To wyróżnienie jest symbolem uznania ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

Nagrodzone tą odznaką placówki to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:
 • Praktyka cyfrowa
 • Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
 • Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
 • Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
 • Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Pracownicy i dyrektorzy odznaczonych szkół zachęcani są do udziału w dedykowanych programach doskonalenia zawodowego, a także mogą uczestniczyć w działaniach grupy eTwinning, dzieląc się dobrymi praktykami, współpracować i uczestniczyć w określonych warsztatach online.

W jaki sposób twoja szkoła może otrzymać odznakę Szkoła eTwinning?

Proces uzyskania odznaki Szkoła eTwinning składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

To automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

 • Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat
 • W szkole pracuje przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning.
 • Szkoła jest/była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.

W nowej procedurze zgłoszeniowej nacisk zostanie położony na zasady Misji Szkół eTwinning, a nauczyciele będą musieli wykazać, że szkoła wprowadziła lub planuje wprowadzić w praktyce podstawowe wartości Misji:

 • Szkoły eTwinning angażują się we wpółdzielone przywództwo,
 • Szkoły eTwinning są silnie zaangażowanie we współpracę, dzielenie się doświadczeniami i pracę zespołową,
 • Uczniowie Szkół eTwinning działają na rzecz zmian,
 • Szkoły eTwinning Schools są wzorem dla innych szkół,
 • Szkoły eTwinning są instytucjami edukacyjnymi sprzyjającymi włączaniu społecznemu i innowacjom.

Zachęcamy wszystkich eTwinnerów zamierzających złożyć, po raz pierwszy lub ponownie, zgłoszenie do Odznaki Szkoły eTwinning, do zapoznania się z Misją Szkół eTwinning.

Nauczyciele z placówek spełniających wymienione kryteria otrzymują mail z zaproszeniem do aplikacji o Odznakę (zwykle ma to miejsce w listopadzie danego roku).

Etap drugi

Wnioskodawcy wspólnie uzupełniają formularz samooceny w imieniu szkoły.

Jak wnioskować?

Przewodnik
 

Złożony wniosek zostanie zewaluowany przez Krajowe Biura eTwinning, które mogą skontaktować się z wnioskodawcami i zażądać dalszych informacji.

Wskazówki:
 • Aktywni eTwinnerzy pracujący w aplikującej szkole powinni wspólnie zapoznać się treścią wniosku i razem przygotować jego treść - wypełnić powinna go jedna, wybrana osoba.
 • Każda szkoła może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Formularz nie musi zostać wypełniony w całości podczas jednej sesji. Może zostać zapisany jako wersja robocza. Po wypełnieniu formularza w całości należy nacisnąć przycisk Wyślij.
 • Jeśli nie wszystkie wymogi zostały spełnione, szkoły mogą uzupełnić braki przed terminem składania wniosków lub w dodatkowym okresie aplikacji przewidzianym jedynie dla szkół uzupełniających wysłane wcześniej wnioski (w tym okresie aplikacyjnym będzie to 31.01.2023 - 28.02.2023).

 

W przypadku problemów z pobraniem deklaracji honorowej (podpisywanej przez dyrektora placówki), niezbędnej do ukończenia wniosku, można skorzystać z ogólnego wzoru dostępnego w plikach poniżej.