska-Baron

Szkoła Podstawowa nr. 3 w Będzinie im. Kornela Makuszyńskiego

odznaka 1

2023

Little and Big Adventures of Dragonfly

Katarzyna Ciborska

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie

odznaka 1

2023

First Step to Mathematics

Monika Wiśniewska

Przedszkole nr 124 w Warszawie

odznaka 1

2023

Little and Big Adventures of Dragonfly

Beata Minta

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

odznaka 1

2023

Wonders of the world

Małgorzata Jóskowiak- Reszko

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2023

Wonders of the world

Paulina Kurowska-Loryńska

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Grażyna Filak

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Anna Boruch

Publiczna Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Czarni

odznaka 1

2023

The Heart Of Art

Maria Pirecka

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie

odznaka 1

2023

HEALTHY LIFE HEALTHY GENERATIONS

Katarzyna Kaliszewska

Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach

odznaka 1

2023

eTwinWorld Travel Agency

Aleksandra Dunajska

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

odznaka 1

2023

Learn Math

Agnieszka Bruska

Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

Learn Math

Beata Kubińska

Szkoła Podstawowa im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie

odznaka 1

2023

Learn Math

Beata Minta

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

odznaka 1

2023

Empathy Turtles: For me, for You and Nature

Elżbieta Sobolewska

Przedszkole nr 1 "Bajka" w Myszkowie

odznaka 1

2023

Just read it!

Katarzyna Bulczak

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach

odznaka 1

2023

Just read it!

Aleksandra Dunajska

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni

odznaka 1

2023

Just read it!

Katarzyna Sopolińska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Joanna Kuroczko

Szkoła Podstawowa nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Paulina Kurowska-Loryńska

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Renata Szczyglewska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Emilii Plater w Bogatyni

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Iwona Witczak

Miejskie Przedszkole nr 3 w Sosnowcu

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Ewa Izydorczyk

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

odznaka 1

2023

TRAVEL WITH STEM

Joanna Ogórek

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Starachowicach

odznaka 1

2023

Erfindungen, die Geschichte veränderten

Kinga Kobrzyńska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach

odznaka 1

2023

MY DEAR COUNTRY

Marlena Poręba

Przedszkole Miejskie nr 4 w Lublińcu

odznaka 1

2023

Greentopia- our sustainable home

Anna Korzonek

Szkoła Podstawowa nr 9 im. gen. Józefa Wybickiego w Wejherowie

odznaka 1

2023

The sense of Rainbow colours

Paulina Stiler

Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu

odznaka 1

2023

COLORFUL AUTUMN

Beata Wójcik

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Puławach

odznaka 1

2023

A Beautiful, inclusive and sustainable European school

Izabela Kraińska

Zespół Szkół im. S. Staszica w Nakle nad Notecią

odznaka 1

2023

The Sound Of Nature

Elwira Wielgosz

Zespół Szkół w Opatowie Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie

odznaka 1

2023

Playing with art

Renata Płonka

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

Math with games

Ewelina Halicka-Małolepsza

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie

odznaka 1

2023

Math with games

Iwona Skórska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie

odznaka 1

2023

My HEROES. Who were they?

Agnieszka Rychlik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli

odznaka 1

2023

THE POSITIVE THINKING GUIDE

Magdalena Janowska

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2023

Getting to know glass

Małgorzata Jóskowiak-Reszko

Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza w Gnieźnie

odznaka 1

2023

SingEnglish

Anna Chojnacka

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "4 Pory Roku"

odznaka 1

2023

Mathematics and Science

Maria Pirecka

Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie

odznaka 1

2023

Share our local heritage

Rozalia Dziedzic

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu

odznaka 1

2023

Wymodelowane podróże

Małgorzata Woźniak

Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie

odznaka 1

2023

Being Healthy Isn't a Goal, It’s Our Way Of Living

Iwona Gawryluk

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2023

Feel like a writer and be a human rights fighter

Agnieszka Węgrzyn

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Sierczy

odznaka 1

2023

SUSTAIN TO ATTAIN

Małgorzata Łączkowska

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu

odznaka 1

2023

Don't judge a book by its cover

Urszula Katarzyna Furmańska

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Konstancinie-Jeziornie

odznaka 1

2023

Our Eco Minecraft School

Justyna Gejdel

Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Gdańsku

odznaka 1

2023

AND YOU?

Elżbieta Cukierska-Koc

CV LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

odznaka 1

2023

DIGital CULTURal heritagE!

Katarzyna Spisak

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni

odznaka 1

2023

DIGital CULTURal heritagE!

Bożena Dobranowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni

odznaka 1

2023

Twin-A-Friend

Elżbieta Dziub

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie

odznaka 1

2023

SEASON STORIES

Weronika Kuś

Szkoła Podstawowa nr 17 im. prof. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej

odznaka 1

2023

Growth mindset

Magdalena Wiórkowska

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej

odznaka 1

2023

Our Planet- Our Home: Sustainable, Democratic, Green schools

Marta Kulik-Kamińska

2 Liceum Ogólnokształcące im. Jana 3 Sobieskiego w Tczewie

odznaka 1

2023

Helloween

Barbara Jaworska

Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

odznaka 1

2023

A WORLD OF LAKES

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

Europe through Festivals

Agnieszka Czekajlo

Przedszkole Układanka w Świętej Katarzynie

odznaka 1

2023

Meeting new friends in Poland, Italy and Spain

Ewa Kinga Winiarczyk

Salezjańska Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przemyślu

odznaka 1

2023

Prespávačka s Andersenom

Rozalia Dziedzic

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu

odznaka 1

2023

Auf Deutsch mit Book Creator

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

odznaka 1

2023

My Renewed Energy

Magdalena Pawłowska

Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie

odznaka 1

2023

eTwin Traveler

Joanna Czernikiewicz-Fałdzińska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie

odznaka 1

2023

Colour Travellers

Magdalena Dybiżbańska-Klinkosz

Calineczka Przedszkole Językowo Muzyczne w Gdańsku

odznaka 1

2023

WATER = LIFE

Agnieszka Salamon

Niepubliczna Szkoła Podstawowa LEGATO w Szczecinie

odznaka 1

2023

Wellbeing designers

Bożena Kubica

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach

odznaka 1

2023

QUEST IN EGYPT

Anna Bębenek

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

QUEST IN EGYPT

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2023

Space Challenges

Anna Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2023

GreenHeroes

Karolina Witoszek

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

odznaka 1

2023

GreenHeroes

Katarzyna Adamiec

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

odznaka 1

2023

GreenHeroes

Rozalia Dziedzic

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II we Wrocławiu

odznaka 1

2023

GreenHeroes

Dagmara Górska-Baron

Szkoła Podstawowa nr. 3 w Będzinie im. Kornela Makuszyńskiego

odznaka 1

2023

Education 4 You

Katarzyna Siwczak

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

odznaka 1

2023

Learning from the past, designing our future.

Magdalena Buczma-Pawelec

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

odznaka 1

2023

Learning from the past, designing our future.

Aniela Korybalska

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

odznaka 1

2023

Italy + Poland + Turkey = cooperation Maths is universal

Anna Gosek

Szkoła Podstawowa nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach

odznaka 1

2023

Winter cafe for birds

Joanna King

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych

odznaka 1

2023

eSafety first

Aneta Wilk

Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni

odznaka 1

2023

Kreativ lernen mit Greenscreen

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy

odznaka 1

2023

Do Sports For Nature

Aleksandra Sikorska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku

odznaka 1

2023

What's buzzing in the hive?

Agnieszka Czekajlo

Przedszkole Układanka w Świętej Katarzynie

odznaka 1

2023

What's buzzing in the hive?

Anna Śliwka

Zespół Przedszkolny nr2 w Gdańsku

odznaka 1

2023

What's buzzing in the hive?

Katarzyna Kubasik

Publiczne Przedszkole Bajka Olsztyn

odznaka 1

2023

Paintings worth a thousand words

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2023

Where are you from

Anna Kotowska

II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

odznaka 1

2023

Paintings worth a thousand words

Danuta Dereszyńska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2023

Paintings worth a thousand words

Ewa Izydorczyk

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

odznaka 1

2023

Paintings worth a thousand words

Beata Minta

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim

odznaka 1

2023

Paintings worth a thousand words

Iwona Pawłowska

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Rostarzewie

odznaka 1

2023

MY HEALTHY LIFE SHOP

Małgorzata Mierzejewska

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

odznaka 1

2023

Youth Everywhere

Joanna Zielińska

V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

STEAM with fairy tales

Renata Płonka

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

Deutsch-Polnische Solidarität mit der Ukraine - Richeza-Preis 2023

Celina Świebocka

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. bł. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy

odznaka 1

2023

RRRRecycling

Dagmara Terzis-Deja

Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu

odznaka 1

2023

A hero's journey

Edyta Siwek

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2023

A small choir for a great continent 3

Renata Chrostowska

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach

odznaka 1

2023

A small choir for a great continent 3

Anna Lubinska

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Jowita Królikowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Agnieszka Kępa

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie

odznaka 1

2023

My first business - Mój pierwszy biznes

Jolanta Maciocha

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

odznaka 1

2023

A Rainbow of Emotions

Joanna Mach

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Słotwińskiego w Kamieniu

odznaka 1

2023

eTwinning Travel Guide

Marta Michalska

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie

odznaka 1

2023

The same or different?

Swietlana Kupis

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.Adama Chętnika w Ostrołęce

odznaka 1

2023

The same or different?

Elżbieta Rogalska

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.Adama Chętnika w Ostrołęce

odznaka 1

2023

The same or different?

Ewa Kinga Okowicka-Dyl

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.Adama Chętnika w Ostrołęce

odznaka 1

2023

The same or different?

Milena Tyszka

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.Adama Chętnika w Ostrołęce

odznaka 1

2023

KİTAP OKUMANIN GÜCÜ ( THE POWER OF READING BOOKS)

Agata Kowalska

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie

odznaka 1

2023

Play With Code

Ewa Majchrzak

Publiczne Przedszkole nr 4 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

Kangaroo Tigers

Krystyna Izdebska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Purdzie, Szkoła Podstawowa im.Tadeusza Pezały w Purdzie

odznaka 1

2023

Together … we can!

Marta Stolarska

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie

odznaka 1

2023

MATH GAMES-KIDS

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2023

MATH GAMES-KIDS

Katarzyna Zwierzchowska-Wnęk

Szkoły MIKRON w Łodzi

odznaka 1

2023

Live Healthy! Be happy!

Małgorzata Drazikowska

Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej

odznaka 1

2023

Easy Math

Adriana Kołek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 im. Jana Pawła II w Rybniku

odznaka 1

2023

English In Funny Ways

Iwona Pawlak

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

odznaka 1

2023

English In Funny Ways

Eliza Bogdańska

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu

odznaka 1

2023

Let's bond: Portugal/Poland

Edyta Siwek

Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

odznaka 1

2023

The Idiom Mystery

Lidia Prajwocka

Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu

odznaka 1

2023

The Idiom Mystery

Marta Mazur-Mańko

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

odznaka 1

2023

Let's grow our branches

Anna Matejczyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich

odznaka 1

2023

Plants for a Sustainable Life

Magdalena Krupińska

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

odznaka 1

2023

Convoi 77: Let’s Never Forget

Anna Pławecka

II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza w Jaworznie

odznaka 1

2023

Colorful notes and rests - music project.

Wioletta Spyt

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie

odznaka 1

2023

Let's take care of the birds

Angelika Śniatała

Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie

odznaka 1

2023

Green Computing for Greener Earth

Justyna Plota

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

odznaka 1

2023

Green Computing for Greener Earth

Katarzyna Kuczyńska

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sokołowicach

odznaka 1

2023

Persuadenglish

Daria Kuć

I Liceum Ogólnkoształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie

odznaka 1

2023

Unique Building

Izabela Cieślińska

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

odznaka 1

2023

ACTION TIME

Krystian Iwaniuk

Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie

odznaka 1

2023

Lass uns unsere Zukunft schützen!

Urszula Sarzyńska

Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie

odznaka 1

2023

Activate Your Senses

Joanna Zalewska-Coldron

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

odznaka 1

2023

Emerging Intelligences

Sylwia Cieślar

Szkoła Podstawowa nr im Jana Pawła II w Skoczowie

odznaka 1

2023

LEARNT (Lets drEAm ouR commoN fuTure)

Małgorzata Łaska

CLXV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

odznaka 1

2023

Let's Podcast!

Magdalena Brodzinska

III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Szafera w Gorzowie Wlkp.

odznaka 1

2023

Let's Podcast!

Izabela Paradowska

Szkoła Podstawowa w Jenińcu

odznaka 1

2023

HERE & NOW with Art and Mindfulness at School

Aneta Kleisa

Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni

odznaka 1

2023

Team up!

Anna Ciba

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie

odznaka 1

2023

Let's do it together

Monika Górecka-Grzywacz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

odznaka 1

2023

Let's do it together

Marta Kotańska

Szkoła Podstawowa nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi im. Twórców Literatury Dziecięcej Warszawie

odznaka 1

2023

Steps for Climate Change

Sylwia Kościkiewicz-Gryc

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie

odznaka 1

2023

Comp@ss

Katarzyna Siwczak

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

odznaka 1

2023

Comp@ss

Małgorzata Herok

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

odznaka 1

2023

Press Pl@y. Gamers4English.

Paulina Kuźmo-Biwan

VI Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Szczecinie

odznaka 1

2023

Let's celebrate together!

Marta Łyszczarz

Przedszkole nr 5 im. Marii Konopnickiej w Myszkowie

odznaka 1

2023

Let the Planet Smile Again

Magdalena Proć

PRZEDSZKOLE ANGLOJĘZYCZNE "MAŁY POLIGLOTA" w Kołobrzegu

odznaka 1

2023

My Nature

Ewa Zdrojewska-Baliniak

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Samostrzelu

odznaka 1

2023

Etwinningville

Alicja Borkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczerbicach

odznaka 1

2023

Seasons in my country

Ewa Domańska

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

odznaka 1

2023

'Have Fun, Learn, Develop'' ''Eğlen,Öğren,Geliştir''

Wojciech Pachniewski

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

odznaka 1

2023

Be creative and make new friends

Anna Wojciechowska

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

odznaka 1

2023

"Four seasons of pre-schoolers"

Joanna Pacholczyk-Mizdalska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2023

Sharper Brains with Mind Games

Agnieszka Boruch

Zespół Placówek Oświatowych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Kadzidle

odznaka 1

2023

Be creative and make new friends

Anna Wojciechowska

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

odznaka 1

2023

Horton Hears A Who

Joanna Czernikiewicz-Fałdzińska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie

odznaka 1

2023

Don't Bully, Be a Friend

Sylwia Cieślar

Szkoła Podstawowa nr im Jana Pawła II w Skoczowie

odznaka 1

2023

Extraordinary creatures : real and fantastic

Agnieszka Kuchniak

Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy

odznaka 1

2023

F.L.Y (Friends in Language Yard)

Barbara Sobczyk

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie

odznaka 1

2023

1.5 Degree: Together Possible

Joanna Kuźnia

I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

odznaka 1

2023

CSI - Climate Scene Inspiration

Tomasz Ordza

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce

odznaka 1

2023

ECO-friendly kids (environmental awareness among children aged 8-10)

AleksandraSobolewska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

odznaka 1

2023

Give Me A Hand

Agnieszka Tracz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

odznaka 1

2023

ECO-friendly kids (environmental awareness among children aged 8-10)

Katarzyna Torchalska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

odznaka 1

2023

ECO-friendly kids (environmental awareness among children aged 8-10)

Iwona Wasser

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

odznaka 1

2023

ECO-friendly kids (environmental awareness among children aged 8-10)

Wioletta Ogiołda

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

odznaka 1

2023

Landscapes: what is created by nature and modified by humanity

Anna Gold-Cywińśka

Szkoła Podstawowa w Sierakowicach

odznaka 1

2023

Regional Dishes

Elżbieta Rogalska

Zespół Szkół nr 3 w Piasecznie

odznaka 1

2023

MASAL GEZEGENİNDE ZİHİNSEL ALEGORİ (MENTAL ALLEGORY ON THE FAIRY PLANET

Ulas Ozturk

British Interantional School of the University of Lodz

odznaka 1

2023

Eat Healthy, Stay Healthy

Agnieszka Silska

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2023

ECO FRIENDLY

Anna Babij

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

odznaka 1

2023

THE ADVENTURES OF ETWINFISH

Agnieszka Chełmecka-Adaszkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku

odznaka 1

2023

THE ADVENTURES OF ETWINFISH

Stanisława Podleśny

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku

odznaka 1

2023

United Rangers of the World

Anna Rakowska

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

odznaka 1

2023

United Rangers of the World

Ewelina Raczek-Krawiec

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze

odznaka 1

2023

Seslerin Büyüsü / The Magic of Sounds

Joanna Zalewska-Coldron

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

odznaka 1

2023

EcoTeens

Martyna Sobiech

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Narzymiu

odznaka 1

2023

Little scientists - from experience to knowledge/ Mali naukowcy

Natalia Czerwiec

Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

odznaka 1

2023

Little scientists - from experience to knowledge/ Mali naukowcy

Anna Kamińska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2023

Little scientists - from experience to knowledge/ Mali naukowcy

Justyna Zamojska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2023

Let's build bridges not walls!

Magdalena Scieszko

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach

odznaka 1

2023

Let's get to know each other

Dominika Pochylska

Szkoła Podstawowa nr 323 w Warszawie

odznaka 1

2023

TREE REMEMBER ME

Sylwia Stepanenko

Zespół Szkół Nr 18 w Warszawie

odznaka 1

2023

Young Scientists Discover the World

Anna Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2023

Career without borders

Aleksandra Werczyńska-Woźniak

Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach

odznaka 1

2023

Happy math

Renata Płonka

Publiczne Przedszkole nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

Happy math

Anna Trybuchowska

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

Where do I come from? - Roots and roads to our common history (Erasmus+ project 2020-2023)

Anna Górska

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie

odznaka 1

2023

Survival English

Katarzyna Nawrocka

Zespół Szkół nr 24 w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

Eco Buddies

Agnieszka Silska

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2023

Eco Buddies

Monika Sadik

Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych

odznaka 1

2023

inoKids

Bronisława Aleksiejuk

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

odznaka 1

2023

PHILOSOPHY AND COMMUNICATION

Anita Kucharczyk

Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Jana Pawła II w Świdnicy

odznaka 1

2023

Our Digital Garden

Marzena Miazek - Banach

IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Łukowie

odznaka 1

2023

The voyage with national and international epics

Anna Kotowska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie

odznaka 1

2023

Our mascot is travelling around Europe!

Izabela Lelo

Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Prostkach

odznaka 1

2023

Traditional Dishes

Anna Szkarłat

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

odznaka 1

2023

Respect life, create eco-conscious students and sustainable bonds

Iwona Toporek

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Rudzie Strawczyńskiej

odznaka 1

2023

Let’s save energy together

Anna Wojciechowska

Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Chełmie

odznaka 1

2023

Momentum

Joanna Zalewska-Coldron

Zespół Szkół nr 16 w Białymstoku

odznaka 1

2023

eTwinning Geocaching

Agnieszka Boruch

Zespół Placówek Oświatowych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Kadzidle

odznaka 1

2023

eTwinning Geocaching

Ewelina Tarsa

XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

odznaka 1

2023

eTwinning Geocaching

Aneta Kwaśniak-Gawłowska

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

odznaka 1

2023

Beasts of Myths

Paulina Matuszak

Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie

odznaka 1

2023

Our Schools, Beautiful, Sustainable, Together

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2023

Holidays in Europe - the same but different

Katarzyna Abramova

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Rawie Mazowieckiej

odznaka 1

2023

Travelling by Nautilus

Katarzyna Falkowska

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2023

Erfindungen, die Geschichte veränderten

Celina Świebocka

Szkoła Podstawowa w Jazowsku

odznaka 1

2023

Erfindungen, die Geschichte veränderten

Magdalena Łuszcz

Zespół Szkół w Gromniku

odznaka 1

2023

Erfindungen, die Geschichte veränderten

Aneta Styrkowiec

Zespół Szkół w Gromniku

odznaka 1

2023

Erfindungen, die Geschichte veränderten

Janina Łyżwa

Zespół Szkół w Gromniku

odznaka 1

2023

Renaissance people around us

Ewelina Cholewińska

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze

odznaka 1

2023

EAT HEALTHY, FEEL HAPPY

Anna Szkarłat

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach

odznaka 1

2023

Back to normal? - Solidarity and Sustainability in post-pandemic Europe

Paulina Pacyna-Dawid

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

odznaka 1

2023

Young Voices Green Choices

Szymon Sliwinski

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOBÓDCE

odznaka 1

2023

Erasmus+ LET IT SOUND, TILL EVERYBODY NOTICE

Anna Babij

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu

odznaka 1

2023

Young Voices Green Choices

Marta Urynowicz

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Jeleniewie

odznaka 1

2023

Be HEALTHY

Ewelina Kusiak

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Wrocławiu

odznaka 1

2023

Be HEALTHY

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2023

Word Wizards

Aneta Stelmach-Błażewicz

Szkoła Podstawowa im św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

odznaka 1

2023

Learning English with eTwinning School

Anna Szawara

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Rzeszowie

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Anna Szczepaniak

Szkoła Podstawowa nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Beata Leszczuk

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Halasach

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Anna Rewers-Baranowska

Szkoła Podstawowa im. Ryszarda Wincentego Berwińskiego w Zaniemyślu

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Aleksandra Załęska

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

odznaka 1

2023

A healthy mind in a healthy body

Joanna Socha

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnoksztalcące im. Szarych Szeregów w Tarczynie

odznaka 1

2023

Teenagers' world

Monika Piasecka

Szkoła Podstawowa im. S. Klimczaka

odznaka 1

2023

TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES

Joanna Mizera

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

odznaka 1

2023

TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES

Katarzyna Kurtysiak

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

odznaka 1

2023

TRADITIONAL CHILDREN'S GAMES

Katarzyna Glanc-Nawrocka

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

odznaka 1

2023

Yummy eaTwinning Restaurant

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2023

Kahoot! European Cultures

Lucyna Janota

Szkoła Podstawowa w Wyrach

odznaka 1

2023

STEM and Bridges

Wojciech Januchowski

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie

odznaka 1

2023

STEM Journey

Joanna Pacholczyk-Mizdalska

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

odznaka 1

2023

The little STEAM explorers discover Season borders

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Dorota Dankowska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Dorota Stanałowska

Szkoła Podstawowa nr 5 w Bolesławcu

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Elżbieta Dras

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie

odznaka 1

2023

Math is Art, Art is Math

Jagoda Szumczuk

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

odznaka 1

2023

Digital Writers

Joanna Zielińska

V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

Enlightening women

Agnieszka Pieniążek-Siekierska

CV LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie

odznaka 1

2023

PRESCHOOL MATHEMATICS LANGUAGE

Ewelina Wielgus

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2023

PRESCHOOL MATHEMATICS LANGUAGE

Dorota Januszewska

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2023

PRESCHOOL MATHEMATICS LANGUAGE

Elżbieta Gil

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu

odznaka 1

2023

The magic World of Eric Carle

Katarzyna Kaczmarek

Przedszkole Miejskie nr 234 w Łodzi

odznaka 1

2023

IT'S A JUNGLE OUT THERE!

Katarzyna Falkowska

Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

odznaka 1

2023

Effects Of Games On Teens: The Good, The Bad, and The Useful

Piotr Kocierz

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie

odznaka 1

2023

Friendly English, You Know You Can !

Magdalena Więsko

Zespół Szkół nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie

odznaka 1

2023

A Friend is a Treasure

Anna Szawara

Szkoła Podstawowa nr 26 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8 w Rzeszowie

odznaka 1

2023

Zdravo a chutne

Żaneta Pastuszka

Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi

odznaka 1

2023

ÜBUNG MACHT DEN MEISTER

Anna Spytkowska

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r. w Jordanowie

odznaka 1

2023

Hugging the world by means of English

Dominika Hapońska

Szkoła Podstawowa Nr 218 w Warszawie

odznaka 1

2023

SingEnglish

Anna Missima

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka z oddziałami sportowymi w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

A WORLD OF LAKES

Jolanta Zamoyska

Zespół Szkolny Milenium

odznaka 1

2023

A WORLD OF LAKES

Anna Ciba

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chorzowie

odznaka 1

2023

From Frames to Games

Jarosław Piech

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

odznaka 1

2023

OUR PLANET, OUR HOME

Dorota Kosowska

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim

odznaka 1

2023

European friends

Agnieszka Boruch

Zespół Placówek Oświatowych im. Kard. St. Wyszyńskiego w Kadzidle

odznaka 1

2023

AI Masters

Michał Siwkowski

Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

odznaka 1

2023

Fun with Flags

Anna Oguz

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kuźnicy Czarnkowskiej

odznaka 1

2023

Wonders of the world

Agnieszka Bruska

Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

Wonders of the world

Anna Trybuchowska

Przedszkole Publiczne Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

odznaka 1

2023

Wonders of the world

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2023

Wonders of the world

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2023

Kids, Poetry and Play

Maria Polaczek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach

odznaka 1

2023

Holly Jolly Holiday!

Ewelina Kusiak

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Wrocławiu

odznaka 1

2023

Holly Jolly Holiday!

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2023

INSECTS AROUND US

Magdalena Kraus

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince

odznaka 1

2023

Make it a better place

Mariola Sandurska

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

odznaka 1

2023

EAT MINDFULLY BE HEALTHY

Beata Kuczera

Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7

odznaka 1

2023

UPCYCLING DESIGN

Agnieszka Tracz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

odznaka 1

2023

Playing with art

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2023

Playing with art

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2023

Playing with art

Agnieszka Bruska

Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

News for job advice and ideas

Agnieszka Szewczyk

Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Czarnieckiego w Nisku

odznaka 1

2023

News for job advice and ideas

Anna Beetz

Liceum Ogólnokształcące im.Stefana Czarnieckiego w Nisku

odznaka 1

2023

My HEROES. Who were they?

Małgorzata Ira

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Radomsku

odznaka 1

2023

My HEROES. Who were they?

Arleta Formela

Szkoła Podstawowa w Gościcinie

odznaka 1

2023

My HEROES. Who were they?

Agnieszka Bruska

Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Bydgoszczy

odznaka 1

2023

Renaissance people around us

Monika Mojsiejonek

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze

odznaka 1

2023

Let's learn new languages

Brygida Hadelko

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Strzelcach Opolskich

odznaka 1

2023

Let's learn new languages

Ewelina Kusiak

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Wrocławiu

odznaka 1

2023

K210 WATER SCARCITY

Agnieszka Tracz

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

odznaka 1

2023

Awareness of Intercultural Diversity

Marta Chmielowska

Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm Witolda Pileckiego