Seminarium wielostronne "Mój pierwszy projekt eTwinning"

Zapraszamy nauczycieli dowolnej specjalności pracujących z uczniami w wieku 12+.
Zapraszamy nauczycieli dowolnej specjalności pracujących z uczniami w wieku 12+ na seminarium wielostronne organizowane przez francuskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 7-9 listopada w Lyonie. Tematem przewodnim spotkania jest „Mój pierwszy projekt eTwinning”. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż w wyniku seminarium powstaną nowe projekty eTwinning. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel pracujący z uczniami w wieku 12+ dowolnej specjalności;
  2. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  3. rejestracja w programie eTwinning;
  4. nauczyciel, który do tej pory nie realizował, ani nie realizuje obecnie projektu eTwinning;
  5. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.
Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie). Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 sierpnia 2014.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning