Piszesz? Wydaj u nas!

Konkurs na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez Fundację

Obwieszczenie o konkursie Na podstawie Regulaminu programu „Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE”, stanowiącego Załącznik nr 5 do Uchwały nr 59/2020 Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji pracy Wydawnictwa FRSE”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza konkurs na najlepsze monografie poświęcone edukacji i programom zarządzanym przez Fundację.   1. Warunki udziału, zakres tematyczny, sposób zgłaszania Prac oraz przebieg Konkursu określa Regulamin programu „Monografie naukowe Wydawnictwa FRSE” (dalej: Regulamin). 2. Zasady przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej zostały określone w §4 Regulaminu. Dokumenty konkursowe należy przygotować w języku polskim, a Prace zgłoszeniowe należy przygotować w języku polskim lub angielskim. 3. Regulamin wraz z Aneksami 1–3 stanowiącymi wzory dokumentów zgłoszeniowych, zostały udostępnione na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE. 4. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Regulaminie, zatytułowane „Standardy techniczne Wydawnictwa FRSE – informujące o podlegającym ocenie wstępnej sposobie przygotowania Prac zgłaszanych na Konkurs, a także „Procedury wydawnicze dla monografii naukowych”, „Procedura recenzowania monografii zgłoszonych do publikacji”, jak również „Zasady etyki publikacyjnej Wydawnictwa FRSE” – wyjaśniające przebieg procesu wydawniczego oraz zasady przyjęte przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostały udostępnione na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE. 5. Nagrodą w konkursie jest wydanie – w formie tradycyjnej i elektronicznej – monografii najwyżej ocenionych w trakcie procedur przewidzianych w Regulaminie konkursu. 6. Oceny merytorycznej zgłoszonych Prac dokonuje Kapituła Konkursu – Rada Naukowa Wydawnictwa FRSE – której skład został podany na stronie internetowej Wydawnictwa FRSE. 7. Organizator informuje, że do końca 2020 r. wyłoni maksymalnie cztery Prace z Autorami/Redaktorami naukowymi monografii, o których mowa w pkt. 5. Liczba ta może ulec zmianie w przypadku: niesatysfakcjonującego poziomu prac, zmiany budżetu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w części przeznaczonej na realizację Konkursu lub braku możliwości przeprowadzenia Konkursu z powodów, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz §11 ust. 1 Regulaminu. 8. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. Prace zgłoszone do 30 maja, które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w I turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 lipca 2020 r. 9. Prace zgłoszone w terminie od 30 maja do 30 września 2020 r., które pomyślnie przejdą ocenę wstępną, zostaną skierowane do oceny merytorycznej w II turze. Jej wyniki zostaną ogłoszone do 30 listopada 2020 r. W przypadku wyczerpania limitu nagród w I turze, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania II tury oceny merytorycznej. 10. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu poprawnie wypełnionych skanów dokumentów zgłoszeniowych oraz Pracy konkursowej, przygotowanej zgodnie ze „Standardami technicznymi Wydawnictwa FRSE” na adres konkurs.monografie@frse.org.pl. 11. Autorstwo całej Pracy zaakceptowanej do wydania i wyłonionej w ramach Konkursu będzie honorowane kwotą do 4000 zł brutto, a autorstwo rozdziałów w Pracy zbiorowej – do 1200 zł brutto. W wypadku Prac wieloautorskich lub przygotowanych pod redakcją kilku osób zasady podziału honorarium zostaną ustalone pomiędzy Organizatorem a zainteresowanymi stronami. 12. Lista laureatów Konkursu zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (frse.org.pl) po zakończeniu oceny merytorycznej i procesu recenzowania ostatniej Pracy zgłoszonej w kolejności, o której mowa w ust. 9 niniejszego Obwieszczenia. 13. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w Biurze Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pod numerem telefonu: 22 46 31 522 lub adresem e-mail: konkurs.monografie@frse.org.pl.
Więcej informacji na: [ct_button id="button_50" size="small" solid="0" link="https://www.frse.org.pl/wydawnictwo/" icon="" arrow="1" color="#333399" css_animation="" animation_delay=""]Wydawnictwo FRSE[/ct_button]