To wyróżnienie jest symbolem uznania ogromnego zaangażowania całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.

Nagrodzone tą odznaką placówki to pionierzy i liderzy w takich dziedzinach jak:
 • Praktyka cyfrowa
 • Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa
 • Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania
 • Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
 • Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.

Pracownicy i dyrektorzy odznaczonych szkół zachęcani są do udziału w dedykowanych programach doskonalenia zawodowego, a także mogą uczestniczyć w działaniach grupy eTwinning, dzieląc się dobrymi praktykami, współpracować i uczestniczyć w określonych warsztatach online.

W jaki sposób twoja szkoła może otrzymać odznakę Szkoła eTwinning?

Proces uzyskania odznaki Szkoła eTwinning składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

To automatyczne sprawdzenie trzech następujących punktów:

 • Szkoła jest zarejestrowana w programie eTwinning od ponad dwóch lat
 • W szkole pracuje przynajmniej troje nauczycieli, którzy w czasie preselekcji realizują projekty, doskonalenie zawodowe lub inne działania w ramach programu eTwinning.
 • Szkoła jest/była zaangażowana w przynajmniej jeden europejski projekt eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości w okresie przynajmniej dwóch lat od daty złożenia wniosku.

W nowej procedurze zgłoszeniowej nacisk zostanie położony na zasady Misji Szkół eTwinning, a nauczyciele będą musieli wykazać, że szkoła wprowadziła lub planuje wprowadzić w praktyce podstawowe wartości Misji:

Zachęcamy wszystkich eTwinnerów zamierzających złożyć, po raz pierwszy lub ponownie, zgłoszenie do Odznaki Szkoły eTwinning, do zapoznania się z Misją Szkół eTwinning.

Jeśli szkoła spełnia powyższe wymagania, wszyscy zarejestrowani eTwinnerzy z tej szkoły otrzymają wiadomość email z zaproszeniem do wypełnienia formularza ewaluacyjnego, dostępnego bezpośrednio na ich profilach na eTwinning Live.

Etap drugi

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz samooceny w imieniu szkoły.

Formularz samooceny zasadza się na 4 filarach eTwinning:

 • wiedza na temat programu eTwinning i świadomość znaczenia eBezpieczeństwa na poziomie szkoły,
 • realizacja programu eTwinning w odniesieniu do praktyk nauczania i uczenia się, interdyscyplinarnych metod pedagogicznych i pracy metodą projektów,
 • realizacja programu eTwinning i strategiczne doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych członków kadry,
 • realizacja programu eTwinning pod kątem strategicznego rozwoju szkoły.

Jak wnioskować?

 • Zarówno dyrekcja szkoły, jak i nauczyciele realizujący działania eTwinning powinni być zaangażowani w przygotowanie wniosku.
 • Wnioskodawca musi odpowiedzieć na wszystkie pytania i spełnić wszystkie wymogi (patrz poniżej) wyszczególnione w formularzu wniosku.
 • Pola dotyczące członków, projektów, doskonalenia zawodowego i wydarzeń zostały wstępnie wypełnione danymi będącymi w posiadaniu eTwinning: wnioskodawcy muszą sprawdzić, czy wpisane informacje są poprawne.
 • Należy załadować wymagane dokumenty i linki związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz uwzględnieniem programu eTwinning w polityce szkoły.
 • Należy załadować wniosek podpisany przez dyrektora szkoły i złożyć go w wymaganym terminie.

Złożony wniosek zostanie zbadany przez Krajowe Biura eTwinning, które mogą skontaktować się z wnioskodawcami i zażądać dalszych informacji.

Wskazówki:
 • Każda szkoła powinna zdecydować, kto złoży wiosek za pośrednictwem eTwinning Live.
 • Każda szkoła może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Formularz nie musi zostać wypełniony w całości podczas jednej sesji. Może zostać zapisany jako wersja robocza. Po wypełnieniu formularza w całości należy nacisnąć przycisk Wyślij.
 • Jeśli nie wszystkie wymogi zostały spełnione, szkoły mogą uzupełnić braki przed terminem składania wniosków (na przykład, zaangażować dodatkowych nauczycieli w realizację projektów lub doskonalenie zawodowe).

WYMOGI DOTYCZĄCE ETAPU 2

Przed złożeniem wniosku, wnioskodawcy muszą zapewnić dowody spełniania wszystkich poniższych wymogów.

 • Szkoła musi wykazać się działaniami, które potwierdzają posiadanie przez nauczycieli/uczniów wiedzy na temat odpowiedzialnego korzystania z Internetu.
 • Szkoła musi wykazać, że aktywnie współpracuje z grupą (3 lub więcej) nauczycieli zarejestrowanych jako realizujący działania w ramach programu eTwinning.
 • Szkoła musi wykazać, że przynajmniej 2 projekty są realizowane z różnymi grupami uczniów.
 • Szkoła musi wykazać, że dwoje nauczycieli ze szkoły zaangażowanych w program eTwinning uczestniczyło w jednym lub większej liczbie wydarzeń eTwinning mających miejsce w roku, w którym szkoła składa wniosek.
 • Szkoła musi publicznie wykazać swoje formalne zaangażowanie w program eTwinning. Na przykład, szkoła może zamieścić opis działań realizowanych przez nią w ramach eTwinning na swojej stronie internetowej lub wymienić działania w ramach eTwinning w innych materiałach informacyjnych szkoły, w dokumencie określającym politykę szkoły lub w broszurze.