Wirtualny słownik wszelkich pojęć

Podstawą projektów eTwinning jest współpraca, której efektem są wspólne rezultaty. Często jednak ta współpraca postrzegana jest jako prosta wymiana informacji – partnerzy poprzestają na komunikacji, przesyłaniu sobie prezentacji szkół czy świątecznych tradycji. Tego typu działania są oczywiście potrzebne w projektach, spełniają swoją informacyjną rolę, pomagają nawiązać bliższe relacje, ale są dopiero pierwszym krokiem w kierunku rzetelnej współpracy.

Seria scenariuszy aktywności przygotowanych przez doświadczonych eTwinnerów dedykowana jest początkującym partnerstwom, które chcą rozwinąć rozwinąć aspekt współpracy, poszukują pomysłów na wspólne działania i zastanawiają się od czego zacząć. Z pewnością zainteresują też bardziej doświadczonych członków eTwinningowej społeczności, jako ciekawe i wartościowe elementy, które z powodzeniem można będzie włączyć do niemal każdego projektu.

Materiały sukcesywnie będziemy publikować na naszej stronie. Znajdziecie je wszystkie TUTAJ.

 

Autorka: Anna Krzyżanowska

Ambasadorka i trenerka eTwinning w województwie śląskim

Nauczycielka wychowania przedszkolnego i surdopedagog pracująca w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje koncepcję uczenia się poprzez działanie, w bliskim kontakcie z naturą, kulturą i zbalansowanym (a zarazem twórczym) podejściem do możliwości świata cyfrowego.
Związana z Programem eTwinning od 2006 roku. Wraz ze swoimi podopiecznymi realizowała liczne projekty o tematyce międzykulturowej, przyrodniczej i językowej, uznane za przykład dobrej praktyki i nagrodzone w ogólnopolskich i europejskich konkursach eTwinning.
Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, specjalizująca się w obszarze edukacji przedszkolnej oraz wykorzystywaniu technologii w edukacji, w ramach działalności Pracowni Doskonalenia i Dydaktyki.

 

 

Wirtualny słownik wszelkich pojęć

Ciekawą propozycją aktywności projektowej, która może skutkować wykreowaniem wspólnego wytworu pracy dzieci/uczniów niezależnie od ich wieku, posiadanych kompetencji w zakresie komunikacji oraz podejmowanego tematu projektu, jest wirtualna konwersacja z wykorzystaniem narzędzia VoiceThread.

VoiceThread umożliwia uczniom tworzenie narracji do dowolnej treści opublikowanej na slajdzie aplikacji (w postaci zdjęcia, ilustracji czy pliku wideo). Reakcje uczniów w postaci komentarzy mogą (poza standardowym tekstem) przybierać formę nagrań audio i wideo lub dołączanego pliku zewnętrznego.

Interakcja między uczniami widoczna jest w postaci wirtualnego dialogu – reakcji na zaprezentowany materiał. Może on dotyczyć dowolnej tematyki (przyrodniczej, językowej, treści przedmiotów ścisłych), wykorzystywać naturalne kompetencje uczniów w różnym wieku, a w przypadku dzieci najmłodszych – nie wyklucza interakcji z powodu ich rozwojowej nieumiejętności czytania i pisania.

Wówczas wystarczającą ingerencją w pracę kilkuletnich uczniów jest techniczne wsparcie ze strony nauczyciela.

Dzięki zastosowaniu poniższego scenariusza partnerzy projektu eTwinning mogą wykreować wspólny słownik pojęć (w języku polskim lub w wielu językach partnerskich).

Cele:

 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie dostępnym uczniowi, adekwatnie do jego możliwości w zakresie posługiwania się językiem ojczystym lub nowożytnym.
 • Budowanie poczucia sprawstwa w obszarze kreowania wspólnych zasobów sieciowych.
 • Budowanie środowiska współpracy w zespole projektowym (krajowym lub międzynarodowym).

Grupa wiekowa:

 • od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej

Narzędzia:

Etapy pracy:

1. Analiza potrzeb projektu

 • Wspólnie z uczniami i pozostałymi nauczycielami współpracującymi nad projektem zastanów się nad stworzeniem słownika, który wsparłby wasze działania projektowe.
 • Wyodrębnij zakres pojęć, jakie mają zostać uwzględnione w słowniku oraz wizualną formę ich prezentacji (zdjęcia, rysunki, plik video).
 • Określ, czy zadaniem uczniów ma być zdefiniowanie każdego z pojęć, czy podanie ich nazw w językach projektu (w przypadku działań międzynarodowych);

2. Rejestracja nauczycieli na platformie VoiceThread

 • Zapoznaj się z instrukcją korzystania z narzędzia VoiceThread (jego funkcjonalność prezentuje przygotowany przeze mnie tutorial).
 • Sprawdź, czy VoiceThread odpowiada na potrzeby planowanego działania.
 • Zarejestruj konto na platformie VoiceThread i zachęć do tego swoich partnerów.
 • Ustalcie razem ramy czasowe zadania – ile czasu planuje się na opracowanie zasobów słownika, ile na wykreowanie wątku oraz na dodanie komentarzy przez uczniów.

3. Opracowanie zasobów wchodzących w skład słownika

 • Jeśli zaprojektowany w grupie słownik opiera się jedynie na jednym pojęciu, które ma być zaprezentowane w wielu językach – zdecyduj, która z grup partnerskich dostarcza materiał stanowiący podstawę do nagrania komentarzy w VoiceThread. Wybór materiału może być także dokonany drogą głosowania. Wówczas każda z grup wykonuje swoją propozycję rysunku/zdjęcia/wideo, zestawienie propozycji publikowane jest na TwinSpace projektu, a następnie, korzystając z ankiety na TwinSpace lub w formularzach Google, uczniowie wybierają jedną z nich.
 • Jeśli wspólnie z partnerami ustalona została lista wyrazów, jakie mają pojawić się w słowniku, warto dokonać podziału odpowiedzialności za ich wykreowanie pomiędzy poszczególnymi grupami. Tabelę z listą pojęć można zapisać na stronie TwinSpace (do uzupełnienia przez partnerów po dokonaniu przez nich wyboru) lub we współdzielonym pliku (np. w dokumentach Google).
 • Materiał wypracowany przez uczniów osadź w materiałach TwinSpace w folderze podpisanym nazwą zadania (np.: „Słownik” lub „Dictionary – Animals in the Forest”) a także na stronie prezentującej wszystkie “Wspólne rezultaty”.

4. Kreacja wątku w VoiceThread i osadzenie go na TwinSpace projektu

 • Ustal, który z partnerów projektu utworzy przestrzeń wątku, osadzając w nim opracowany plik bazowy (zdjęcie, ilustrację, plik video) dostępny w materiałach TwinSpace lub (opcjonalnie) dostarczony do niego drogą mailową.
 • Wybrany partner generuje link dostępu do wątku i udostępnia go pozostałym członkom zespołu. Pamiętaj, że poza standardowym udostępnieniem linku do zasobu, należy go osadzić bezpośrednio na stronie TwinSpace, korzystając z funkcji „I Frame Properties”.

5. Opracowanie komentarzy przez uczniów 

 • Korzystając z funkcji komentarzy VoiceThread zgromadź nagrania głosowe lub video uczniów reagujące na materiał wizualny. Do nagrania komentarza potrzebujesz sprzętu z aktywną funkcją mikrofonu lub kamery (Uwaga: korzystanie z narzędzia na komputerze odbywa się poprzez przeglądarkę, natomiast na smartfonie wymaga zainstalowania aplikacji).
 • Pamiętaj, że możesz korzystać z opcji zmiany profilu tożsamości użytkownika, przyporządkowując indywidualny awatar lub ilustrację do wypowiedzi każdego ucznia.
 • Zapoznaj uczniów z końcowym efektem ich pracy. Podkreśl znaczenie, jakie ma dla ciebie ich (możliwie) samodzielne i twórcze działanie.

 

Rezultat

Efektem pracy uczniów jest wspólnie opracowany wirtualny słownik pojęć dotyczący tematyki projektu, opublikowany na TwinSpace, a więc dostępny dla wszystkich jego członków.

Warto aktywnie korzystać z opracowanego zasobu w czasie prowadzonych przez siebie zajęć. Uczniowie mają wówczas poczucie zasadności podjęcia wysiłku do realizacji tego zadania.

Ponieważ opracowanie jest rezultatem wspólnej pracy uczniów w projekcie, należy je umieścić na specjalnie wykreowanej stronie TwinSpace zatytułowanej „Wspólne rezultaty” w języku projektu.

Pod słownikiem umieszczamy listę partnerów (krajów/nauczycieli), którzy wzięli udział w jego opracowaniu.

 

Przykłady wykorzystania narzędzia VoiceThread w projektach eTwinning

Gdy mówimy o współpracy uczniów i nauczycieli w projekcie, mamy na myśli realizację takich aktywności, w których uczestnicy będą mieli okazję do pracy w klimacie wzajemnych interakcji i współtworzenia materiału. Warto pamiętać, że jakość każdego podejmowanego działania zależy od uczestnictwa możliwie wszystkich zespołów projektowych i od realnego (a nie pozorowanego) wpływu uczniów na efekt końcowy ich pracy.

Współpraca dzieci w wieku przedszkolnym, czy wczesnoszkolnym w ramach Programu eTwinning pozornie wydaje się przekraczać ich możliwości rozwojowe. Mamy tu do czynienia z etapem rozwoju wymagającym nabywania nowych umiejętności drogą realnego działania, w najbliższym dla ucznia środowisku. Świadomość globalnego współistnienia z innymi krajami i kulturami dopiero się w nim kształtuje, podobnie jak samodzielność i inicjatywa poznawcza niezbędna do pracy metodą projektu edukacyjnego. Co więcej, osoba towarzyszącego dzieciom nauczyciela jest niezbędna w procesie uczenia się najmłodszych, nieumiejących jeszcze czytać i pisać przedszkolakach, czy stawiających w tej dziedzinie pierwsze kroki uczniach szkoły podstawowej.

Ze zrozumieniem należy traktować obawy ich nauczycieli, czy założenia i warunki współpracy przedszkoli i szkół w eTwinning nie są „na wyrost”. Obawy potraktować poważnie i … rozwiać na zawsze!

Jaki potencjał może przynieść VoiceThread najmłodszym uczniom?

W jaki sposób pozwala na współpracę, gdy nie są jeszcze w stanie ani odczytać, ani tym bardziej wygenerować tekstu pisanego, jako formy komunikacji wirtualnej?

VoiceThread najpełniej prezentuje swoje możliwości w przykładowych działaniach projektowych. Poniższe przykłady dotyczą działań realizowanych na etapie wychowania przedszkolnego.

W projekcie (lat.) penna zaplanowano opracowanie międzynarodowego słownika zestawiającego słowo „pióro” w jego różnorodnych wersjach językowych. Dostępną w VoiceThread funkcję komentowania dźwiękowego wykorzystano do kilkusekundowych nagrań dzieci wypowiadających słowo „pióro” w swoich ojczystych językach. Różnorodność narodowości w grupach partnerskich pozwoliła nam zebrać nagrania nie tylko w języku polskim, włoskim, hiszpańskim czy islandzkim, ale także w języku obowiązującym na Sri Lance, w Japonii czy w Albanii.

Kolekcję nagrań udostępniono dzieciom na TwinSpace projektu pod nazwą Penna Dictionary. Dzięki temu, w nieograniczony sposób mogły odsłuchiwać brzmienie słowa, rozwijając tym samym nie tylko swoją percepcję czy wrażliwość słuchową, ale także stykając się z różnorodnością kulturową społeczności z innych stron Europy i świata.

Podobny schemat działania (nagranie audio uczniów jako komentarz do ilustracji) zastosowano dwukrotnie w projekcie Read the World.

zainspirowanym książką Julii Donaldson pt. „Gruffalo”.

Aktywności wprowadzające do projektu, z wykorzystaniem narzędzia VoiceThread, zebrano na stronie zatytułowanej Listen about Gruffalo and his friends.

Jedno z zadań polegało na wykreowaniu nagrań fragmentu wspominanej książki, prezentującego opis wyglądu jej głównego bohatera w językach grup partnerskich. Kolekcja, której towarzyszy wykonany przez dziecko rysunek Gruffalo, jest miniaturowym audiobookiem dostępnym w wersji polskiej, angielskiej, hiszpańskiej, islandzkiej, słoweńskiej i francuskiej.

W drugim zadaniu dziecięce rysunki bohaterów książki (wybrane drogą międzynarodowego głosowania online) stanowiły podstawę do wykreowania słownika postaci występujących w książce. Kolekcja nagrań („The characters of the story”) pozwoliła dzieciom zapoznać się z brzmieniem słów (tj. myszka, lis, wąż, sowa, Gruffalo) w językach partnerów. Ich odsłuchiwanie sprawiało dzieciom mnóstwo radości i motywowało do kolejnych działań, co uznano za doświadczenie bezcenne. Tym bardziej, że z perspektywy dorosłego zdajemy sobie sprawę z wpływu tych prostych doświadczeń na ciekawość poznawczą i kulturową dzieci w znacznie szerszym kontekście!

Świadomie zaplanowana aktywność z wykorzystaniem potencjału VoiceThread może wzmacniać postawę partycypacyjną dziecka i ucznia w każdym wieku.

Doświadczyliśmy tego w projekcie Talking pictures realizując plan wykreowania wirtualnego ZOO, prezentującego gatunki zwierząt uznanych przez dzieci za typowe w ich kraju.

Wprowadzeniem do wirtualnej wizyty w ZOO była wystawa gatunków zwierząt (wybranych i zilustrowanych samodzielnie przez dzieci), których nagrane nazwy, dostępne w języku angielskim, polskim, hiszpańskim i islandzkim można odsłuchać właśnie w VoiceThread.

Uniwersalne zastosowanie narzędzia VoiceThread w projektach

Wykorzystanie możliwości VoiceThread łatwo wyobrazić sobie nie tylko w projekcie międzynarodowym, ale także w krajowym!

Zdjęcie kasztanowego ludzika wykonanego przez uczniów może być inspiracją do podjęcia próby opowiedzenia (w formie werbalnej lub rysunkowej) o tym, co robi pod naszą nieobecność, lub gdy nikt na niego nie patrzy.

Nagranie wideo dziecięcej pantomimy (przygotowanej przez jedną z grup partnerskich na temat związany z projektem) dzięki udostępnieniu poprzez VoiceThread uruchamia różnorodność interpretacji i pomysłowości, gdy będą poproszone o nagranie tego, co może wydarzyć się w kolejnych scenach…

W mojej ocenie narzędzie może mieć w projekcie uniwersalne zastosowanie.

I sporo argumentów przemawiających za jego wykorzystaniem w kontekście współpracy:

 • Możliwość werbalnego lub wizualnego komentowania wychodzi naprzeciw ograniczeniom dzieci w obszarze czytania i pisania.
 • Inspiracją do aktywności uczniów może być niemalże wszystko, co ich otacza – przedmioty codziennego użytku, elementy kultury, zjawiska naturalne, działalność twórcza.
 • Narzędzie jest intuicyjne w obsłudze i w swoich podstawowych funkcjach bezpłatne, choć wymagające rejestracji.
 • Nauczyciel na niższych etapach edukacji może wygenerować wiele profili tożsamości (identities), które wykorzystają uczniowie podczas pracy z VoiceThread. Starsi uczniowie bez trudności zarejestrują własne konto w aplikacji, umożliwiające im generowanie komentarzy.
 • Osadzony przez jednego z partnerów plik (w postaci zdjęcia, rysunku czy filmu) wystarczy udostępnić partnerom projektu poprzez wygenerowany link w aplikacji.
 • Partnerzy w jednym wspólnym miejscu gromadzą uczniowskie reakcje słowne (tekstowe, audio, wideo) lub ich interpretacje twórcze (poprzez dodanie nowego pliku) generując tym samym wspólny i jednolity rezultat pracy projektowej.

VoiceThread może stać się przestrzenią do wzajemnej interakcji i twórczości uczniów na każdym etapie edukacji, do której serdecznie zachęcam i zapraszam!

Scenariusz możecie pobrać także jako PDF!

Wirtualny słownik wszelkich pojęć