Seminarium kontaktowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning ze szkół podstawowych (klasy I-III).

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning ze szkół podstawowych (klasy I-III) na międzynarodowe seminarium organizowane przez łotewskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 2-4 października 2014 w Rydze. Seminarium skierowane jest do nauczycieli początkujących w eTwinning i będzie prowadzone w języku rosyjskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. znajomość języka rosyjskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  4. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie). Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 sierpnia 2014. Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 27 sierpnia 2014.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning