FCL: Collaborative projects for the future classroom

11-12 marca 2019, Bruksela

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego z cyklu Future Classroom Lab organizowanych przez European Schoolnet . Warsztaty pt. Collaborative projects for the future classroom przeznaczone są dla doświadczonych w eTwinning nauczycieli. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w Brukseli w siedzibie European Schoolnet w dniach 11-12 marca 2019 (pobyt w Brukseli w dniach 10-12 marca 2019). Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Krótki opis warsztatów: Collaboration is an essential 21st-century skill, yet teaching about or through collaboration remains rare in schools because of a lack of understanding of what real collaboration in an educational setting means. The participants will explore a range of tools and ideas that help them to promote collaborative and team work among students and to integrate ICT into their teaching practice in a collaborative and sustainable way. The workshop is ideal for teachers involved in eTwinning, giving them ideas to set up more innovative collaboration projects.. Warunki rekrutacji na szkolenie:

  1. czynny nauczyciel zarejestrowany w programie eTwinning;
  2. doświadczenie w programie eTwinning (zrealizowany co najmniej jeden projekt eTwinning);
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

  • zapoznać się z Zasadami udziału w szkoleniach eTwinning
  • wypełnić, wydrukować, podpisać i zeskanować Oświadczenie uczestnika (druga strona w/w dokumentu);
  • wypełnić internetowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załączając do niego skan w/w Oświadczenia uczestnika;
  • przesłać pocztą tradycyjną oryginał wypełnionego i podpisanego Oświadczenia uczestnika na adres: Krajowe Biuro eTwinning Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Aleje Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa dopisek Oświadczenie – FCL

Organizatorzy informują, iż w warsztatach wezmą udział osoby, które uzyskają podczas rekrutacji największą liczbę punktów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 lutego 2018 Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli nauczyciele, którzy nie uczestniczyli jeszcze w tego typu wydarzeniach;
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń.