Krajowa Odznaka Jakości - terminy i zmiany w regulaminie

Jeśli chcecie uzyskać EOJ jeszcze w tym roku i wziąć udział w Konkursie Europejskim wyślijcie swoje zgłoszenie do KOJ do 31 sierpnia 2021!

Już wkrótce rozpocznie się ewaluacja międzynarodowych projektów pod kątem Europejskich Odznak Jakości (EOJ)! EOJ to wyjątkowe wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość projektu na poziomie europejskim. To również bilet wstępu do Konkursu Europejskiego! Pierwszym krokiem jest jednak uzyskanie Krajowej Odznaki Jakości (KOJ), ponieważ EOJ mogą otrzymać jedynie te projekty, w których przyznano co najmniej dwie Krajowe Odznaki Jakości w dwóch różnych krajach. Jeśli chcecie uzyskać EOJ jeszcze w tym roku i wziąć udział w Konkursie Europejskim wyślijcie swoje zgłoszenie do KOJ do 31 sierpnia 2021! Odznaka Jakości przyznawana jest projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, w interesujący sposób korzystają z technologii TIK, swoje działania opierają na międzyszkolnej/międzynarodowej współpracy, a w ich efekcie powstają wspólne rezultaty. Aby móc aplikować o Krajową Odznakę Jakości projekt musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. Projekt powinien być zakończony lub być w ostatniej fazie jego realizacji.
 2. Aplikujący nauczyciel w znacznym stopniu przyczynił się do realizacji projektu i jest to widoczne w wypracowanych materiałach.
 3. Projekt powinien mieć plan i sprecyzowane cele.
 4. Działania powinny opierać się na współpracy partnerów, wspólnym działaniu i tworzeniu, w wyniku którego powstają wspólne materiały (np. wspólne publikacje, wideo, gry).
 5. Rezultaty projektu muszą być widoczne. Aby ocena projektu była możliwa, rezultaty powinny być widoczne i czytelna dla ewaluatorów. Efekty działań powinny być odpowiednio opisane na stronach TwinSpace, a do opisów powinny być dołączone zdjęcia, pliki obrazujące efekty tych działań. Samo dodanie zdjęć czy plików do sekcji Materiały bez odpowiedniej oprawy jest mało czytelne, nie ukazuje pełni celów, przebiegu czy rezultatów poszczególnych aktywności. Opisy działań powinny zawierać cel, schemat działania oraz informacje o efektach, wpływie na uczestników. Jeśli materiały znajdują się poza platformą TwinSpace aplikujący nauczyciel powinien zapewnić do nich dostęp w postaci adresu strony oraz ewentualnych danych do logowania jeśli jest to niezbędne do zapoznania się z nimi.
 6. Partnerzy powinni przeprowadzić ewaluację i opublikować jej wyniki oraz ich analizę.

Informacje nt. publikacji materiałów na TwinSpace można znaleźć w przewodniku eTwinning. Projekt, który spełni wszystkie powyższe wymagania zostaje poddany ocenie pod kątem następujących pięciu kryteriów merytorycznych:

 • Innowacje pedagogiczne i kreatywność – w jaki sposób przebiegała praca z uczniami, jakich innowacyjnych i kreatywnych metod użyto do zaangażowania ich w działania i do realizacji planu.
 • Integracja z programem nauczania – w jakiś sposób wkomponowano projekt w program nauczania konkretnego przedmiotu, czy były to działania interdyscyplinarne, jakie umiejętności i kompetencje rozwijały podejmowane aktywności.
 • Współpraca szkół partnerskich – opis działań wyraźnie wskazujący podział zadań pomiędzy partnerami ze szczególnym uwzględnieniem elementów, nad którymi pracowali wspólnie, aktywności gdzie współpracowali uczniowie z partnerskich szkół oraz ich wkład w przygotowanie finałowego produktu. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Wykorzystanie technologii – jak wykorzystano technologię, aby wzbogacić działania projektowe, w jaki sposób zadbano o e-bezpieczeństwo i ochronę praw autorskich. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.
 • Rezultaty, wpływ, dokumentacja – wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela, korzyści które odnieśli członkowie projektu i szkoła, najważniejsze rezultaty współpracy oraz dokumentacja odnosząca się do etapu planowania i rezultatów projektu, w tym najistotniejsza ewaluacja. Tu należy dodać linki do obrazujących to stron na TwinSpace.

Dodatkowo w pytaniu Jaki był twój wkład w działania projektów aplikujący nauczyciel wskazuje swoją rolę w danej współpracy. Projekty zgłaszane do KOJ oceniane są przez Krajowe Biura eTwinning. Formularz można więc wypełnić w j. polskim. Projekty, które uzyskają KOJ, otrzymują (oprócz elektronicznego certyfikatu do pobrania z eTwinning LIVE) listy gratulacyjne dla nauczyciela i dyrektora placówki przesłane pocztą, możliwość udziału w konkursie krajowym (projekty międzynarodowe) oraz szansę na Europejską Odznakę Jakości (jeśli jest to projekt międzynarodowy i co najmniej jeden partner z innego kraju również otrzyma KOJ). We wrześniu ogłosimy także konkurs Nasz projekt eTwinning. Projekty, które będziecie chcieli zgłosić do tego konkursu również muszą być wcześniej nagrodzone KOJ! Szczegółowe informacje oraz listę wszystkich polskich eTwinnerów nagrodzonych KOJ i EOJ znajdziecie w dziale Odznaka Jakości. W najbliższych miesiącach planowane są zmiany w regulaminie Krajowej Odznaki Jakości: Zmianom w niewielkim zakresie ulegną kryteria oraz sposób przyznawania punktów - o szczegółach i ostatecznym kształcie planowanych zmian będziemy informować w nowym roku szkolnym. Najważniejszą zmianą będzie jednak ograniczenie ilości aplikacji. Zmiany dotyczą wszystkich krajów uczestniczących. Od 1 sierpnia 2021 każdy nauczyciel, w ciągu roku szkolnego (okres:  1 sierpnia - 31 lipca), będzie mógł wysłać formularz aplikacyjny tylko dla 4 projektów. Na tę liczbę nie wypłynie wynik ewaluacji - odrzucenie któregokolwiek z 4 wniosków nie umożliwi wysłania kolejnego. Przygotowując się do wnioskowania o KOJ warto więc wybrać projekty spełniające w/w kryteria w najwyższym stopniu - dotyczy to zwłaszcza kwestii współpracy i tworzenia wspólnych produktów. Limit liczby wniosków nie ogranicza w żaden sposób realizacji projektów - eTwinnerzy w dalszym ciągu mogą prowadzić dowolną liczbę projektów.