Warsztaty Future Classroom Lab Summer Academy

1-5 lipca 2019 - Bruksela

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab Summer Academy  organizowanych przez European Schoolnet w Brukseli. Warsztaty pt. Enhancing creativity and innovation in my classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Szkolenie odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 1-5 lipca 2019 (pobyt w Brukseli w dniach 30 czerwca - 5 lipca 2019). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Krótki opis warsztatów: Do schools kill or nurture creativity? Would you like your school to be a place where the students can develop skills and attitudes that combine elements such as creativity, critical thinking, collaboration, imagination and inventiveness? This course will lead the participants to reflect on how to nurture creativity in students and how to teach creatively! The participants will explore a range of (ICT) tools strategies for this, such as content creation, digital storytelling, flipped classroom, augmented reality, content curation, etc. The course is designed to enhance the joy of learning. It is aimed at teachers who want to learn how to create innovative learning content and who want to network with like-minded peers.   Warunki udziału:

  1. aktywny nauczyciel każdej specjalności;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

  • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
  • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu);
  • wypełnić online FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
  • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres: Krajowe Biuro eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń nabór został zakończony. Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu warsztaty doskonalenia zawodowego.