FCL: Developing key competences through project-based learning

25-27 marca 2019, Bruksela, Belgia

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet . Warsztaty pt. Developing key competences through project-based learning przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 25-27 marca 2019 (pobyt w Brukseli w dniach 24-27 marca 2019). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Krótki opis warsztatów: Life is increasingly non-routine, problem-based and technology rich. The education systems are moving away from solely content-led approaches and focusing more on helping learners develop a range of competences. Some skills, such as numeracy and literacy, are just as important today as they were in the past. However, other more transversal and higher order skills, such as collaborative problem-solving are increasingly valuable for people in all areas of life.  Project-based learning (PBL) can be a powerful method to deliver competence-based education. PBL goes beyond ‘doing projects’: while ‘doing projects’ is about producing a product that reflects or represents a student's talent and thinking, PBL is the process of designing something (e.g. a plan, product, or procedure) that will address or resolve a problem or situation. PBL can be used to develop deep content knowledge and key competences within students. In this course, the participants will learn how to embed competence-based approaches in everyday teaching practice, what are the components of good PBL, and which tools and strategies can help teachers in this endeavour. The participants will also discover the importance of student-driven activities, entrepreneurial mind-set, and other skills needed for better PBL such as social and emotional learning. Warunki rekrutacji na szkolenie:

  1. czynny nauczyciel zarejestrowany w programie eTwinning;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

  • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
  • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu);
  • wypełnić online FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
  • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres: Krajowe Biuro eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 lutego 2018 Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tego typu wydarzeniach;
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.