Tydzień z TeacherMade

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://etwinning.pl/szkolenia-etwinning/kursy-internetowe

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla zarejestrowanych użytkowników programu eTwinning, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać bezpłatne narzędzia aplikacji TeacherMade do tworzenia materiałów dydaktycznych w formie interaktywnych kart pracy. Aplikacja TeacherMade pozwala na przygotowanie zadań różnego typu, m.in. długa i krótka odpowiedź, prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, pola wyboru, łączenie w pary, wybieranie odpowiedzi z rozwijanej listy, interaktywny obszar, zadania matematyczne.

Wymagania wstępne

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie tworzenia prostych prezentacji multimedialnych, tworzenia folderów, posiadanie konta e-mail oraz umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych. Mimo, iż prezentowana podczas kursu aplikacja jest dostępna wyłącznie w wersji anglojęzycznej, do jego realizacji nie jest wymagana znajomość języka obcego, ponieważ materiały dydaktyczne do kursu zostały opracowane w języku polskim.

Każdy uczestnik kursu powinien być zarejestrowany na portalu eTwinning.

Cele kursu

 • wdrożenie do wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej
 • poznanie przykładowego narzędzia Web 2.0 do wykorzystania w codziennej pracy nauczyciela
 • nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych
 • umiejętne organizowanie samokształcenia
 • sprawne korzystanie z platformy Moodle

Opis kursu

Podczas kursu jego uczestnicy nabędą umiejętność konwertowania dokumentów w formacie JPG, PNG, GIF, PDF or DOCX na interaktywne karty pracy. Udział w kursie pozwoli uczestnikom na nabycie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych materiałów dydaktycznych, które można z powodzeniem wykorzystywać w trakcie realizacji projektów eTwinning, na zajęciach obowiązkowych z danego przedmiotu, jak i w pracy pozalekcyjnej z uczniami.

Treści kursu zostały podzielone na 6 modułów. 

 • W module 1 uczestnicy dowiedzą się jak zarejestrować się w aplikacji TeacherMade, jak korzystać z jej narzędzi, w jaki sposób udostępniać karty pracy innym nauczycielom zarejestrowanym w aplikacji oraz jak udostępnić uczniom kartę pracy w formie zadania domowego.  Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 1.
 • W module 2 uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć interaktywne karty pracy zawierające zadania typu: otwarta odpowiedź, krótka odpowiedź, dopasowywanie, interaktywny obszar. Otrzymają dostęp do linków z przykładowymi zadaniami. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 2.
 • W module 3 uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć interaktywne karty pracy zawierające zadania typu: prawda/fałsz, pola wyboru, wielokrotny wybór, wybieranie odpowiedzi z rozwijanej listy. Otrzymają dostęp do linków z przykładowymi zadaniami. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 3.
 • W module 4 uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć interaktywne karty pracy przy pomocy narzędzia Math. Narzędzie to jest szczególnie przydatne dla osób, które chcą przygotować uczniom zadania z zakresu matematyki, fizyki czy chemii. Otrzymają dostęp do linków z przykładowymi zadaniami. Uczestnicy obowiązkowo wykonają zadanie 4.
 • W module 5 uczestnicy poznają dodatkowe funkcje aplikacji TeacherMade.
 • W module 6 uczestnicy otrzymają informacje o zaliczeniu kursu i wypełnią ankiety ewaluacyjne.

Treści szkoleniowe

1. Aplikacja TeacherMade - wprowadzenie

 • Zakładanie konta w aplikacji TeacherMade - wprowadzenie
 • Narzędzia aplikacji TeacherMade
 • Udostępnianie innym nauczycielom kart pracy wykonanych w aplikacji TeacherMade
 • Udostępnianie uczniom kart pracy wykonanych w aplikacji TeacherMade
 • Aplikacja TeacherMade – link
 • Zestaw przykładowych zadań opracowanych w aplikacji TeacherMade
 • Jak przesłać plik z zadaniem na platformę Moodle
 • Zadanie 1

 

2. Interaktywne karty pracy – cz. 1

 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu otwarta odpowiedź (Open Answer/Long Answer/Paragraph)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu krótka odpowiedź, uzupełnianie luk (Short Answer/Fill-in-the Blank)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu dopasowywanie (Matching)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu interaktywny obszar (Hot Spot/Click Area)
 • Przykładowe karty pracy - linki
 • Zadanie 2

 

3. Interaktywne karty pracy – cz. 2

 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu prawda/fałsz (True/False)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu pola wyboru (Checkboxes)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu wielokrotny wybór (Multiple Choice)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu wybieranie odpowiedzi z rozwijanej listy (Dropdown)
 • Przykładowe karty pracy - linki
 • Zadanie 3

 

4. Interaktywne karty pracy – cz. 3

 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu liczby (Numbers)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu ułamki (Fraction)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu liczby mieszane (Mixed Numbers)
 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu wyrażenia algebraiczne (Algebra Expression)
 • Przykładowe karty pracy - linki
 • Zadanie 4

 

5. Inne narzędzia aplikacji TeacherMade

 • Tworzenie karty pracy – zadanie typu Drag and Drop (przeciągnij i upuść)
 • Dodatkowe opcje dostępne w aplikacji
 • Pomysły na wykorzystanie aplikacji TeacherMade (wiki)

 

6. Podsumowanie

 • Ankieta ewaluacyjna nr 1
 • Ankieta ewaluacyjna nr 2
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Zasady organizacyjne

Kurs jest prowadzony metodą e-learning na platformie zdalnego nauczania Moodle pod adresem: https://kursy.etwinning.pl. Nabór uczestników prowadzony jest poprzez formularz na stronie http://etwinning.pl/kursy-internetowe. Kurs rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 9.00, kończy w następny poniedziałek o godzinie 23.55. Obejmuje 7 dni pracy (14 godzin) i ma charakter zadaniowy. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy Moodle, materiałów szkoleniowych, treści zadań. W razie potrzeby korzystają ze wsparcia trenera na „Forum pomocy”. Wszystkie ważne dla uczestników informacje organizacyjne zamieszczane są przez trenera na „Forum Aktualności”, dlatego każdy z uczestników powinien z tego forum systematycznie korzystać. Uczestnik powinien zarezerwować codziennie przeciętnie 1-2 godziny prywatnego czasu, pracować systematycznie i zapoznawać się z materiałami zgodnie z kolejnością modułów oraz wykonywać zadania zgodnie z ustalonymi terminami.

Treści szkoleniowe zostaną odsłonięte w trzech częściach.

Jeśli uczestnik nie rozpocznie pracy w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kursu, zostanie z niego usunięty przez prowadzącego.

Autorka kursu: Aneta Wilk

Wszystkie materiały zamieszczone na platformie Moodle są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji jest zabronione.

Zaświadczenie o zrealizowanym kursie można pobrać z jego strony w terminie do 7 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Agnieszka Woźniak agnieszka.wozniak@frse.org.pl